Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  toppig narrmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Porpoloma pes-caprae
Toppig narrmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Toppig narrmusseron är en musseron- eller vaxskivlingslik svamp med konisk, gråbrun eller svagt rödbrun hatt, som med åldern blir radiärt uppsprucken. På unga exemplar syns en svag rest av ett hylle på fotens nedre del och eventuellt också i hattkanten. Svampens kött gulnar med åldern och luktar och smakar starkt av mjöl. Den är lättast att skilja från musseroner och vaxskivlingar genom att sporerna färgas blå i jodlösning. Fruktkropparna kommer i september till oktober.
Utbredning
Länsvis förekomst för toppig narrmusseron Observationer i Sverige för toppig narrmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Toppig narrmusseron är mycket sällsynt. I Sverige är den med säkerhet endast funnen norr om Uppsala 1937 och i Västergötland 1993. Den är ej känd från övriga Norden. I övrigt är den funnen på enstaka lokaler i Alperna och i den polska delen av Karpaterna. Den anses hotad också i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i välhävdade, ogödslade mossiga betes- eller slåttermarker, särskilt i skogstrakter. Arten är snarlik Hygrocybe fornicata, och därför sannolikt något förbisedd. Samtidigt är den eftersökt och uppenbart synnerligen krävande, helt knuten till verkligt exklusiva miljöer. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering, gödsling ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (160-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-400) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Arten växer hos oss i mossig naturbetesmark och i Mellaneuropa i betesmark i bergstrakter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Porpoloma, Art Porpoloma pes-caprae (Fr.) Singer - toppig narrmusseron Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i välhävdade, ogödslade mossiga betes- eller slåttermarker, särskilt i skogstrakter. Arten är snarlik Hygrocybe fornicata, och därför sannolikt något förbisedd. Samtidigt är den eftersökt och uppenbart synnerligen krävande, helt knuten till verkligt exklusiva miljöer. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering, gödsling ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (160-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-400) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A2c+3c+4c; C1).
Toppig narrmusseron är en musseron- eller vaxskivlingslik svamp med konisk, gråbrun eller svagt rödbrun hatt, som med åldern blir radiärt uppsprucken. På unga exemplar syns en svag rest av ett hylle på fotens nedre del och eventuellt också i hattkanten. Svampens kött gulnar med åldern och luktar och smakar starkt av mjöl. Den är lättast att skilja från musseroner och vaxskivlingar genom att sporerna färgas blå i jodlösning. Fruktkropparna kommer i september till oktober.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för toppig narrmusseron

Länsvis förekomst och status för toppig narrmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för toppig narrmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Toppig narrmusseron är mycket sällsynt. I Sverige är den med säkerhet endast funnen norr om Uppsala 1937 och i Västergötland 1993. Den är ej känd från övriga Norden. I övrigt är den funnen på enstaka lokaler i Alperna och i den polska delen av Karpaterna. Den anses hotad också i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Porpoloma  
 • Art
  Porpoloma pes-caprae(Fr.) Singer - toppig narrmusseron

Arten växer hos oss i mossig naturbetesmark och i Mellaneuropa i betesmark i bergstrakter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Toppig narrmusseron hotas av upphörande bete, igenväxning, skogsplantering eller av att betesmarker gödslas.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens kända lokaler måste fortsätta att hävdas på samma sätt som hittills. Svampen bör eftersökas på andra lämpliga betesmarker. Om arten återfinns bör man försäkra sig om att växtplatsen hävdas med bete även i fortsättningen. Eftersom svampen i Mellaneuropa är knuten till bergstrakter borde den eftersökas även på naturbetesmark i Norrland.

Kühner, R. 1951. Nouvelle description dun agaric oublie: Tricholoma pes caprae Fries, suive de considérations sur diverses Tricholomacées à spores amyloides. Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon 20: 25–32.

Moser, M. 1978. Fungorum Rariorum Icones Coloratae. Pars VII. J. Cramer, Vaduz.

Ricek, E.-W. 1971. Porpoloma pes-caprae (Fr.) Sing., der Spitzhütige Wiesenritterling. Zeitschrift für Pilzkunde 37: 57–60.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Porpoloma  
 • Art
  Porpoloma pes-caprae, (Fr.) Singer - toppig narrmusseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.