Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trådsträfse

Organismgrupp Alger, Kransalger Chara filiformis
Trådsträfse Alger, Kransalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trådsträfse är nära släkt med det vanliga gråsträfse Chara contraria men kan lätt kännas igen på sitt egendomliga, trådliknande utseende. I förhållande till de 4-10 cm långa internoderna är kransgrenarna extremt korta (i regel bara någon mm). Trådarna kan bli mer än 1 m långa men är tunna och sköra. Liksom gråsträfse har trådsträfse bark med små taggar och är ofta kalkinkrusterad.
Utbredning
Länsvis förekomst för trådsträfse Observationer i Sverige för trådsträfse
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trådsträfse är endast påträffad i Levrasjön i östra Skåne där den hittades på mellan 15 och 18,5 m (maxdjupet) under 1860-talet. Under 1988-1998 förekom arten dock endast på mellan 2 och 4 meters djup. Fynd har även gjorts senare; mellan 2004 och 2009 (Artportalen 2015). Trådsträfse förekommer bara i ett begränsat område i norra Europa. Den har påträffats i flera sjöar längs den tyska och polska Östersjökusten, i flera sjöar i Masurien (nordöstra Polen) och Litauen. I Danmark har den endast funnits i Furesø på Själland. Trådsträfse är rödlistad som Akut hotad (CR; ”1 Vom Aussterben bedroht”) i Tyskland (Ludwig & Schnittler 1996).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Kransalgen Chara filiformis förekommer endast i Levrasjön, en kalkrik s.k. Chara-sjö, i nordöstra Skåne. Siktdjupet i sjön har på senare år förbättrats men med prognosticerad ökande tillförsel av organiskt material och eventuell förbruning antas att artens habitat kommer att minska. Övriga lämpliga sjöar i Skåne är relativt väl inventerade. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-8) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Trådsträfse förekommer i större, mesotrofa, kalkrika sjöar från 1 meters djup och neråt. Artens ekologi är dåligt känd.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Charophyceae (kransalger), Ordning Charales, Familj Characeae, Släkte Chara (sträfsen), Art Chara filiformis Hertzsch - trådsträfse Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Kransalgen Chara filiformis förekommer endast i Levrasjön, en kalkrik s.k. Chara-sjö, i nordöstra Skåne. Siktdjupet i sjön har på senare år förbättrats men med prognosticerad ökande tillförsel av organiskt material och eventuell förbruning antas att artens habitat kommer att minska. Övriga lämpliga sjöar i Skåne är relativt väl inventerade. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-8) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Under produktion
Trådsträfse är nära släkt med det vanliga gråsträfse Chara contraria men kan lätt kännas igen på sitt egendomliga, trådliknande utseende. I förhållande till de 4-10 cm långa internoderna är kransgrenarna extremt korta (i regel bara någon mm). Trådarna kan bli mer än 1 m långa men är tunna och sköra. Liksom gråsträfse har trådsträfse bark med små taggar och är ofta kalkinkrusterad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trådsträfse

Länsvis förekomst och status för trådsträfse baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trådsträfse

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trådsträfse är endast påträffad i Levrasjön i östra Skåne där den hittades på mellan 15 och 18,5 m (maxdjupet) under 1860-talet. Under 1988-1998 förekom arten dock endast på mellan 2 och 4 meters djup. Fynd har även gjorts senare; mellan 2004 och 2009 (Artportalen 2015). Trådsträfse förekommer bara i ett begränsat område i norra Europa. Den har påträffats i flera sjöar längs den tyska och polska Östersjökusten, i flera sjöar i Masurien (nordöstra Polen) och Litauen. I Danmark har den endast funnits i Furesø på Själland. Trådsträfse är rödlistad som Akut hotad (CR; ”1 Vom Aussterben bedroht”) i Tyskland (Ludwig & Schnittler 1996).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara filiformisHertzsch - trådsträfse

Trådsträfse förekommer i större, mesotrofa, kalkrika sjöar från 1 meters djup och neråt. Artens ekologi är dåligt känd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Eutrofiering har uppgetts som hotfaktor. Minskningen i artens djuputbredning i Levrasjön antas bero på minskat siktdjup och därmed minskad ljustillgång.

Påverkan
 • Förbruning av vatten (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Levrasjön bör skyddas mot all form av närsaltsbelastning. Siktdjupet tycks variera då sjön emellanåt beskrivs ha förbättrat siktdjup medan andra (senare) uppgifter beskriver blomning av cyanobakterier i sjön. Om en restaurering görs av sjön är det angeläget att denna genomförs varsamt för att inte drabba utbredda kransalgsmattor. Levrasjön beskrivs ibland som Sveriges mest värdefulla sjö med avseende på kransalgsfloran då den hyser ett tiotal kransalgsarter, däribland trådsträfse.

Åtgärdsprogram Under produktion

Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn. 1996. Svenska namn på kransalger. Svensk Botanisk Tidskrift 90: 300.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2015-11-30].

Blindow, I. 1995. Rödlistade kransalger. I: Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. (red.), Rödlistade växter i Sverige 1995. ArtDatabanken SLU, Uppsala: 137-140.

Blindow, I. & Krause, W. 1990. Bestämningsnyckel för svenska kransalger. Svensk Botanisk Tidskrift 84: 119-160.

Hasslow, O.J. 1931. Sveriges characéer. Botaniska Notiser 84: 63-136.

Krause, W. 1997. Charales (Chlorophyceae). I: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H. & Mollenhauer, D. (red.), Süßwasserflora von Mitteleuropa vol. 18.

Ludwig, G. & Schnittler, M. 1996. Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Olsen, S. 1944. Danish charophyta. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 3. Köpenhamn.

Schmidt, D., Weyer, K. van de, Krause, W., Kies, L., Garniel, A., Geissler, U., Gutowski, A., Samietz, R., Schütz, W., Vahle, H.-C., Vöge, M., Wolff, P. & Melzer, A. 1996. Rote Liste der Armleuchteralgen (Charophyceae) Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 547-576.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara filiformis, Hertzsch - trådsträfse
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015