Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbig rävsvansmossa

Organismgrupp Mossor Thamnobryum neckeroides
Trubbig rävsvansmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar lösa mörkgröna revor på sten i skuggiga och fuktiga miljöer. Mossan består av krypande primärskott med upprätta sekundärskott. Dessa skott är ogrenade eller sällan oregelbundet förgrenade, 3-4 cm långa och står ut från underlaget. Stambladen är ovala, kupade och med grova såglika tänder i bladspetsen. Grenbladen är tydligt kupade, trubbiga eller med en kort, tydligt sågtandad spets. Cellerna i bladmitten är 12-30 × 6-12 µm. Arten är skildkönad och kapslar är aldrig påträffade i Sverige. Kapselskaften är 18-22 mm långa.
Mossan har ett karakteristiskt utseende och påminner om rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum, men är mindre förgrenad och saknar plymer. Dessutom är grenbladen starkt kupade, trubbspetsade och glänsande. Den kan även förväxlas med storvuxna exemplar av råttsvansmossa Isothecium alopecuroides, som dock har en kortare och klenare nerv i bladen samt saknar sågtandade bladkanter.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbig rävsvansmossa Observationer i Sverige för trubbig rävsvansmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trubbig rävsvansmossa är idag uppgiven från ett fåtal platser i Sverige, två mycket närliggande i trakten av Norrahammar i Småland där den upptäcktes under 2013 och den har sedan hittats i Östergötland. Då arten har uppmärksammats i sen tid så kan nog fler lokaler upptäckas. Arten är närmast känd från Norge och Lettland samt Italien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Österike, men överallt tycks den vara sällsynt. Vanligare är den däremot i västra Nordamerika och i delar av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten uppmärksammedes som ny för landet 2013 och liknar en art som var ensam representant för släktet i Sverige tidigare. Hittills är bara ett enda fynd känd. Miljön var mycket fuktig, skuggig med källpåverkan. Mossherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har förgäves genomsökts utan att hitta något som habituellt liknade T. neckeroides. Man kan därför misstänka att arten är sällsynt. Vi tror dock att arten kan finnas på andra håll i Sverige utan att den hamnat i något officiellt herbarium. Dess utbredning och ekologi måste undersökas ytterligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på sina hitintills kända svenska växtplatser på starkt skuggade stenblock och bergväggar i och intill en skogsbäck omgiven av näringsrik ädellövskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Blottad mark
Blottad mark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Neckeraceae, Släkte Thamnobryum (rävsvansmossor), Art Thamnobryum neckeroides (Hook.) E.Lawton - trubbig rävsvansmossa Synonymer Hypnum neckeroides Hook.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten uppmärksammedes som ny för landet 2013 och liknar en art som var ensam representant för släktet i Sverige tidigare. Hittills är bara ett enda fynd känd. Miljön var mycket fuktig, skuggig med källpåverkan. Mossherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har förgäves genomsökts utan att hitta något som habituellt liknade T. neckeroides. Man kan därför misstänka att arten är sällsynt. Vi tror dock att arten kan finnas på andra håll i Sverige utan att den hamnat i något officiellt herbarium. Dess utbredning och ekologi måste undersökas ytterligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Bildar lösa mörkgröna revor på sten i skuggiga och fuktiga miljöer. Mossan består av krypande primärskott med upprätta sekundärskott. Dessa skott är ogrenade eller sällan oregelbundet förgrenade, 3-4 cm långa och står ut från underlaget. Stambladen är ovala, kupade och med grova såglika tänder i bladspetsen. Grenbladen är tydligt kupade, trubbiga eller med en kort, tydligt sågtandad spets. Cellerna i bladmitten är 12-30 × 6-12 µm. Arten är skildkönad och kapslar är aldrig påträffade i Sverige. Kapselskaften är 18-22 mm långa.
Mossan har ett karakteristiskt utseende och påminner om rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum, men är mindre förgrenad och saknar plymer. Dessutom är grenbladen starkt kupade, trubbspetsade och glänsande. Den kan även förväxlas med storvuxna exemplar av råttsvansmossa Isothecium alopecuroides, som dock har en kortare och klenare nerv i bladen samt saknar sågtandade bladkanter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbig rävsvansmossa

Länsvis förekomst och status för trubbig rävsvansmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbig rävsvansmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trubbig rävsvansmossa är idag uppgiven från ett fåtal platser i Sverige, två mycket närliggande i trakten av Norrahammar i Småland där den upptäcktes under 2013 och den har sedan hittats i Östergötland. Då arten har uppmärksammats i sen tid så kan nog fler lokaler upptäckas. Arten är närmast känd från Norge och Lettland samt Italien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Österike, men överallt tycks den vara sällsynt. Vanligare är den däremot i västra Nordamerika och i delar av Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Thamnobryum - rävsvansmossor 
 • Art
  Thamnobryum neckeroides(Hook.) E.Lawton - trubbig rävsvansmossa
  Synonymer
  Hypnum neckeroides Hook.

Arten växer på sina hitintills kända svenska växtplatser på starkt skuggade stenblock och bergväggar i och intill en skogsbäck omgiven av näringsrik ädellövskog.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Ädellövskog, Lövskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med bebyggelse, omdragning av vägar eller dränering av skogsmarken där den växer. Lokalerna ligger i anslutning till bebyggelse och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte växtplatsen förstörs av misstag.
Arten påträffades i Sverige år 2013 av Michael Hagström under en inventering av en lövskogsbrant i trakten av Norrahammar i Småland. Efter en besiktning av mossherbarierna på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och mossherbariet vid Uppsala universitet tycks arten inte tidigare varit samlad i Sverige. År 2014 fann samma person arten även på en plats i Östergötland.

Frahm, J.-P. 2009. Zur Unterscheidung von Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats. und Thamnobryum neckeroides (Hook.) E. Lawton. Archive for Bryology. Volume 39. 7 pp.

Hagström, M. & Hallingbäck, T. 2013. Thamnobryum neckeroides funnen i Sverige. Myrinia 23(2): 59--63.

Hallingbäck, T. 2014. Thamnobryum neckeroides trubbig rävsvansmossa s. 324. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ignatova, E.A. & M.S. Ignatov. 2011. The genus Thamnobryum (Neckeraceae, Bryophyta) in Russia. Arctoa (2011) 20: 137-151

Mastracci, M. 2003. Thamnobryum neckeroides (Bryopsida: Neckeraceae): lectotypification, synonymies, diagnostic characters, habitat and distribution. – J. Bryol. 25(2): 115-120

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2014. Rev. Tomas Hallingbäck 2015. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Thamnobryum - rävsvansmossor 
 • Art
  Thamnobryum neckeroides, (Hook.) E.Lawton - trubbig rävsvansmossa
  Synonymer
  Hypnum neckeroides Hook.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2014. Rev. Tomas Hallingbäck 2015. Rev. Niklas Lönnell 2016.