Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trådöga

Organismgrupp Lavar Byssoloma marginatum
Trådöga Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trådöga är en skorplav med leprös, grönaktig bål. Apothecierna är blåsvarta till svarta, upp till 0,7 mm breda, platta till välvda med en ljusare, ofta glänsande kant. Sporerna är ofärgade, 4-celliga och 12–18 × 3–5 µm. Pykniden är klotformiga och framträdande med päronformade konidier, 3,5–4,5 × 1,5 µm. Trådöga kan påminna om flera arter av släktet lundlavar Bacidia, men konidierna hos detta släkte är inte päronformiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för trådöga Observationer i Sverige för trådöga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trådöga är mycket sällsynt i Sverige och känd bara från en lokal vardera i Skåne, Öland, Södermanland och Värmland. De skånska och sörmländska fynden är från 1800-talet, det värmländska från 1969 medan fyndet på Öland gjordes 1994. På den öländska lokalen i Böda socken finns arten förmodligen kvar än idag. Statusen på övriga gamla lokaler är dock okänd. Ett flertal personer har dock letat efter arten i Sverige de senaste 15 åren utan att finna fler lokaler. Nyligen hittades arten som ny för Norge. I Europa som helhet har arten en suboceanisk utbredning med ett drygt 20-tal lokaler, framför allt i västra Europa. Ett fåtal gamla lokaler finns från Centraleuropa, men där anses arten vara utgången. Utanför Europa finns arten även på Teneriffa och Madeira, samt i västra Nordamerika och Costa Rica.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett aktuellt fynd på Öland. Numera mycket ovanlig även i övriga Europa. Ett flertal personer har letat efter arten i Sverige de senaste 20 åren utan att finna fler lokaler. Orsaken till tillbakagången är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten anses vara suboceanisk och kräva hög luftfuktighet. Trädslaget varierar och fynd finns på ek, rönn och gran. Den gamla lokalen i Nytebodaskogen i Skåne utgörs av en gammal granskog, men substratet är okänt. På Öland växer arten på ek i barrblandskog med hög luftfuktighet och i närheten fanns andra suboceaniska arter som t. ex. stiftkvistlav Fellhaneropsis vezdae. I Norge uppträder trådöga framför allt på tunna grankvistar i tempererad regnskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Byssoloma (trådögon), Art Byssoloma marginatum (Arnold) Sérus. - trådöga Synonymer Bacidia marginata (Arnold) Lettau, Bacidia micromma (Nyl. ex Stizenb.) Hulting, Bilimbia marginata Arnold

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett aktuellt fynd på Öland. Numera mycket ovanlig även i övriga Europa. Ett flertal personer har letat efter arten i Sverige de senaste 20 åren utan att finna fler lokaler. Orsaken till tillbakagången är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Trådöga är en skorplav med leprös, grönaktig bål. Apothecierna är blåsvarta till svarta, upp till 0,7 mm breda, platta till välvda med en ljusare, ofta glänsande kant. Sporerna är ofärgade, 4-celliga och 12–18 × 3–5 µm. Pykniden är klotformiga och framträdande med päronformade konidier, 3,5–4,5 × 1,5 µm. Trådöga kan påminna om flera arter av släktet lundlavar Bacidia, men konidierna hos detta släkte är inte päronformiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trådöga

Länsvis förekomst och status för trådöga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trådöga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trådöga är mycket sällsynt i Sverige och känd bara från en lokal vardera i Skåne, Öland, Södermanland och Värmland. De skånska och sörmländska fynden är från 1800-talet, det värmländska från 1969 medan fyndet på Öland gjordes 1994. På den öländska lokalen i Böda socken finns arten förmodligen kvar än idag. Statusen på övriga gamla lokaler är dock okänd. Ett flertal personer har dock letat efter arten i Sverige de senaste 15 åren utan att finna fler lokaler. Nyligen hittades arten som ny för Norge. I Europa som helhet har arten en suboceanisk utbredning med ett drygt 20-tal lokaler, framför allt i västra Europa. Ett fåtal gamla lokaler finns från Centraleuropa, men där anses arten vara utgången. Utanför Europa finns arten även på Teneriffa och Madeira, samt i västra Nordamerika och Costa Rica.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Byssoloma - trådögon 
 • Art
  Byssoloma marginatum(Arnold) Sérus. - trådöga
  Synonymer
  Bacidia marginata (Arnold) Lettau
  Bacidia micromma (Nyl. ex Stizenb.) Hulting
  Bilimbia marginata Arnold

Arten anses vara suboceanisk och kräva hög luftfuktighet. Trädslaget varierar och fynd finns på ek, rönn och gran. Den gamla lokalen i Nytebodaskogen i Skåne utgörs av en gammal granskog, men substratet är okänt. På Öland växer arten på ek i barrblandskog med hög luftfuktighet och i närheten fanns andra suboceaniska arter som t. ex. stiftkvistlav Fellhaneropsis vezdae. I Norge uppträder trådöga framför allt på tunna grankvistar i tempererad regnskog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Alla tänkbara förändringar mot ett torrare mikroklimatet torde vara negativa för arten och ska undvikas. Den öländska lokalen är skyddad som nyckelbiotop.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Alla gamla lokaler bör återbesökas och den öländska lokalen bör detaljinventeras. Lokaler med arten bör skyddas och skötselföreskrifter utformas så att bibehållen luftfuktighet säkras.

Holien, H. 2000. Byssoloma marginatum new to Norway and the status of the species in Scandinavia. Graphis Scripta 11: 61–63.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Byssoloma - trådögon 
 • Art
  Byssoloma marginatum, (Arnold) Sérus. - trådöga
  Synonymer
  Bacidia marginata (Arnold) Lettau
  Bacidia micromma (Nyl. ex Stizenb.) Hulting
  Bilimbia marginata Arnold
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.