Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vägtågssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora lassella
Vägtågssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är gråbrunt. Antennerna är skarpt ringade genom omväxlande vita och mörkt brungrå segment, något mindre tydligt ut mot spetsen. Mellankroppen är gråaktig. Framvingarna är gråbruna med en vit framkantsstrimma till ungefär två tredjedelar från vingroten. Ett par tvärribbor är smutsvita liksom vingveck och nederkanten av diskfältet. Vägtågssäckmal är en svårbestämd art, som kan förväxlas med många medelstora säckmalar. Den påminner mycket om den ytterst vanliga dyster frylesäckmal C. otidipennella (Hb.), som har de ljusa tvärlinjerna förenade i nederkanten med en längslinje utmynnande från vingroten, medan tvärlinjerna hos lassella är skilda från längslinjen och från varandra. Många gånger är emellertid fjärilarna inte i det skicket, att man kan se denna skillnad utan i de flesta fall måste genitalundersökning genomföras på insamlade exemplar. Vingspann 10-13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för vägtågssäckmal Observationer i Sverige för vägtågssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vågtågssäckmal är i Sverige bara funnen på Gotland (Öja, före 1936) och i Södermanland (Farsta, 1969). Arten har varit eftersökt alltsedan den upptäcktes på Gotland, men det är uppenbart, att den är både mycket sällsynt och håller sig gömd på något sätt, dvs. vi har inte kommit på hur man kan upptäcka den. I Danmark är den känd från Jylland och nordöstra Själland. Den är bara påträffad i Norge på en enda lokal i den sydvästligaste delen mitt emellan Kristiansand och Stavanger. I Finland har man endast funnit den på Åland och i Nyland längst i söder. Utanför Norden är den rapporterad från många europeiska länder, från Storbritannien i väster till Mindre Asien i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Trött säckmal är bara funnen en enda gång i Sverige, på Gotland i Öja socken någon gång före 1936. Arten är lätt att förväxla med andra säckmalar, men förekomsten av denna art är känd bland samlare och därför har den knappast förbisetts. Närmare uppgifter om habitatet på Gotland är inte känt, men i Danmark finns några få fynd och dessa har inte bidragit till att specificera artens biotoppreferenser. Man har emellertid funnit att larven lever på vägtåg (juncus bufonius), en växt som finns i större delen av Sverige i mer eller mindre öppen skogsmark, gärna i hjulspår eller i fuktdrog o.d. Vägtåg finns också i öppet landskap intill mindre vattensamlingar där grusmarker kan vara ett passande habitat för säckmalen. Troligen finns den i vårt land, men i så fall ytterst lokalt och bara under en kort tid då värdväxten delvis kan betraktas som ambullerande i landskapet. Inga hot kan anges. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fjärilen är i Norden påträffad i olika typer av biotoper, från ganska torr mark till fuktig miljö. Fjärilen flyger på kvällen och natten och kommer till ljus. I Norden ser man fjärilar bara i juni och juli, men längre ner i Europa uppträder den troligen i två generationer (Emmet, m.fl. 1996). Länge var larvens värdväxt okänd, men 1993 hittades säckar på vägtåg Juncus bufonius och larvens levnadshistoria blev efteråt detaljerat beskriven av bl.a. Emmet, m.fl. (1996). I Sverige har inga säckar ännu hittats trots riktade eftersökningar. Vägtåg finns i nästan hela landet och växer ofta i sanka hjulspår, i diken och längs sjöstränder, men är konkurrenssvag och försvinner snart vid igenväxning. Fjärilen har uppenbarligen en speciellt god förmåga att finna sin värdväxt, och detta tillfälliga uppträdande på en viss lokal gör att arten är svår att finna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vägtåg
· vägtåg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora lassella Staudinger, 1859 - vägtågssäckmal Synonymer trött säckmal

