Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tofsnålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tubulicrinis effugiens
Tofsnålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, utbredd skinnsvamp med till en början poröst, senare tofsigt hymenium. Svampen är gråvit till ockrafärgad och i stark förstoring hårig tack vare den rikliga förekomsten av cystider. Dessa är cylindriska och med en avmalnande, spetsig topp. Cystiderna är tjockväggiga utom i den avsmalnande övre delen. Väggarna löses sakta upp i kalilut och är svagt amyloida. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är cylindriska och ofta aningen böjda Det finns en viss variation i cystidernas och sporernas form vilket gett anledning att beskriva en närstående art under namnet Tubulicrinis confusus. Den skiljer sig genom inte fullt så spetsiga cystider och bredare sporer. Arten kan också förväxlas med T. chaetophorus vars cystider dock är längre och bredare.
Utbredning
Länsvis förekomst för tofsnålskinn Observationer i Sverige för tofsnålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har samlats in från ett tiotal platser i Sverige, den sydligaste belägen i Västergötland och den nordligaste i Lappland. Endast två av fynden är aktuella. Arten är känd också från stora delar av Norge men tycks vara mer sällsynt i Finland. Arten är vidare rapporterad ett fåtal gånger från bl.a. Tyskland, Frankrike, Canada och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på huvudsakligen tallågor, ibland granlågor, med tyngdpunkt i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet av död ved. Få fynd på senare tid. Oansenlig art med stort mörkertal. Uppgiven vara naturskogsart i Finland. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare som växer på multnande lågor av barrträd, främst tall. Den är starkt knuten till äldre skog med god tillgång på död ved och fruktkroppar förekommer nästan bara på grova lågor i sena nedbrytningsstadier.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Tubulicrinaceae, Släkte Tubulicrinis (stiftskinn), Art Tubulicrinis effugiens (Bourd. & Galz.) Oberw. - tofsnålskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på huvudsakligen tallågor, ibland granlågor, med tyngdpunkt i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet av död ved. Få fynd på senare tid. Oansenlig art med stort mörkertal. Uppgiven vara naturskogsart i Finland. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tunn, utbredd skinnsvamp med till en början poröst, senare tofsigt hymenium. Svampen är gråvit till ockrafärgad och i stark förstoring hårig tack vare den rikliga förekomsten av cystider. Dessa är cylindriska och med en avmalnande, spetsig topp. Cystiderna är tjockväggiga utom i den avsmalnande övre delen. Väggarna löses sakta upp i kalilut och är svagt amyloida. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är cylindriska och ofta aningen böjda Det finns en viss variation i cystidernas och sporernas form vilket gett anledning att beskriva en närstående art under namnet Tubulicrinis confusus. Den skiljer sig genom inte fullt så spetsiga cystider och bredare sporer. Arten kan också förväxlas med T. chaetophorus vars cystider dock är längre och bredare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tofsnålskinn

Länsvis förekomst och status för tofsnålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tofsnålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har samlats in från ett tiotal platser i Sverige, den sydligaste belägen i Västergötland och den nordligaste i Lappland. Endast två av fynden är aktuella. Arten är känd också från stora delar av Norge men tycks vara mer sällsynt i Finland. Arten är vidare rapporterad ett fåtal gånger från bl.a. Tyskland, Frankrike, Canada och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis effugiens(Bourd. & Galz.) Oberw. - tofsnålskinn

Nedbrytare som växer på multnande lågor av barrträd, främst tall. Den är starkt knuten till äldre skog med god tillgång på död ved och fruktkroppar förekommer nästan bara på grova lågor i sena nedbrytningsstadier.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Arten fordrar god tillgång på död ved och missgynnas därför av den begränsade tillgång på lämpligt substrat som råder i kulturskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de tidigare kända lokaler som fortfarande är intakta och i andra områden där skogen har lämplig sammansättning och struktur.
Utländska namn: FI – haveneulakka

Hjortstam, K., Larsson, K-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol 8. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis effugiens, (Bourd. & Galz.) Oberw. - tofsnålskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013