Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tigermussling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lentinus tigrinus
Tigermussling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tigermussling har en hatt som är tunnköttig och mer eller mindre navlad. Den är vitaktig med små gråbruna till nästan svarta fjäll, som kan vara koncentriskt anordnade. Lamellerna är ganska smala och täta, nedlöpande, först vita men blir ljust läderfärgade eller gulaktiga med tiden. Eggen är fint sågtandad. Foten är ganska smal, mitt- eller kantställd, först hårig, sedan uppsprickande i små, mörka fjäll på vit botten.
Utbredning
Länsvis förekomst för tigermussling Observationer i Sverige för tigermussling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art med utpostlokaler i södra Sverige och Danmark. Känd från endast en lokal i landet, vid Häckeberga i Lunds kommun där den återkommande har bildat fruktkroppar sedan 1990. I Danmark finns två fynd, bägge från Sjælland. Arten blir successivt vanligare ju längre mot söder man kommer i Europa. Den finns även i Nordamerika och är troligen vitt spridd inom den varmtempererade klimatzonen. Den anses numera vara försvunnen i Danmark enligt den danska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i på dränkt ved, på tunna grenar av en fallen bok vid en sjöstrand. Känd från endast en lokal i landet, i Häckeberga i Skåne, där den är återkommande sedan 1990. Platsen ligger inom ett naturvårdsområde. Arten är enkel att upptäcka och artbestämma och mörkertalet torde därför inte vara stort. Befinner sig i kanten av sitt utbredningsområde och är vanlig i Centraleuropa. Fortfarande enbart en känd lokal i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (20). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Tigermussling växer mer eller mindre gruppvis på lövved, särskilt gamla, grova stockar och stubbar. Det svenska fyndet gjordes på en fallen bok vid en sjöstrand. I Mellaneuropa har många olika trädslag omnämnts som substrat, men påfallande ofta vide och poppel. Fruktkropparna kommer ofta redan på våren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Lentinus, Art Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr. - tigermussling Synonymer Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i på dränkt ved, på tunna grenar av en fallen bok vid en sjöstrand. Känd från endast en lokal i landet, i Häckeberga i Skåne, där den är återkommande sedan 1990. Platsen ligger inom ett naturvårdsområde. Arten är enkel att upptäcka och artbestämma och mörkertalet torde därför inte vara stort. Befinner sig i kanten av sitt utbredningsområde och är vanlig i Centraleuropa. Fortfarande enbart en känd lokal i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (20). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Tigermussling har en hatt som är tunnköttig och mer eller mindre navlad. Den är vitaktig med små gråbruna till nästan svarta fjäll, som kan vara koncentriskt anordnade. Lamellerna är ganska smala och täta, nedlöpande, först vita men blir ljust läderfärgade eller gulaktiga med tiden. Eggen är fint sågtandad. Foten är ganska smal, mitt- eller kantställd, först hårig, sedan uppsprickande i små, mörka fjäll på vit botten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tigermussling

Länsvis förekomst och status för tigermussling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tigermussling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art med utpostlokaler i södra Sverige och Danmark. Känd från endast en lokal i landet, vid Häckeberga i Lunds kommun där den återkommande har bildat fruktkroppar sedan 1990. I Danmark finns två fynd, bägge från Sjælland. Arten blir successivt vanligare ju längre mot söder man kommer i Europa. Den finns även i Nordamerika och är troligen vitt spridd inom den varmtempererade klimatzonen. Den anses numera vara försvunnen i Danmark enligt den danska rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Lentinus  
 • Art
  Lentinus tigrinus(Bull. : Fr.) Fr. - tigermussling
  Synonymer
  Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer

Tigermussling växer mer eller mindre gruppvis på lövved, särskilt gamla, grova stockar och stubbar. Det svenska fyndet gjordes på en fallen bok vid en sjöstrand. I Mellaneuropa har många olika trädslag omnämnts som substrat, men påfallande ofta vide och poppel. Fruktkropparna kommer ofta redan på våren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av lövbestånd och av enstaka lövträd i barrbestånd, i hagmarker och i parker utgör de främsta hoten mot arten. Landskapsvård eller städning i reservat etc, som innebär att fallna lövträdsstammar och andra för arten lämpliga substrat rensas bort.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Den fallna bok, på vilken fyndet gjordes, måste få ligga kvar. Beståndet bör övervakas och arten bör dessutom eftersökas i omgivningen. Fler områden med strandnära lövskogar i Skåne bör skyddas och lämnas för fri utveckling.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Cetto, B. 1979. Der Grosse Pilzführer. Band 1. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Lentinus  
 • Art
  Lentinus tigrinus, (Bull. : Fr.) Fr. - tigermussling
  Synonymer
  Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.