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Trött säckmal är bara funnen en enda gång i Sverige, på Gotland i Öja socken någon gång före 1936. Arten är lätt att förväxla med andra säckmalar, men förekomsten av denna art är känd bland samlare och därför har den knappast förbisetts. Närmare uppgifter om habitatet på Gotland är inte känt, men i Danmark finns några få fynd och dessa har inte bidragit till att specificera artens biotoppreferenser. Man har emellertid funnit att larven lever på vägtåg (juncus bufonius), en växt som finns i större delen av Sverige i mer eller mindre öppen skogsmark, gärna i hjulspår eller i fuktdrog o.d. Vägtåg finns också i öppet landskap intill mindre vattensamlingar där grusmarker kan vara ett passande habitat för säckmalen. Troligen finns den i vårt land, men i så fall ytterst lokalt och bara under en kort tid då värdväxten delvis kan betraktas som ambullerande i landskapet. Inga hot kan anges. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Huvudet är gråbrunt. Antennerna är skarpt ringade genom omväxlande vita och mörkt brungrå segment, något mindre tydligt ut mot spetsen. Mellankroppen är gråaktig. Framvingarna är gråbruna med en vit framkantsstrimma till ungefär två tredjedelar från vingroten. Ett par tvärribbor är smutsvita liksom vingveck och nederkanten av diskfältet. Vägtågssäckmal är en svårbestämd art, som kan förväxlas med många medelstora säckmalar. Den påminner mycket om den ytterst vanliga dyster frylesäckmal C. otidipennella (Hb.), som har de ljusa tvärlinjerna förenade i nederkanten med en längslinje utmynnande från vingroten, medan tvärlinjerna hos lassella är skilda från längslinjen och från varandra. Många gånger är emellertid fjärilarna inte i det skicket, att man kan se denna skillnad utan i de flesta fall måste genitalundersökning genomföras på insamlade exemplar. Vingspann 10-13 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vägtågssäckmal

Länsvis förekomst och status för vägtågssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vägtågssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vågtågssäckmal är i Sverige bara funnen på Gotland (Öja, före 1936) och i Södermanland (Farsta, 1969). Arten har varit eftersökt alltsedan den upptäcktes på Gotland, men det är uppenbart, att den är både mycket sällsynt och håller sig gömd på något sätt, dvs. vi har inte kommit på hur man kan upptäcka den. I Danmark är den känd från Jylland och nordöstra Själland. Den är bara påträffad i Norge på en enda lokal i den sydvästligaste delen mitt emellan Kristiansand och Stavanger. I Finland har man endast funnit den på Åland och i Nyland längst i söder. Utanför Norden är den rapporterad från många europeiska länder, från Storbritannien i väster till Mindre Asien i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora lassellaStaudinger, 1859 - vägtågssäckmal
  Synonymer
  trött säckmal

Fjärilen är i Norden påträffad i olika typer av biotoper, från ganska torr mark till fuktig miljö. Fjärilen flyger på kvällen och natten och kommer till ljus. I Norden ser man fjärilar bara i juni och juli, men längre ner i Europa uppträder den troligen i två generationer (Emmet, m.fl. 1996). Länge var larvens värdväxt okänd, men 1993 hittades säckar på vägtåg Juncus bufonius och larvens levnadshistoria blev efteråt detaljerat beskriven av bl.a. Emmet, m.fl. (1996). I Sverige har inga säckar ännu hittats trots riktade eftersökningar. Vägtåg finns i nästan hela landet och växer ofta i sanka hjulspår, i diken och längs sjöstränder, men är konkurrenssvag och försvinner snart vid igenväxning. Fjärilen har uppenbarligen en speciellt god förmåga att finna sin värdväxt, och detta tillfälliga uppträdande på en viss lokal gör att arten är svår att finna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vägtåg - Juncus bufonius (Viktig)
Inga hot är kända.
Om arten upptäcks på en viss lokal bör en undersökning av dess biologi genomföras så att man bättre förstår hur den uppträder i naturen. Bestånd med vägtåg på en sådan plats bör tillfälligt skyddas genom överenskommelse med markägare tills man har kunnat avsluta studierna.
Vågtågssäckmal blev i Sverige först påträffad på Gotland någon gång strax före 1936 av Per Benander, som också beskrev arten som ny för vetenskapen med namnet Coleophora gotlandica. Senare visade det sig överraskande att arten var beskriven från Andalusien i Spanien under namnet lassella.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M. F. V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. In Emmet, A. M. (ed.). The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland: 321-322.

Karsholt, O. & Nielsen, P. S. 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle. Lepidopterologisk Forening.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[http://linnaeus.nrm.se/cgi-bin/virtflor/search.pl?Match=1&Realm=virtflor&Terms=od%F6rt] (Virtuella floran)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/2.htm] (Finsk utbredning)

[http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx] (Norsk utbredning)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora lassella, Staudinger, 1859 - vägtågssäckmal
  Synonymer
  trött säckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.