Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tandticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Spongipellis pachyodon
Tandticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tandticka är en utbredd, vidväxt eller hattbildande taggsvamp Hattarna sitter ofta taktegellagda och hymeniet är vanligen nedlöpande. Taggarna är grova, tandlika och uppslitsade, upp till 10 mm långa. Sporerna är nästan klotrunda och ganska tjockväggiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för tandticka Observationer i Sverige för tandticka
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Tandticka är funnen i Södermanland (Botkyrka socken, Sturehov 1913) på en levande ask. Det enda ytterligare fyndet i Norden är från Möns klint i Danmark 1901. Arten finns också sällsynt i Storbritannien och Mellaneuropa samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Nedbrytare i döda grenar o.likn. i gamla, levande lövträd, främst ask. Endast funnen en gång i Sverige, på en ask i en slottspark i Södermanland år 1913. Arten har eftersökts och måste tillsvidare betraktas som utgången. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1913.
Ekologi
Arten växer på levande, skadade stammar av lövträd, ofta högt upp på stammen. Hos oss är den endast känd från ask. Det danska fyndet är från bok, och i övriga Europa växer den också på bl.a. ek och lönn. Det svenska fyndet gjordes sannolikt i en park eller en allé.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Spongipellis, Art Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar - tandticka Synonymer Hydnum pachyodon Pers., Irpex pachyodon (Pers.) Quél., Irpiciporus pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar, Radulomyces pachyodon (Pers.) M.P.Christ., Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin, Sistotrema pachyodon (Pers.) Fr.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Nedbrytare i döda grenar o.likn. i gamla, levande lövträd, främst ask. Endast funnen en gång i Sverige, på en ask i en slottspark i Södermanland år 1913. Arten har eftersökts och måste tillsvidare betraktas som utgången. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1913.
Tandticka är en utbredd, vidväxt eller hattbildande taggsvamp Hattarna sitter ofta taktegellagda och hymeniet är vanligen nedlöpande. Taggarna är grova, tandlika och uppslitsade, upp till 10 mm långa. Sporerna är nästan klotrunda och ganska tjockväggiga.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för tandticka

Länsvis förekomst och status för tandticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tandticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tandticka är funnen i Södermanland (Botkyrka socken, Sturehov 1913) på en levande ask. Det enda ytterligare fyndet i Norden är från Möns klint i Danmark 1901. Arten finns också sällsynt i Storbritannien och Mellaneuropa samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Spongipellis  
 • Art
  Spongipellis pachyodon(Pers.) Kotl. & Pouzar - tandticka
  Synonymer
  Hydnum pachyodon Pers.
  Irpex pachyodon (Pers.) Quél.
  Irpiciporus pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar
  Radulomyces pachyodon (Pers.) M.P.Christ.
  Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin
  Sistotrema pachyodon (Pers.) Fr.

Arten växer på levande, skadade stammar av lövträd, ofta högt upp på stammen. Hos oss är den endast känd från ask. Det danska fyndet är från bok, och i övriga Europa växer den också på bl.a. ek och lönn. Det svenska fyndet gjordes sannolikt i en park eller en allé.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Avverkning av lövträd i t.ex. alléer och parker försvårar för arten att på nytt etablera sig i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Tandticka bör eftersökas på den enda kända svenska lokalen. Skulle svampen återfinnas bör värdträd och potentiella värdträd i omgivningen skyddas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzern.

Jahn, H. 1969. Einige resupinate und halbresupinate "Stachelpilze" in Deutschland. Westfählische Pilzbriefe 7: 113–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Spongipellis  
 • Art
  Spongipellis pachyodon, (Pers.) Kotl. & Pouzar - tandticka
  Synonymer
  Hydnum pachyodon Pers.
  Irpex pachyodon (Pers.) Quél.
  Irpiciporus pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar
  Radulomyces pachyodon (Pers.) M.P.Christ.
  Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin
  Sistotrema pachyodon (Pers.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev Karl-Henrik Larsson 1997.