Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  timmertickgnagare

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Stagetus borealis
Timmertickgnagare Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörkbrun, cirka 2 mm lång, brett oval skalbagge med kraftiga antenner. Dessa är liksom benen rödbruna till färgen.
Utbredning
Länsvis förekomst för timmertickgnagare Observationer i Sverige för timmertickgnagare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Småland till Torne lappmark. Närmast i Norge, Finland och Lettland. Utbredningen i övrigt är begränsad till den europeiska delen av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i ved som angripits av tickor av släktena Antrodia och Fomitopsis. I Sverige är arten främst påträffad i den rötade veden under timmertickor på gamla solexponerade tallågor, mer sällan i granlågor med samma svamp. Utbredd från Småland till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i ved som angripits av tickor av släktena Antrodia och Fomitopsis. I Sverige är arten främst påträffad i den rötade veden under timmertickor på gamla solexponerade tallågor, mer sällan i granlågor med samma svamp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· citronticka
· citronticka
· timmerticka
· timmerticka
· timmertickor
· timmertickor
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Stagetus, Art Stagetus borealis Israelson, 1971 - timmertickgnagare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i ved som angripits av tickor av släktena Antrodia och Fomitopsis. I Sverige är arten främst påträffad i den rötade veden under timmertickor på gamla solexponerade tallågor, mer sällan i granlågor med samma svamp. Utbredd från Småland till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En mörkbrun, cirka 2 mm lång, brett oval skalbagge med kraftiga antenner. Dessa är liksom benen rödbruna till färgen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för timmertickgnagare

Länsvis förekomst och status för timmertickgnagare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för timmertickgnagare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Småland till Torne lappmark. Närmast i Norge, Finland och Lettland. Utbredningen i övrigt är begränsad till den europeiska delen av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Prothecini  
 • Släkte
  Stagetus  
 • Art
  Stagetus borealisIsraelson, 1971 - timmertickgnagare

Larvutvecklingen sker i ved som angripits av tickor av släktena Antrodia och Fomitopsis. I Sverige är arten främst påträffad i den rötade veden under timmertickor på gamla solexponerade tallågor, mer sällan i granlågor med samma svamp.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· citronticka - Antrodia xantha (Viktig)
· timmerticka - Antrodia sinuosa (Viktig)
· timmertickor - Antrodia (Viktig)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Prothecini  
 • Släkte
  Stagetus  
 • Art
  Stagetus borealis, Israelson, 1971 - timmertickgnagare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015