Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trådbrosklav

Organismgrupp Lavar Ramalina thrausta
Trådbrosklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trådbrosklav är en gulvit till gråvit hänglav, som i gynnsamma fall kan bli mer än en halv meter lång. Oftast är den dock betydligt kortare. Det viktigaste kännetecknet är att den har soral, vilka utvecklas rikligast ytterst i grenspetsarna, som ofta är karaktäristiskt klolikt inrullade. Den påminner mycket om garnlav Alectoria sarmentosa, men har tunnare grenar och en delvis annorlunda ekologi än denna. Trådbrosklav är också mer glänsande, har ofta mörka partier på grenarna och en något annorlunda, benvit färgton. Trådbrosklav kan eventuellt påminna något om skägglavar Usnea spp., vilka dock har en seg märgsträng.
Utbredning
Länsvis förekomst för trådbrosklav Observationer i Sverige för trådbrosklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trådbrosklav har tidigare förekommit i praktiskt taget hela Sverige men har minskat mycket kraftigt och är nu försvunnen från stora delar av landet. Den finns främst kvar i Dalarna och delar av Norrland, t.ex. i anslutning till större älvar. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Den är rödlistad i Finland och Norge. Arten är vittspridd i Europa utom de sydligaste delarna. Arten är cirkumboreal med förekomster i Europa, Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Har förekommit i praktiskt taget hela landet men är nu försvunnen från stora delar, framförallt de södra delarna. Är i huvudsak en granlevande art som främst förekommer i brandrefugiala skogar med hög luftfuktighet som bäckraviner, bäckdråg och gransumpskogar. Den växer ibland också på lodräta klippor i denna miljö. På många lokaler finns mycket små förekomster. Uppskattningsvis 25% av populationen finns idag i reservat. Antalet reproduktiva individer skattas till 3600 (1200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 360 (120-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1440 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (40-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Trådbrosklav är i huvudsak en granlevande art som huvudsakligen förekommer i brandrefugier med hög luftfuktighet som bäckraviner, bäckdråg och gransumpskogar. I huvudsak växer den på lågt sittande, ofta döda grangrenar av de äldsta träden, särskilt på klena och undertryckta träd. Laven är då ofta kortvuxen. Den kan också växa på nedre delen av granstammar. Trådbrosklav kan i sällsynta fall bli ymnig och då helt drapera den nedre delen av träden men på de flesta lokaler finns mycket små förekomster. Under särskilt gynnsamma förhållanden har laven påträffats på rönn, sälg, gråal, björk, en och tall. Trådbrosklav växer också på beskuggade klippor, ofta vid bäckar eller vattenfall. På Gotland och i Östergötland växer den på gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Ramalina (brosklavar), Art Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. - trådbrosklav Synonymer Ramalina crinalis (Ach.) Gyeln., Alectoria thrausta Ach., Evernia arenaria

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Har förekommit i praktiskt taget hela landet men är nu försvunnen från stora delar, framförallt de södra delarna. Är i huvudsak en granlevande art som främst förekommer i brandrefugiala skogar med hög luftfuktighet som bäckraviner, bäckdråg och gransumpskogar. Den växer ibland också på lodräta klippor i denna miljö. På många lokaler finns mycket små förekomster. Uppskattningsvis 25% av populationen finns idag i reservat. Antalet reproduktiva individer skattas till 3600 (1200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 360 (120-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1440 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (40-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Trådbrosklav är en gulvit till gråvit hänglav, som i gynnsamma fall kan bli mer än en halv meter lång. Oftast är den dock betydligt kortare. Det viktigaste kännetecknet är att den har soral, vilka utvecklas rikligast ytterst i grenspetsarna, som ofta är karaktäristiskt klolikt inrullade. Den påminner mycket om garnlav Alectoria sarmentosa, men har tunnare grenar och en delvis annorlunda ekologi än denna. Trådbrosklav är också mer glänsande, har ofta mörka partier på grenarna och en något annorlunda, benvit färgton. Trådbrosklav kan eventuellt påminna något om skägglavar Usnea spp., vilka dock har en seg märgsträng.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trådbrosklav

Länsvis förekomst och status för trådbrosklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trådbrosklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trådbrosklav har tidigare förekommit i praktiskt taget hela Sverige men har minskat mycket kraftigt och är nu försvunnen från stora delar av landet. Den finns främst kvar i Dalarna och delar av Norrland, t.ex. i anslutning till större älvar. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Den är rödlistad i Finland och Norge. Arten är vittspridd i Europa utom de sydligaste delarna. Arten är cirkumboreal med förekomster i Europa, Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina thrausta(Ach.) Nyl. - trådbrosklav
  Synonymer
  Ramalina crinalis (Ach.) Gyeln.
  Alectoria thrausta Ach.
  Evernia arenaria

Trådbrosklav är i huvudsak en granlevande art som huvudsakligen förekommer i brandrefugier med hög luftfuktighet som bäckraviner, bäckdråg och gransumpskogar. I huvudsak växer den på lågt sittande, ofta döda grangrenar av de äldsta träden, särskilt på klena och undertryckta träd. Laven är då ofta kortvuxen. Den kan också växa på nedre delen av granstammar. Trådbrosklav kan i sällsynta fall bli ymnig och då helt drapera den nedre delen av träden men på de flesta lokaler finns mycket små förekomster. Under särskilt gynnsamma förhållanden har laven påträffats på rönn, sälg, gråal, björk, en och tall. Trådbrosklav växer också på beskuggade klippor, ofta vid bäckar eller vattenfall. På Gotland och i Östergötland växer den på gran.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Sjöar, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Arten förekommer huvudsakligen i produktiv gammal skog vilket är anledningen till att den har gått tillbaka. Avverkning av gammal granskog med hög luftfuktighet är därför ett hot. Det är möjligt att den, åtminstone tidigare, har påverkats negativt av luftföroreningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Skog där laven förekommer bör helt undantas från skogsbruksåtgärder. Samtliga rika förekomster bör skyddas. Det är därvid väsentligt att tillräckligt stora bestånd och breda kantzoner avsätts, eftersom arten är känslig för uttorkning.
Utländska namn – NO: Trådragg, FI: Lupporustojäkälä.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Karström, M. 1992. Steget före i det glömda landet. Svensk Bot. Tidskr. 86: 115–146.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23: 1–258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina thrausta, (Ach.) Nyl. - trådbrosklav
  Synonymer
  Ramalina crinalis (Ach.) Gyeln.
  Alectoria thrausta Ach.
  Evernia arenaria
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.