Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbdaggkåpa

Organismgrupp Kärlväxter Alchemilla plicata
Trubbdaggkåpa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trubbdaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikiga blad. Blommorna, som är små och gröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stjälkarna. Arten känns med lite träning ganska lätt igen på sina blågröna blad med för arten utmärkande tydliga bladnervatur. Typiskt är också dess korta trubbiga bladflikar vars tänder är förhållandevis grova och få (9-11 per flik), samt den utstående svagt uppåtriktade hårigheten på bladskaft och stjälkar. De täthåriga blombägarna är en egenskap den delar med få andra daggkåpearter, och detta i kombination med de kala blomskaften inskränker förväxlingsrisken ytterligare. Blomningen sker huvudsakligen i juni, och arten kan liksom flertalet andra dagg-kåpearter bli otypisk och svårbestämd senare på sommaren. Frukterna är millimeterstora nötter.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbdaggkåpa Observationer i Sverige för trubbdaggkåpa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trubbdaggkåpa har sin svenska tyngdpunkt i Mellansverige med en tydlig koncentration till Uppland. I övrigt förekommer den mer eller mindre sällsynt på Gotland och från Småland och norra Halland norrut till Dalarna och Gästrikland. Strölokaler, de flesta antagligen tillfälliga, har tidigare funnits i Skåne, Blekinge, Hälsingland, Medelpad och Ånger-manland, och det finns fortfarande en aktuell sådan i Umeå i Västerbotten. I åtminstone centrala Uppland har arten tidigare ansetts vara allmän till tämligen allmän, men under de senaste 60 åren har den minskat i landskapet med 60 %. Säkerligen har arten minskat även i resten av landet. Trubbdaggkåpa är endast känd från Europa och dess utbredning omfattar även sydöstra Norge, Centraleuropas bergsområden och låglandet från Polen och Finland österut till Ural. Arten är rödlistad även i Norge (NT) och Finland (NT).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer sällsynt i ett bälte från norra Halland, Bohuslän snett upp mot Uppland, spridda förekomster finns utanför detta område. Växer i friska marker, naturbetesmark, slåttermark, vägkant, åkerrenar. Minskar troligen mycket, i Uppland har den gått tillbaka mer än 70% på 60 år, anses minska i andra landskap också. Trubbdaggkåpa klarar viss ohävd men på sikt konkurreras den ut av andra arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (15-75) % under de senaste 100 åren. Under de kommande 100 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 100 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Ekologi
Arten påträffas huvudsakligen i ogödslade naturbetesmarker och olika typer av ängs-rester. Den tål en viss igenväxning och kan ibland även förekomma i naturbetesmarker som övergått till gles lövskog, liksom i äldre parkmiljöer. Ibland växter arten i vägkanter, men den påträffas mycket sällan i skräpmarksartade gräsmarker. Åtminstone i Sydsverige är arten starkt knuten till äldre fodermarker och indikerar långvarig hävd. Fröna saknar särskilda anpassningar för spridning men kan transporteras långt med exempelvis hö eller gräsfrö.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Alchemilla (daggkåpor), Art Alchemilla plicata Buser - trubbdaggkåpa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer sällsynt i ett bälte från norra Halland, Bohuslän snett upp mot Uppland, spridda förekomster finns utanför detta område. Växer i friska marker, naturbetesmark, slåttermark, vägkant, åkerrenar. Minskar troligen mycket, i Uppland har den gått tillbaka mer än 70% på 60 år, anses minska i andra landskap också. Trubbdaggkåpa klarar viss ohävd men på sikt konkurreras den ut av andra arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (15-75) % under de senaste 100 åren. Under de kommande 100 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 100 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Trubbdaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikiga blad. Blommorna, som är små och gröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stjälkarna. Arten känns med lite träning ganska lätt igen på sina blågröna blad med för arten utmärkande tydliga bladnervatur. Typiskt är också dess korta trubbiga bladflikar vars tänder är förhållandevis grova och få (9-11 per flik), samt den utstående svagt uppåtriktade hårigheten på bladskaft och stjälkar. De täthåriga blombägarna är en egenskap den delar med få andra daggkåpearter, och detta i kombination med de kala blomskaften inskränker förväxlingsrisken ytterligare. Blomningen sker huvudsakligen i juni, och arten kan liksom flertalet andra dagg-kåpearter bli otypisk och svårbestämd senare på sommaren. Frukterna är millimeterstora nötter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbdaggkåpa

