Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tegelbryum

Organismgrupp Mossor Bryum wrightii
Tegelbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar täta, gulgröna till gröna tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga. Skotten är relativt styva och bladen jämnt spridda längs med stammen. Bladen är kupade, brett ovala med en kort, relativt vass, uddlik spets som är något tillbakaböjd. Bladbasen är grön. Nerven är relativt kraftig, grön till brunaktig och slutar i eller strax nedanför spetsen. Bladkanten är slät, dubbelskiktad och tillbakaböjd åtminstone i den nedre delen. Kantlisten är smal, men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till kort hexagonala, ca 20 µm breda och relativt tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik) och kapslar troligen vanliga. Kapseln är förhållandevis stor, oval till päronformig, tegelröd och hängande med ett kraftigt, rödbrunt och relativt krokigt skaft. Kapselmynningen är liten. Den yttre tandkransen är gul nedtill och fint papillös. Den inre tandkransen är nästan genomskinlig och skör och saknas därför ofta helt. Sporerna är 18–20 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Bladformen hos tegelbryum liknar den hos trubbryum Bryum calophyllum, men den senare har brunaktig till klarröd kapsel med längre, tydligare hals på kapseln och längre, rakare kapselskaft. Dessutom har den ett välutvecklad, gul till gulbrun inre tandkrans med tänder och åtminstone antydan till cilier.
Utbredning
Länsvis förekomst för tegelbryum Observationer i Sverige för tegelbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt och har hittats på en handfull lokaler i ett mycket begränsat område i centrala Jämtland, där den upptäcktes först år 1992. Den förekommer även mycket sällsynt i nordligaste delarna av Norge och Finland. Düll (1985) uppger arten även från f.d. Tjeckoslovakien (nuvarande Slovakien), vilket verkar tveksamt med tanke på artens utbredning i övrigt. Världsutbredningen omfattar arktiska delar av Europa, Asien och Nordamerika, men arten är även funnen i Japan.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten växer på våt kalklera i blekekärr. Detta är en relativt välkänd Bryum-art som är känd från ytterst få aktuella lokaler i Sverige och inskränkt till de centrala delarna av Jämtland. Antalet potentiella lokaler är mycket få och många av dessa är redan inventerade inom riktade inventeringar på dessa miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (150-1350). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 344 km² och förekomstarean (AOO) till 64 (20-108) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Tegelbryum växer i extremt kalkrika miljöer. I Sverige växer den enbart på kalkblekefält som är nästan vegetationsfria och exponerade (Hedenäs & Löfroth 1993). Det är en mycket speciell miljö som förekommer på mycket få platser i landet. Kalkblekefält bildas där mycket kalkrikt vatten kommer ut ur källor i marken och kalk fälls ut när vattnet får kontakt med luft. Det är en starkt basisk miljö med mycket gles och spridd vegetation av t.ex. axag Schoenus ferrugineus, knutnarv Sagina nodosa och kärrsälting Triglochin palustre. Liknande förhållanden beskrivs från arktiska Nordamerika och Spetsbergen.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum wrightii Sull. & Lesq. - tegelbryum Synonymer tegelröd bryum, Ptychostomum wrightii (Sull.) J.R.Spence

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten växer på våt kalklera i blekekärr. Detta är en relativt välkänd Bryum-art som är känd från ytterst få aktuella lokaler i Sverige och inskränkt till de centrala delarna av Jämtland. Antalet potentiella lokaler är mycket få och många av dessa är redan inventerade inom riktade inventeringar på dessa miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (150-1350). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 344 km² och förekomstarean (AOO) till 64 (20-108) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar täta, gulgröna till gröna tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga. Skotten är relativt styva och bladen jämnt spridda längs med stammen. Bladen är kupade, brett ovala med en kort, relativt vass, uddlik spets som är något tillbakaböjd. Bladbasen är grön. Nerven är relativt kraftig, grön till brunaktig och slutar i eller strax nedanför spetsen. Bladkanten är slät, dubbelskiktad och tillbakaböjd åtminstone i den nedre delen. Kantlisten är smal, men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till kort hexagonala, ca 20 µm breda och relativt tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik) och kapslar troligen vanliga. Kapseln är förhållandevis stor, oval till päronformig, tegelröd och hängande med ett kraftigt, rödbrunt och relativt krokigt skaft. Kapselmynningen är liten. Den yttre tandkransen är gul nedtill och fint papillös. Den inre tandkransen är nästan genomskinlig och skör och saknas därför ofta helt. Sporerna är 18–20 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Bladformen hos tegelbryum liknar den hos trubbryum Bryum calophyllum, men den senare har brunaktig till klarröd kapsel med längre, tydligare hals på kapseln och längre, rakare kapselskaft. Dessutom har den ett välutvecklad, gul till gulbrun inre tandkrans med tänder och åtminstone antydan till cilier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tegelbryum

