Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbsikelvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Ancylis obtusana
Trubbsikelvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbsikelvecklare Observationer i Sverige för trubbsikelvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten anträffades ny för landet 16-17/6 1973 på Sandhammaren i sydöstra Skåne och fanns sedan på lokalen några år, men verkar numera försvunnen därifrån - troligen beroende på att skogen slutit sig alltmer. En fjäril kom emellertid till lampa i Kiaby i nordöstra delen av samma landskap 22/6 1993, varför det kan antagas att arten lyckats hålla sig kvar i landet även om den undgått de relativt fåtaliga samlarna. Den är förmodligen värmekrävande. I Norden i övrigt är trubbsikelvecklaren känd från Danmark och Finland varifrån utbredningsområdet sträcker sig söderut över Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Den ursprungliga lokalen i Sandhammars-området har vuxit igen sedan den blev naturreservat. Artens status i Skåne är osäker, senast påträffad vid Vejlasjön 2007. Arten är nyrapporterad från Öland, vilket möjligen kan tyda på expansion. Det är okänt om arten minskar eller ökar. Mörkertalet kan vara mycket stort. Larven lever ej som tidigare förmodats på brakved eller getapel, utan på humleblomster, i Danmark är den även kläckt från Rubus sp. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (304-8600) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Larven lever ej som tidigare förmodats på brakved eller getapel, utan på humleblomster, i Danmark är den även kläckt från Rubus sp. Fjärilen flyger från slutet av maj till mitten av juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· humleblomster
· humleblomster
· rubusar
· rubusar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Ancylis, Art Ancylis obtusana (Haworth, 1811) - trubbsikelvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Den ursprungliga lokalen i Sandhammars-området har vuxit igen sedan den blev naturreservat. Artens status i Skåne är osäker, senast påträffad vid Vejlasjön 2007. Arten är nyrapporterad från Öland, vilket möjligen kan tyda på expansion. Det är okänt om arten minskar eller ökar. Mörkertalet kan vara mycket stort. Larven lever ej som tidigare förmodats på brakved eller getapel, utan på humleblomster, i Danmark är den även kläckt från Rubus sp. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (304-8600) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbsikelvecklare

Länsvis förekomst och status för trubbsikelvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbsikelvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten anträffades ny för landet 16-17/6 1973 på Sandhammaren i sydöstra Skåne och fanns sedan på lokalen några år, men verkar numera försvunnen därifrån - troligen beroende på att skogen slutit sig alltmer. En fjäril kom emellertid till lampa i Kiaby i nordöstra delen av samma landskap 22/6 1993, varför det kan antagas att arten lyckats hålla sig kvar i landet även om den undgått de relativt fåtaliga samlarna. Den är förmodligen värmekrävande. I Norden i övrigt är trubbsikelvecklaren känd från Danmark och Finland varifrån utbredningsområdet sträcker sig söderut över Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis obtusana(Haworth, 1811) - trubbsikelvecklare

Larven lever ej som tidigare förmodats på brakved eller getapel, utan på humleblomster, i Danmark är den även kläckt från Rubus sp. Fjärilen flyger från slutet av maj till mitten av juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· humleblomster - Geum rivale (Viktig)
· rubusar - Rubus (Har betydelse)
För lite ljusnedsläpp till buskskiktet på Sandhammaren.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gallring på den gamla lokalen på Sandhammaren. Ökad kunskap om artens biologi.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae.

Svensson, I. 1974. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1973. Ent. Tidskr. 95: 198–200.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis obtusana, (Haworth, 1811) - trubbsikelvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.