Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbklockmossa

Organismgrupp Mossor Encalypta mutica
Trubbklockmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trubbklockmossa är en akrokarp bladmossa som växer i centimeterhöga, tuvor. Bladen är smalt tunglika med trubbig spets. Nerven är ovanligt kraftig men kort och slutar strax före bladspetsen. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är cylindrisk med en slät yta och fästad på ett 2--8 mm långt, mörkrött skaft. Kapselskaftets bas har en skålformad och uppåtriktad rest av mössan. Peristom saknas. Mössan är stor, klocklik och omsluter hela kapseln. Mössan övergår hastigt i sprötet, och dess nederkant är flikad. Sporerna är 24--32 µm breda och mörkbruna. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd. Trubbklockmossa kan förväxlas med slät klockmossa E. vulgaris, men den senare är oftast betydligt större, den saknar alltid flikar i nederkant av mössan och den har ett kapselskaft vars bas har en paraplyliknande rest av mössan med en konisk övre del.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbklockmossa Observationer i Sverige för trubbklockmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i Sveriges kalkdistrikt från Öland till Torne lappmark, men något vanligare i fjällen. I Norge är arten ungefär lika ovanlig, men där är bestånden på de enskilda lokalerna små, och inventeringar under slutet av 1900-talet antyder att arten har försvunnit från en del av sina tidigare lokaler - inklusive typlokalen utanför Trondheim. Arten finns även i norra Finland. Trubbklockmossa betraktades länge som endemisk för Skandinavien inklusive Svalbard. Fynd under senare tid visar att arten är ganska vitt utbredd på nordliga breddgrader och att den finns i Estland, Rumänien, Ukraina, Ryssland, nordvästligaste Nordamerika och på Grönland. Den finns med på den finska, rumänska och estniska rödlistan (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Trubbklockmossa är en sällsynt art listad på habitatdirektivets bilaga 2 som växer på exponerad kalkrik bar jord på kalkhällar och i kalkbranter på Öland och Gotland och kalkförekomster i låglandet men också i fjällen upp till Torne lappmark. Inventeringar av arten i Västergötland och på Öland visade på ett ganska stort antal delpopulationer. En fortsatt igenväxning av vissa av artens lokaler i låglandet gör att artens bedöms ha en fortgående minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (3200-15000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1840 (90-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v); C2a(i)).
Ekologi
Arten förekommer i flera olika kalkrika miljöer. Den är funnen på alvarmark och i anslutning till kalkbrott i låglandet samt i kalkhaltiga sydsluttningar i fjällen. Växtplatserna utgörs av blottad, kalkhaltig jord som periodvis är blöt, men snabbt torkar ut vid torr väderlek. Lokalerna ligger ofta mycket solexponerat. Trubbklockmossa är en pionjärart som är beroende av måttlig störning som motverkar igenväxning av växtplatserna. Viktiga störningsmekanismer är extensiv betesdrift och ett hårt klimat med frostsprängning och jorderosion. Följearter är ofta plyschmossa Ditrichum flexicaule, slät klockmossa E. vulgaris, trindmossa Myurella julacea och jordkrusmossa Weissia controversa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Encalyptales, Familj Encalyptaceae, Släkte Encalypta (klockmossor), Art Encalypta mutica I.Hagen - trubbklockmossa Synonymer Encalypta mutica I. Hag.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Trubbklockmossa är en sällsynt art listad på habitatdirektivets bilaga 2 som växer på exponerad kalkrik bar jord på kalkhällar och i kalkbranter på Öland och Gotland och kalkförekomster i låglandet men också i fjällen upp till Torne lappmark. Inventeringar av arten i Västergötland och på Öland visade på ett ganska stort antal delpopulationer. En fortsatt igenväxning av vissa av artens lokaler i låglandet gör att artens bedöms ha en fortgående minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (3200-15000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1840 (90-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v); C2a(i)).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2
Trubbklockmossa är en akrokarp bladmossa som växer i centimeterhöga, tuvor. Bladen är smalt tunglika med trubbig spets. Nerven är ovanligt kraftig men kort och slutar strax före bladspetsen. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är cylindrisk med en slät yta och fästad på ett 2--8 mm långt, mörkrött skaft. Kapselskaftets bas har en skålformad och uppåtriktad rest av mössan. Peristom saknas. Mössan är stor, klocklik och omsluter hela kapseln. Mössan övergår hastigt i sprötet, och dess nederkant är flikad. Sporerna är 24--32 µm breda och mörkbruna. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd. Trubbklockmossa kan förväxlas med slät klockmossa E. vulgaris, men den senare är oftast betydligt större, den saknar alltid flikar i nederkant av mössan och den har ett kapselskaft vars bas har en paraplyliknande rest av mössan med en konisk övre del.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbklockmossa

