Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tofsgropspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Baryphyma gowerense
Tofsgropspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art av underfamiljen dvärgspindlar (kroppslängd ca 2,5–3,5 mm) som identifieras genom hanens huvudform och kopulationsorganens byggnad (illustrationer bl.a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för tofsgropspindel Observationer i Sverige för tofsgropspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten hittills endast påträffad i Uppland: Vallentuna (Angarnssjöängen), Färingsö (Igelviken) och Tierp (Ressaren). Arten beskrevs på material från Wales så sent som 1965. Därefter har den noterats från vitt skilda platser över hela Holarktis: några i Storbritannien och Irland, en lokal i Estland, ett område i Polen, en lokal i NV Sibirien och några platser i Canada. Arten är upptagen på den brittiska rödlistan (1991) som "insufficiently known".
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige är arten hittills endast påträffad på tre lokaler i Uppland, vid en eutrof sjöstrand (Angarnssjöängen), Färingsö (Igelviken), och vid rikkärret Ressaren. Arealen strandängar och kärr minskar pga igenväxning, det är dock oklart hur arten påverkas av igenväxningen. Det är möjligt att arten förekommer under liknande betingelser vid andra våtmarker så mörkertalet kan vara relativt stort. Arten beskrevs så sent som 1965. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Igenväxning av strandängar och kärr. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
De uppländska lokalerna är eutrofa sjöstränder och rikkärr. På Angarnssjöängen (vid Skesta hage) insamlades ett antal exemplar under 1974-76 på det våta substratet i och under Deschampsia caespitosa-tuvor. I norra Uppland fångades den i fallfällor 2005 dels på en sphagnumtuva, och dels på en starrmatta i rikkärret vid sjön Ressaren. Det är möjligt att arten förekommer under liknande betingelser vid andra sjöar och rikkärr i östra Svealand. I Storbritannien är arten bl.a. påträffad bland Juncus maritimus-Festuca rubra-vegetation på ett fåtal havsstrandlokaler i Wales samt i kärr i inlandet av East Norfolk. Fynden i Polen härrör från rikkärr och strandängar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Baryphyma, Art Baryphyma gowerense (Locket, 1965) - tofsgropspindel Synonymer Acanthopyma gowerensis (Locket, 1965)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige är arten hittills endast påträffad på tre lokaler i Uppland, vid en eutrof sjöstrand (Angarnssjöängen), Färingsö (Igelviken), och vid rikkärret Ressaren. Arealen strandängar och kärr minskar pga igenväxning, det är dock oklart hur arten påverkas av igenväxningen. Det är möjligt att arten förekommer under liknande betingelser vid andra våtmarker så mörkertalet kan vara relativt stort. Arten beskrevs så sent som 1965. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (200-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Igenväxning av strandängar och kärr. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten art av underfamiljen dvärgspindlar (kroppslängd ca 2,5–3,5 mm) som identifieras genom hanens huvudform och kopulationsorganens byggnad (illustrationer bl.a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tofsgropspindel

Länsvis förekomst och status för tofsgropspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tofsgropspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten hittills endast påträffad i Uppland: Vallentuna (Angarnssjöängen), Färingsö (Igelviken) och Tierp (Ressaren). Arten beskrevs på material från Wales så sent som 1965. Därefter har den noterats från vitt skilda platser över hela Holarktis: några i Storbritannien och Irland, en lokal i Estland, ett område i Polen, en lokal i NV Sibirien och några platser i Canada. Arten är upptagen på den brittiska rödlistan (1991) som "insufficiently known".
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Baryphyma  
 • Art
  Baryphyma gowerense(Locket, 1965) - tofsgropspindel
  Synonymer
  Acanthopyma gowerensis (Locket, 1965)

De uppländska lokalerna är eutrofa sjöstränder och rikkärr. På Angarnssjöängen (vid Skesta hage) insamlades ett antal exemplar under 1974-76 på det våta substratet i och under Deschampsia caespitosa-tuvor. I norra Uppland fångades den i fallfällor 2005 dels på en sphagnumtuva, och dels på en starrmatta i rikkärret vid sjön Ressaren. Det är möjligt att arten förekommer under liknande betingelser vid andra sjöar och rikkärr i östra Svealand. I Storbritannien är arten bl.a. påträffad bland Juncus maritimus-Festuca rubra-vegetation på ett fåtal havsstrandlokaler i Wales samt i kärr i inlandet av East Norfolk. Fynden i Polen härrör från rikkärr och strandängar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Förändring av våtmarker (t.ex. utdikning, vattenståndsförändring) där arten förekommer. Angarnssjöängen är naturreservat och Ressaren ingår i Florornas naturreservat. Vattenståndet i Angarssjöängen har sedan fynden på 1970-talet höjts som naturvårdsåtgärd och det är oklart hur detta påverkat betingelserna för arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas så att aktuell utbredning och status kan fastställas.

Eskov, K. Yu. 1994. Catalogue of the linyphiid spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). Pensoft Publishers, Sofia & Moskva.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Parey, Berlin & Hamburg.

Kronestedt, T. 1979. Acanthophyma gowerense (Locket)(Araneae, Linyphiidae), an erigonine spider new to Sweden. Bulletin of the British arachnological Society 4: 398–401.

Kupryjanowicz, J. 1997. Spiders of the Biebrza National Park - species new and rare to Poland. In: Proceedings of the. 16th Europ.ean Colloquium of Arachnology (ed. M. Zabka): 183–194. Siedlce.

Merrett, P. 1991. Baryphyma gowerense i: British Red Data Books: 3. Invertebrates other than insects (ed. J. H.

Bratton): 126-127. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Roberts, M. J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 2. Harley Books, Colchester.

Vilbaste, A. 1987. Eesti ämblikud (Aranei). Annoteeritud nimestik. [Estonian spiders (Aranei). An annotated check list.] Valgus, Tallinn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Baryphyma  
 • Art
  Baryphyma gowerense, (Locket, 1965) - tofsgropspindel
  Synonymer
  Acanthopyma gowerensis (Locket, 1965)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.