Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strecksilvermal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Eteobalea tririvella
Strecksilvermal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 11–16 mm. Lätt igenkänd på de brunsvarta framvingarna med tre skarpa, vita snedstreck. Det innersta ligger en kort bit från basen och löper från framkanten snett utåt mot basen, som den knappast når. Det mittersta strecket ligger i vingmitten och går nästan vinkelrätt tvärs över vingen. Det yttersta strecket är beläget 4/5 från basen, börjar på framkanten nära spetsen och går snett inåt mot bakkanten. I spetsen finns en liten vit punkt. Antennernas yttre tredjedel är vit. Trestreckad silvermal kan förväxlas med släktingen anonym silvermal Eteobalea anonymella, som har massor av små silvervita fläckar spridda i framvingens yttre halva. Stora exemplar av målerisk dystermal Eulamprotes wilkella kan vid snabbt påseende likna trestreckad silvermal, men hos wilkella, som tillhör stävmalarna och är mindre, är bakvingarna helt annorlunda, ej lansettformade. Arten är avbildad i Riedl (1969).
Utbredning
Länsvis förekomst för strecksilvermal Observationer i Sverige för strecksilvermal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från ett dussintal europeiska länder med tyngdpunkt i Östeuropa. Den har noterats från Estland och Lettland och är spridd genom Ryssland bort till Mongoliet. I Norden är den bara känd från Sverige. Den upptäcktes på Gotska Sandön av Jan Jonasson 5.VII.1973 som ny art för landet. Därefter hittades den på Öland, Gårdby sandstäpp den 14.VII.1976 och 3.VII.1991. Ytterligare fyra exemplar togs på Gotska Sandön den 26.VII.1976 och även därefter har flera fynd gjorts på denna plats, senast år 2003
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Trestreckad silvermal är känd från Gårdby sandstäpp på Öland (endast funnen i två exemplar) och från Gotska Sandön, de enda kända lokalerna i Norden. Lokalen på Sandön hotas delvis av erosion, vilket är ett hot mot populationen. Larven lever på timjan. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 408 (4-800) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-24) km². -2010. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iii,iv)).
Ekologi
Trestreckad silvermal förekommer på extrema sandområden eller i glesa tallskogar med öppna sandytor. Larven är okänd men förmodas leva på timjan, Thymus spp., som tycks vara en gemensam faktor för europeiska fyndplatser. Fjärilen flyger i solnedgången.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Cosmopterigidae (fransmalar), Släkte Eteobalea, Art Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870) - strecksilvermal Synonymer trestreckad silvermal

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Trestreckad silvermal är känd från Gårdby sandstäpp på Öland (endast funnen i två exemplar) och från Gotska Sandön, de enda kända lokalerna i Norden. Lokalen på Sandön hotas delvis av erosion, vilket är ett hot mot populationen. Larven lever på timjan. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 408 (4-800) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-24) km². -2010. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iii,iv)).
Vingbredd 11–16 mm. Lätt igenkänd på de brunsvarta framvingarna med tre skarpa, vita snedstreck. Det innersta ligger en kort bit från basen och löper från framkanten snett utåt mot basen, som den knappast når. Det mittersta strecket ligger i vingmitten och går nästan vinkelrätt tvärs över vingen. Det yttersta strecket är beläget 4/5 från basen, börjar på framkanten nära spetsen och går snett inåt mot bakkanten. I spetsen finns en liten vit punkt. Antennernas yttre tredjedel är vit. Trestreckad silvermal kan förväxlas med släktingen anonym silvermal Eteobalea anonymella, som har massor av små silvervita fläckar spridda i framvingens yttre halva. Stora exemplar av målerisk dystermal Eulamprotes wilkella kan vid snabbt påseende likna trestreckad silvermal, men hos wilkella, som tillhör stävmalarna och är mindre, är bakvingarna helt annorlunda, ej lansettformade. Arten är avbildad i Riedl (1969).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strecksilvermal

Länsvis förekomst och status för strecksilvermal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strecksilvermal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från ett dussintal europeiska länder med tyngdpunkt i Östeuropa. Den har noterats från Estland och Lettland och är spridd genom Ryssland bort till Mongoliet. I Norden är den bara känd från Sverige. Den upptäcktes på Gotska Sandön av Jan Jonasson 5.VII.1973 som ny art för landet. Därefter hittades den på Öland, Gårdby sandstäpp den 14.VII.1976 och 3.VII.1991. Ytterligare fyra exemplar togs på Gotska Sandön den 26.VII.1976 och även därefter har flera fynd gjorts på denna plats, senast år 2003
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Cosmopterigidae - fransmalar 
 • Underfamilj
  Cosmopteriginae  
 • Släkte
  Eteobalea  
 • Art
  Eteobalea tririvella(Staudinger, 1870) - strecksilvermal
  Synonymer
  trestreckad silvermal

Trestreckad silvermal förekommer på extrema sandområden eller i glesa tallskogar med öppna sandytor. Larven är okänd men förmodas leva på timjan, Thymus spp., som tycks vara en gemensam faktor för europeiska fyndplatser. Fjärilen flyger i solnedgången.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
Överbetning och igenväxning är potentiella hot. På Gotska Sandön hotas lokalen delvis av erosion.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Gotska Sandön är nationalpark och Gårdby sandstäpp på Öland ett naturvårdsområde med uppgjorda skötselplaner som förefaller vara gynnsamma för den silverstreckade silvermalen. Man bör alltjämt försöka påvisa artens fortsatta existens i landet genom årliga eftersök på framför allt sandfältet i Gårdby. Andra tänkbara lokaler bör inventeras.

Riedl, T. 1969. Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques (Lepidoptera). Partie IX. Revue des Momphidar européennes, y compris quelques espèces d’Afrique du Nord et du Proch-Orient. Polskie Pismo Entomologiczne, XXXIX/4: 635–919.

Svensson, I. 1974. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1973. Ent. Tidskr. 95: 198–200.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Cosmopterigidae - fransmalar 
 • Underfamilj
  Cosmopteriginae  
 • Släkte
  Eteobalea  
 • Art
  Eteobalea tririvella, (Staudinger, 1870) - strecksilvermal
  Synonymer
  trestreckad silvermal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.