Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tallpraktspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius terpsichores
Tallpraktspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för tallpraktspindling Observationer i Sverige för tallpraktspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c; C1+2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med tall i luckig kalkbarrskog. Enbart funnen på Gotland. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska, huvudsakligen p.g.a. avverkning och upphört skogsbete av gammal tallskog på kalkrik mark. Den art som tidigare bedömdes under namnet C. terpsichores (rödlistan 2005) innefattade även C. eucaeruleus som dock växer med ädellövträd. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2c; C1+2a(i); D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius terpsichores Melot - tallpraktspindling Synonymer Cortinarius caesioflavescens Reumaux

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c; C1+2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall i luckig kalkbarrskog. Enbart funnen på Gotland. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska, huvudsakligen p.g.a. avverkning och upphört skogsbete av gammal tallskog på kalkrik mark. Den art som tidigare bedömdes under namnet C. terpsichores (rödlistan 2005) innefattade även C. eucaeruleus som dock växer med ädellövträd. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2c; C1+2a(i); D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tallpraktspindling

Länsvis förekomst och status för tallpraktspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tallpraktspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius terpsichoresMelot - tallpraktspindling
  Synonymer
  Cortinarius caesioflavescens Reumaux

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius terpsichores, Melot - tallpraktspindling
  Synonymer
  Cortinarius caesioflavescens Reumaux
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.