Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  torvlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion humerale
Torvlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
2,6–3 mm. Översidan är blankt svart, ben och antenner är svartbruna, och täckvingarna har varsin tydlig, blekgul fläck vid skuldran.
Utbredning
Länsvis förekomst för torvlöpare Observationer i Sverige för torvlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Blekinge, sydöstra Småland, Västergötland (Göteborgstrakten) och Gotland. Ett par äldre fynd i Uppland (Uppsala och Gimo) står möjligen i samband med den finska utbredningen, där arten bl.a. är funnen i den södra delen inkl. Åland. Närmast i Danmark (på Jylland), södra Finland och Baltikum, vidare från sydvästra Europa till Rumänien och nordvästra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på fuktig, näringsfattig och vegetationslös torvmark, t.ex. mellan ljungtuvor vid igenväxande torvgravar. Även på mossbevuxen mark med sekundär torvbildning, t.ex. vid vattensamlingar i grustag, och på kärrtorv/kalkbleke vid vätar. Påträffad främst i sydligaste Sverige norrut till Göteborgstrakten, dessutom känd genom ett par gamla fynd i Uppland. Tycks ha minskat under 1900-talet, och är efter 1950 endast funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, Halland, östra Småland och på Gotland. Utdikning och exploatering av torvmossar är sannolikt det främsta hotet. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig, näringsfattig, vegetationslös torvmark, främst på blottade ytor av svartbrun, höghumifierad vitmosstorv mellan tuvor av t.ex. ljung eller tuvull. Ofta vid vattensamlingar såsom igenväxande torvgravar, men ej på alldeles blöt mark. Även på fuktig, mossbevuxen mark med sekundär torvbildning, t.ex. vid vattensamlingar i grustag, på kärrtorv/kalkbleke vid vätar och kalkkärr eller i lersandbranter med framsipprande grundvatten och fin mossvegetation. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva, och påträffas mest under fortplantningstiden på våren och försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion humerale Sturm, 1825 - torvlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, näringsfattig och vegetationslös torvmark, t.ex. mellan ljungtuvor vid igenväxande torvgravar. Även på mossbevuxen mark med sekundär torvbildning, t.ex. vid vattensamlingar i grustag, och på kärrtorv/kalkbleke vid vätar. Påträffad främst i sydligaste Sverige norrut till Göteborgstrakten, dessutom känd genom ett par gamla fynd i Uppland. Tycks ha minskat under 1900-talet, och är efter 1950 endast funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, Halland, östra Småland och på Gotland. Utdikning och exploatering av torvmossar är sannolikt det främsta hotet. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
2,6–3 mm. Översidan är blankt svart, ben och antenner är svartbruna, och täckvingarna har varsin tydlig, blekgul fläck vid skuldran.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för torvlöpare

Länsvis förekomst och status för torvlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för torvlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Blekinge, sydöstra Småland, Västergötland (Göteborgstrakten) och Gotland. Ett par äldre fynd i Uppland (Uppsala och Gimo) står möjligen i samband med den finska utbredningen, där arten bl.a. är funnen i den södra delen inkl. Åland. Närmast i Danmark (på Jylland), södra Finland och Baltikum, vidare från sydvästra Europa till Rumänien och nordvästra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion humeraleSturm, 1825 - torvlöpare

Ett rovdjur som lever på fuktig, näringsfattig, vegetationslös torvmark, främst på blottade ytor av svartbrun, höghumifierad vitmosstorv mellan tuvor av t.ex. ljung eller tuvull. Ofta vid vattensamlingar såsom igenväxande torvgravar, men ej på alldeles blöt mark. Även på fuktig, mossbevuxen mark med sekundär torvbildning, t.ex. vid vattensamlingar i grustag, på kärrtorv/kalkbleke vid vätar och kalkkärr eller i lersandbranter med framsipprande grundvatten och fin mossvegetation. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva, och påträffas mest under fortplantningstiden på våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Utdikning och exploatering av torvmossar är sannolikt det främsta hotet. Arten har tidigare ej missgynnats av torvbrytning, snarare tvärtom, då den gynnas av att blottlagda, långsamt igenväxande torvytor nyskapats. Dagens intensiva brytningsformer lämnar dock föga livsrum för arten. Restaurering av grustäkter är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Undvik utdikning och exploatering av torvmossar eller kalkkärr där arten förekommer. Artens status är i nuläget otillräckligt känd, särskilt i de norra delarna av utbredningsområdet. Restaurering av grustäkter bör undvikas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion humerale, Sturm, 1825 - torvlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.