Länsvis förekomst och status för trubbklockmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbklockmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i Sveriges kalkdistrikt från Öland till Torne lappmark, men något vanligare i fjällen. I Norge är arten ungefär lika ovanlig, men där är bestånden på de enskilda lokalerna små, och inventeringar under slutet av 1900-talet antyder att arten har försvunnit från en del av sina tidigare lokaler - inklusive typlokalen utanför Trondheim. Arten finns även i norra Finland. Trubbklockmossa betraktades länge som endemisk för Skandinavien inklusive Svalbard. Fynd under senare tid visar att arten är ganska vitt utbredd på nordliga breddgrader och att den finns i Estland, Rumänien, Ukraina, Ryssland, nordvästligaste Nordamerika och på Grönland. Den finns med på den finska, rumänska och estniska rödlistan (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Encalyptales  
 • Familj
  Encalyptaceae  
 • Släkte
  Encalypta - klockmossor 
 • Art
  Encalypta muticaI.Hagen - trubbklockmossa
  Synonymer
  Encalypta mutica I. Hag.

Arten förekommer i flera olika kalkrika miljöer. Den är funnen på alvarmark och i anslutning till kalkbrott i låglandet samt i kalkhaltiga sydsluttningar i fjällen. Växtplatserna utgörs av blottad, kalkhaltig jord som periodvis är blöt, men snabbt torkar ut vid torr väderlek. Lokalerna ligger ofta mycket solexponerat. Trubbklockmossa är en pionjärart som är beroende av måttlig störning som motverkar igenväxning av växtplatserna. Viktiga störningsmekanismer är extensiv betesdrift och ett hårt klimat med frostsprängning och jorderosion. Följearter är ofta plyschmossa Ditrichum flexicaule, slät klockmossa E. vulgaris, trindmossa Myurella julacea och jordkrusmossa Weissia controversa.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö, Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning, upphörd eller alltför intensivt betestryck och exploatering i form av stenbrytning utgör potentiella hot mot arten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör hävdas på lämpligt sätt eller skyddas från exploatering.
Utländska namn - NO: Buttklokkemose; FI: pohjankellosammal.

ECCB. 1995. Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim.

Hallingbäck, T. 2006. Encalypta mutica trubbklockmossa, s. 66. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hodgetts, N. G. 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Horton, D. G. & Murray, B. M. 1976. Encalypta brevipes and Encalypta mutica, gymnostomous species new to North America. Bryologist 79: 321-331.

Mogensen, G. S. 1988. Taxonomy and distribution of Greenland mosses I. Encalypta brevipes, Encalypta mutica, Encalypta longicolla and Amblyodon dealbatus. Nova Hedwigia Suppl. 90: 387-395.

Nyholm, E. 1954-69. Illustrated moss flora of Fennoscandia 2. Musci. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell & Henrik Weibull 2015, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Encalyptales  
 • Familj
  Encalyptaceae  
 • Släkte
  Encalypta - klockmossor 
 • Art
  Encalypta mutica, I.Hagen - trubbklockmossa
  Synonymer
  Encalypta mutica I. Hag.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell & Henrik Weibull 2015, 2016.