Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trekantig ärtmussla

Organismgrupp Blötdjur, Limniska musslor Pisidium supinum
Trekantig ärtmussla Blötdjur, Limniska musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. supinum är en medelstor art och når en höjd av 3,3-3,8 mm och en längd av 3,5-4,0 mm. Skalet är tunt, grått-gräddgult och matt (ej glänsande) med fina, men markerade, relativt glest liggande ribbor. Skalformen är markerat snett trekantig med umbo (skalbucklan) starkt förskjuten åt höger (posterior), tvärsnitt bukigt, jämnt rundat. Umbo framträdande, med en markerad, upphöjd list som är väl synlig i sidvy. Låsplatta kraftig, starkt böjd. Kardinaltänder kraftiga, C3 (höger skalhalva) böjd och ofta tvådelad. Lateraltänder välutbildade, speciellt A1 och P1 (höger skalhalva). Ligamentfästet relativt smalt och utdraget. Förväxling kan ske med små, tjockskaliga former av Pisidium casertanum (sk ’f. ponderosa’).
Utbredning
Länsvis förekomst för trekantig ärtmussla Observationer i Sverige för trekantig ärtmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning omfattar, med stora luckor, södra Skandinavien, Danmark, Holland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Ungern och Ryssland österut till Baikalsjön. Den förekommer även i Nordamerika. Det enda svenska fyndet av arten gjordes 1969 i Listerbyån, Blekinge. Dessutom har den påträffats i subfossila lager från 1600-talet i Göteborg. Den har tidigare ansetts vara en form av P. henslowanum, men P. supinum har skild ekologi och bör betraktas som en god art. Modern status i Sverige okänd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är bunden till vattendrag, företrädesvis långsamt flytande partier av floder och större bäckar. Den lever på större djup än de flesta andra Pisidium-arter. Det kan finnas ett visst mörkertal men arten är uppenbart mycket sällsynt. Ingen ny information sedan senaste rödlistningen. Bedömningen kvarstår. Endast ett svenskt fynd (Listerbyån, 1969). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är bunden till vattendrag, företrädesvis långsamt flytande partier av floder och större bäckar. I Danmark och Nordtyskland finns också förekomster i större sjöar. Den lever på större djup än de flesta andra Pisidium-arter. I Tyskland och Storbritannien förekommer arten på en rad olika substrat, från grus-sand till gyttja, på lokaler med ingen till sparsam vegetation. Likt de flesta musslor filtrerar den organiska partiklar från vattnet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Sphaeriidae (ärtmusslor), Släkte Pisidium, Art Pisidium supinum A. Schmidt, 1851 - trekantig ärtmussla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är bunden till vattendrag, företrädesvis långsamt flytande partier av floder och större bäckar. Den lever på större djup än de flesta andra Pisidium-arter. Det kan finnas ett visst mörkertal men arten är uppenbart mycket sällsynt. Ingen ny information sedan senaste rödlistningen. Bedömningen kvarstår. Endast ett svenskt fynd (Listerbyån, 1969). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. supinum är en medelstor art och når en höjd av 3,3-3,8 mm och en längd av 3,5-4,0 mm. Skalet är tunt, grått-gräddgult och matt (ej glänsande) med fina, men markerade, relativt glest liggande ribbor. Skalformen är markerat snett trekantig med umbo (skalbucklan) starkt förskjuten åt höger (posterior), tvärsnitt bukigt, jämnt rundat. Umbo framträdande, med en markerad, upphöjd list som är väl synlig i sidvy. Låsplatta kraftig, starkt böjd. Kardinaltänder kraftiga, C3 (höger skalhalva) böjd och ofta tvådelad. Lateraltänder välutbildade, speciellt A1 och P1 (höger skalhalva). Ligamentfästet relativt smalt och utdraget. Förväxling kan ske med små, tjockskaliga former av Pisidium casertanum (sk ’f. ponderosa’).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trekantig ärtmussla

Länsvis förekomst och status för trekantig ärtmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trekantig ärtmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning omfattar, med stora luckor, södra Skandinavien, Danmark, Holland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Ungern och Ryssland österut till Baikalsjön. Den förekommer även i Nordamerika. Det enda svenska fyndet av arten gjordes 1969 i Listerbyån, Blekinge. Dessutom har den påträffats i subfossila lager från 1600-talet i Göteborg. Den har tidigare ansetts vara en form av P. henslowanum, men P. supinum har skild ekologi och bör betraktas som en god art. Modern status i Sverige okänd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium supinumA. Schmidt, 1851 - trekantig ärtmussla

Arten är bunden till vattendrag, företrädesvis långsamt flytande partier av floder och större bäckar. I Danmark och Nordtyskland finns också förekomster i större sjöar. Den lever på större djup än de flesta andra Pisidium-arter. I Tyskland och Storbritannien förekommer arten på en rad olika substrat, från grus-sand till gyttja, på lokaler med ingen till sparsam vegetation. Likt de flesta musslor filtrerar den organiska partiklar från vattnet.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Klassificeras som VU D2 p.g.a. mycket begränsad förekomst. Arten befinner sig på tillbakagång i delar av Europa, men orsakerna är dåligt identifierade. Förorening och reglering av vattendrag kan utgöra hot. Artens splittrade utbredning och få lokaler gör att den kan slås ut av slumpmässiga skäl.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Den enda kända lokalen i landet (Lyckebyån) bör återundersökas och, om arten kvarlever, skyddas. Ärtmusslor som, i miljöövervakningssammanhang samlats in på lämpliga lokaler i större vattendrag, bör artbestämmas.

Glöer, P. & Meier-Brook, C. 2003. Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 13. omarbetade upplagan. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg. 134 sid.

Killeen, I. J., Aldridge, D. & Oliver, G. 2004. Freshwater bivalves of Britain and Ireland. – Aids to Identification in Difficult groups of Animals and plants (AIDGAP), Occassional Publication 82. 114 sid.

Kuiper, J. G. J, Økland, K. A., Knudsen, J., Koli, L., von Proschwitz, T. & Valovirta, I. 1989. Geographical distribution of the small mussels (Sphaeriidae) in North Europe (Denmark, Faroes, Finland, Iceland, Norway and Sweden). Annales zoologici Fennici. 26:2. 73-101.

Zettler, M. L. & Glöer, P. 2006. Zur Ökologie und Morphologie der Sphaeriidae der Norddeutschen Tiefebene. Heldia 6 (Sonderheft 8) 61 sid + planscher.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium supinum, A. Schmidt, 1851 - trekantig ärtmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.