Länsvis förekomst och status för tegelbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tegelbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt och har hittats på en handfull lokaler i ett mycket begränsat område i centrala Jämtland, där den upptäcktes först år 1992. Den förekommer även mycket sällsynt i nordligaste delarna av Norge och Finland. Düll (1985) uppger arten även från f.d. Tjeckoslovakien (nuvarande Slovakien), vilket verkar tveksamt med tanke på artens utbredning i övrigt. Världsutbredningen omfattar arktiska delar av Europa, Asien och Nordamerika, men arten är även funnen i Japan.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum wrightiiSull. & Lesq. - tegelbryum
  Synonymer
  tegelröd bryum
  Ptychostomum wrightii (Sull.) J.R.Spence

Tegelbryum växer i extremt kalkrika miljöer. I Sverige växer den enbart på kalkblekefält som är nästan vegetationsfria och exponerade (Hedenäs & Löfroth 1993). Det är en mycket speciell miljö som förekommer på mycket få platser i landet. Kalkblekefält bildas där mycket kalkrikt vatten kommer ut ur källor i marken och kalk fälls ut när vattnet får kontakt med luft. Det är en starkt basisk miljö med mycket gles och spridd vegetation av t.ex. axag Schoenus ferrugineus, knutnarv Sagina nodosa och kärrsälting Triglochin palustre. Liknande förhållanden beskrivs från arktiska Nordamerika och Spetsbergen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
En lokal ligger idag i ett naturreservat och torde inte vara utsatt för något direkt hot. Annars torde eventuell igenväxning utgöra det allvarligaste hotet för arten. Steere & Murray (1974) understryker att frånvaro av konkurrens troligtvis är viktigt för artens fortlevnad.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokalerna bör besökas med jämna mellanrum för att kontrollera artens status. Dessutom måste åtgärder som kan förändra lokalernas karaktär förhindras, lämpligen genom att berörda myndigheter hålls informerade.
Utländska namn - NO: Blodvrangmose.

Etymologi: wrightii = efter Charles Wright (1811-1885), amerikansk botanist som samlade arten för första gången.
Uttal: [Brýum wrightii]

KEY FACTS Shoots relatively stiff, up to 2 cm high, forming dense, yellowish-green to green tufts. Leaves concave, broadly ovate, ending in a short, sharp-pointed and slightly reflexed apiculus. Leaf-base green. Costa relatively stout, green to brownish, percurrent or ending just below apex. Synoicous, capsules probably common. Capsule relatively large, brick-red, ovoid to pyriform, pendulous. Mouth of capsule small. Exostome yellow below, finely papillose. Endostome fragile, more or less hyaline, often completely worn down. Seta stout, reddish-brown, quite strongly curved. - A pronouncedly calcicolous species, in Sweden found exclusively on the bare soil formed by calcium sludge from calcareous springs.

Arnell, S. & Mårtensson, O. 1959. A contribution to the knowledge of the bryophyte flora of W. Spitzbergen and Kongsfjorden (Kings Bay, 79° N.) in particular. Ark. f. Bot. 2:a Ser. 4: 105-164.

Düll. R. 1985. Distribution of the European and Macaronesian Mosses (Bryophytina). Part II. Bryologische Beitraege 5, 110-232.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Svalbard; raud liste. NINA Utredning 42, 1-55.

Hedenäs, L. & Löfroth, M. 1993. Första fynden av Bryum wrightii, tegelröd bryum, i Sverige. Myrinia 3: 6-7.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Steere, W. C. & Murray, B. M. 1974. The geographical distribution of Bryum wrightii in arctic and boreal North America. Bryologist 77: 172-178.

Weibull, H. 2008. Bryum wrightii tegelbryum s. 333-334. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum wrightii, Sull. & Lesq. - tegelbryum
  Synonymer
  tegelröd bryum
  Ptychostomum wrightii (Sull.) J.R.Spence
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010.