Länsvis förekomst och status för trubbdaggkåpa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbdaggkåpa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trubbdaggkåpa har sin svenska tyngdpunkt i Mellansverige med en tydlig koncentration till Uppland. I övrigt förekommer den mer eller mindre sällsynt på Gotland och från Småland och norra Halland norrut till Dalarna och Gästrikland. Strölokaler, de flesta antagligen tillfälliga, har tidigare funnits i Skåne, Blekinge, Hälsingland, Medelpad och Ånger-manland, och det finns fortfarande en aktuell sådan i Umeå i Västerbotten. I åtminstone centrala Uppland har arten tidigare ansetts vara allmän till tämligen allmän, men under de senaste 60 åren har den minskat i landskapet med 60 %. Säkerligen har arten minskat även i resten av landet. Trubbdaggkåpa är endast känd från Europa och dess utbredning omfattar även sydöstra Norge, Centraleuropas bergsområden och låglandet från Polen och Finland österut till Ural. Arten är rödlistad även i Norge (NT) och Finland (NT).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla plicataBuser - trubbdaggkåpa

Arten påträffas huvudsakligen i ogödslade naturbetesmarker och olika typer av ängs-rester. Den tål en viss igenväxning och kan ibland även förekomma i naturbetesmarker som övergått till gles lövskog, liksom i äldre parkmiljöer. Ibland växter arten i vägkanter, men den påträffas mycket sällan i skräpmarksartade gräsmarker. Åtminstone i Sydsverige är arten starkt knuten till äldre fodermarker och indikerar långvarig hävd. Fröna saknar särskilda anpassningar för spridning men kan transporteras långt med exempelvis hö eller gräsfrö.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Främsta hotet mot trubbdaggkåpa i de kvarvarande naturbetesmarkerna utgörs av igen-växning på grund av gödsling eller utebliven hävd. I betesmarker kan även överbetning under en längre tid hota arten. Förekomster i ängsrester och vägkanter hotas också av igenväxning, liksom av exploatering och vägbreddning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Hävdade lokaler med trubbdaggkåpa bör även fortsättningsvis hållas öppna. Gödsling och alltför hårt betestryck bör undvikas. Röjning av igenväxande växtplatser och återupptaget måttligt bete eller slåtter där det saknas rekommenderas.
Daggkåporna är apomiktiska, dvs. sätter frö utan befruktning, vilket medför att avkomman är genetiskt identisk med moderplantan. På så vis uppkommer samlingar av helt lika individer. Om en sådan är väl anpassad till sin omgivning kan den med tiden få en stor utbredning. Utländska namn - NO: Buttmarikåpe, FI: Laskospoimulehti.

Almquist, E. 1929. Upplands vegetation och flora. Acta Phytogeogr. Suec. 1.

Almquist, E. 1965. Flora Upsaliensis. Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Bertilsson, A. m. fl. 2002. Västergötlands flora. Lund.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Jonsell, L. (red.) 2010. Upplands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Kurtto, A., Fröhner, S. E. & Lampinen, R. (eds.) 2007. Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 200 pp.

Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim.

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.), 2010. The 2010 red list of Finnish species. Ministry of the Environment and Finnish Environment Institute, Helsinki.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Samuelsson, G. 1940. Alchemilla-studier. 1-2. Svensk Bot. Tidskr. 34: 427-453.

Samuelsson, G. 1943. Die Verbreitung der Alchemilla-Arten aus der Vulgaris-Gruppe in Nordeuropa (Fennoskandien und Dänemark). Acta Phytogeogr. Suec. 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Edelsjö 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla plicata, Buser - trubbdaggkåpa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Edelsjö 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.