Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tjockfotsdvärgspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Erigonoplus globipes
Tjockfotsdvärgspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten dvärgspindel, hanar 1,2-1,5 mm, honor 1,5-1,6 mm. Hanarna är lätta att känna igen då de har en kraftig förtjockad metatars på frambenen. Denna förtjockning har gett dem deras svenska namn. De har, liksom några andra arter dvärgspindlar ett kraftigt upphöjd huvud. Honor är svåra att skilja från andra dvärgspindlar utom på epigynet. Framkroppen är mörkbrun, bakkroppen nästan svart med bakåtliggande hår, benen är gråaktigt gula-gulbruna. Låren är med borst på undersidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för tjockfotsdvärgspindel Observationer i Sverige för tjockfotsdvärgspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige bara funnen på mager och glesbevuxet alvar på Öland och Gotland. Få fynd finns, från Öland (Greby alvar och Gösslunda alvar) och Gotland (Stora Karlsö och Sundre), från 1940-talet och framåt. Den är nordligast funnen i Sverige. Arten kan ses som en indikatorart för välhävdad alvarmark i Nordeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Arten är funnen Centraleuropa norrut till mellersta Tyskland, Polen och i Sverige. Den är sällsynt i hela utbredningsområdet. I Sverige är arten funnen på Öland, Greby alvar (1948) och Gotland senast 2010. Arten har en sydöstlig utbredning och har sin nordligaste förekomst på Gotland. Gradvis förtätning av alvarsmiljöer kan vara ett hot mot arten. Funnen på öppna torra marker typ alvarsmark. Arten uppges leva nära myror på Öland. Arten kan vara förbisedd pga eventuell undanskymd association med myror. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (10-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på glesbevuxen, öppen alvarmark i Sverige. Söderut funnen på glest bevuxna kalkhällar och -klippor. Den verkar vara beroende av kalk i marken. Arten har sin nordligaste utbredning i Sverige och är sannolikt värmekrävande. Undviker områden med mänskliga störningar. Vuxna individer funna under senvår och sommaren, från maj-juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Erigonoplus, Art Erigonoplus globipes (L.Koch, 1872) - tjockfotsdvärgspindel Synonymer Erigonopterna globipes (L.Koch, 1872)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten är funnen Centraleuropa norrut till mellersta Tyskland, Polen och i Sverige. Den är sällsynt i hela utbredningsområdet. I Sverige är arten funnen på Öland, Greby alvar (1948) och Gotland senast 2010. Arten har en sydöstlig utbredning och har sin nordligaste förekomst på Gotland. Gradvis förtätning av alvarsmiljöer kan vara ett hot mot arten. Funnen på öppna torra marker typ alvarsmark. Arten uppges leva nära myror på Öland. Arten kan vara förbisedd pga eventuell undanskymd association med myror. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (10-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten dvärgspindel, hanar 1,2-1,5 mm, honor 1,5-1,6 mm. Hanarna är lätta att känna igen då de har en kraftig förtjockad metatars på frambenen. Denna förtjockning har gett dem deras svenska namn. De har, liksom några andra arter dvärgspindlar ett kraftigt upphöjd huvud. Honor är svåra att skilja från andra dvärgspindlar utom på epigynet. Framkroppen är mörkbrun, bakkroppen nästan svart med bakåtliggande hår, benen är gråaktigt gula-gulbruna. Låren är med borst på undersidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tjockfotsdvärgspindel

Länsvis förekomst och status för tjockfotsdvärgspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tjockfotsdvärgspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige bara funnen på mager och glesbevuxet alvar på Öland och Gotland. Få fynd finns, från Öland (Greby alvar och Gösslunda alvar) och Gotland (Stora Karlsö och Sundre), från 1940-talet och framåt. Den är nordligast funnen i Sverige. Arten kan ses som en indikatorart för välhävdad alvarmark i Nordeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Erigonoplus  
 • Art
  Erigonoplus globipes(L.Koch, 1872) - tjockfotsdvärgspindel
  Synonymer
  Erigonopterna globipes (L.Koch, 1872)

Lever på glesbevuxen, öppen alvarmark i Sverige. Söderut funnen på glest bevuxna kalkhällar och -klippor. Den verkar vara beroende av kalk i marken. Arten har sin nordligaste utbredning i Sverige och är sannolikt värmekrävande. Undviker områden med mänskliga störningar. Vuxna individer funna under senvår och sommaren, från maj-juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens utbredning har antagligen minskat p.g.a. igenväxning och förändring av alvarmark. Gradvis förtätning av vegetationen av alvar är ett hot mot arten, orsakat av förändrat bete, klimatförändringar och ökat kvävenedfall.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Dess ekologi, utbredning och status är dåligt känd. Ytterligare undersökningar av dess förekomst önskvärd.

Artportalen. ArtDatabanken, SLU. 2017. www.artportalen.se

Blick, T., Finch O.-D. Harms, K. H., et al. 2016. Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnen (Arachnida: Araneae) Deutschlands.

Buchar, J. & Ruzicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Praha. 

Buchholz, S. & Kreuels, M. 2009. Diversity and distribution of spiders (Arachnida: Araneae) in dry ecosystems of North Rhine-Westphalia (Germany). Arachnologische Mitteilungen 38: 8-27.

Kauri, H. 1949. Om några zoologiska iakttagelser på Gotland. Fauna och flora 44: 201-207.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D, Hänggi & A., Kropf C. 2017. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 12.2017.   

Tullgren, A. 1942. För Sverige nya spindelfynd. Populär Biologisk Revy 4: 13-15.

Tullgren, A. 1955. Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för zoologi, Serie 2, 7 (20): 295-389.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Erigonoplus  
 • Art
  Erigonoplus globipes, (L.Koch, 1872) - tjockfotsdvärgspindel
  Synonymer
  Erigonopterna globipes (L.Koch, 1872)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017