Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trepunktspraktmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Telechrysis tripuncta
Trepunktspraktmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trepunktspraktmal kan knappast förväxlas med någon annan svensk fjäril. Ar-ten tillhör en av de praktmalar som minst förtjänar att kallas praktfull. Huvudet är mörkt grå-gult. Framvingen är mörkbrun, nästan svartbrun, med tre vita punkter, som bildar hörnen i en liksidig triangel. På framkanten ligger två av punkterna; den innersta av dessa finns mitt på framkanten och är riktad snett utåt medan den yttre punkten ligger ca 1,5 mm innanför ving-spetsen. Den nedre punkten ligger en bit ovanför bakhörnet (tornus). Fransarna är mörkt grå-bruna. Bakvingen är ungefär lika bred som framvingen och är brungrå med fransar av samma färg. Mellankropp och bakkropp är svartbruna. Vingspann 11–13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för trepunktspraktmal Observationer i Sverige för trepunktspraktmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trepunktspraktmal publicerades som svensk art för första gången av Wallengren (1875) då han angav den från Blekinge. Senare har man också funnit den i Små-land, Halland, Öland, Gotland, Gotska Sandön, Västergötland, Bohuslän, Närke, Söderman-land och Uppland. Detta beskriver också sannolikt den aktuella utbredningen i landet. Arten uppträder sällan i antal utan ses normalt bara sporadiskt. I Danmark är den bara känd från Fyn, provinsen Lolland-Falster-Mön, nordöstra Själland och Bornholm. I Norge finns den bara i den allra sydligaste delen och i Finland har den rapporterats från sju entomogeografiska områden i söder. I övriga Europa har hittats i ett tjugotal länder men den finns också i Mindre Asien. Den tycks ha sina starkaste förekomster i mellersta och östra Europa men är inte nå-gonstans vanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Funnen från Skåne till Uppland, men mycket lokal och enstaka. Substrat och habitatkrävande i murken lövved. Endast känd från några av våra rikaste ädellövskogslokaler (t.ex. Halltorp, Strömsrum, Tidö). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (60-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen påträffas från ca 10 juni fram till ca 20 juli, främst i gles skogsmark, på och inuti gamla ihåliga lövträd. Men den kan också påträffas kring bondgårdar och i ”ostädade” miljöer. Då och då tar den sig in i uthus och hittas då i fönster. Förstadierna är okända men man förmodar att larven lever av svampangripen ved, murknande trä eller eventuellt i tickor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Depressariidae (plattmalar), Släkte Telechrysis, Art Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828) - trepunktspraktmal Synonymer trepunktpraktmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Funnen från Skåne till Uppland, men mycket lokal och enstaka. Substrat och habitatkrävande i murken lövved. Endast känd från några av våra rikaste ädellövskogslokaler (t.ex. Halltorp, Strömsrum, Tidö). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (60-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Trepunktspraktmal kan knappast förväxlas med någon annan svensk fjäril. Ar-ten tillhör en av de praktmalar som minst förtjänar att kallas praktfull. Huvudet är mörkt grå-gult. Framvingen är mörkbrun, nästan svartbrun, med tre vita punkter, som bildar hörnen i en liksidig triangel. På framkanten ligger två av punkterna; den innersta av dessa finns mitt på framkanten och är riktad snett utåt medan den yttre punkten ligger ca 1,5 mm innanför ving-spetsen. Den nedre punkten ligger en bit ovanför bakhörnet (tornus). Fransarna är mörkt grå-bruna. Bakvingen är ungefär lika bred som framvingen och är brungrå med fransar av samma färg. Mellankropp och bakkropp är svartbruna. Vingspann 11–13 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trepunktspraktmal

Länsvis förekomst och status för trepunktspraktmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trepunktspraktmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trepunktspraktmal publicerades som svensk art för första gången av Wallengren (1875) då han angav den från Blekinge. Senare har man också funnit den i Små-land, Halland, Öland, Gotland, Gotska Sandön, Västergötland, Bohuslän, Närke, Söderman-land och Uppland. Detta beskriver också sannolikt den aktuella utbredningen i landet. Arten uppträder sällan i antal utan ses normalt bara sporadiskt. I Danmark är den bara känd från Fyn, provinsen Lolland-Falster-Mön, nordöstra Själland och Bornholm. I Norge finns den bara i den allra sydligaste delen och i Finland har den rapporterats från sju entomogeografiska områden i söder. I övriga Europa har hittats i ett tjugotal länder men den finns också i Mindre Asien. Den tycks ha sina starkaste förekomster i mellersta och östra Europa men är inte nå-gonstans vanlig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Telechrysis  
 • Art
  Telechrysis tripuncta(Haworth, 1828) - trepunktspraktmal
  Synonymer
  trepunktpraktmal

Fjärilen påträffas från ca 10 juni fram till ca 20 juli, främst i gles skogsmark, på och inuti gamla ihåliga lövträd. Men den kan också påträffas kring bondgårdar och i ”ostädade” miljöer. Då och då tar den sig in i uthus och hittas då i fönster. Förstadierna är okända men man förmodar att larven lever av svampangripen ved, murknande trä eller eventuellt i tickor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Det är svårt att säkert ange något specifikt hot, men borttagning av gamla, ihåliga träd torde vara det största hotet. Även en ”överdriven städiver”, dvs. upprensning av döda träd, gamla brädhögar och vedtravar, kan förmodas missgynna arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inga speciella åtgärder är aktuella men en allmän varsamhet med gamla ihåliga lövträd bör gynna både denna art och en mängd andra.

Benander, P. 1928. Fjärilar, Lepidoptera. II. Småfjärilar, Microlepidoptera. Familjen Gelechiidae. Svensk Insektsfauna, 10. Utgiven av Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Emmet, A.M. 1979. A Field Guide to the Smaller British Lepidoptera. The British Entomological and Natural History Society.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P. 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle. Entomologisk Forening, Köpenhamn.

Karsholt, O. & Razowski, J 1996. Lepidoptera of Europe. Apollo Books, Stenstrup.

Wallengren, H. D. J. 1875. Species Tortricum et Tinearum Scandinaviae. Bihang till Kungl. Svenska Vet.sk.akad. Handlingar, Band 3, N:o 5. 90 s.

http://www.faunaeur.org/ (Fauna Europaeas databas på Internet).

http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/hyonteiset/perhoset/2.htm (Finsk databas över fynd i Finland).

http://www.nhm.uio.no/norlep/index.html (Norsk databas över fynd i Norge).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Telechrysis  
 • Art
  Telechrysis tripuncta, (Haworth, 1828) - trepunktspraktmal
  Synonymer
  trepunktpraktmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.