Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trumgräshoppa

Organismgrupp Hopprätvingar Psophus stridulus
Trumgräshoppa Hopprätvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kraftig gräshoppa med bjärt vallmoröda flygvingar. Vingfärgen syns på långt håll då hanarna spelflyger. Då hörs även ett genomträngande smatter. Honan (26–40 mm) är tydligt större än hanen (23–25 mm) och tycks sakna flygförmåga. Hanen är mörkfärgad, nästa helt svart eller mörkbrun. Honan är ljusare, grå eller rödaktigt ljusbrun.
Utbredning
Länsvis förekomst för trumgräshoppa Observationer i Sverige för trumgräshoppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trumgräshoppan har förmodligen haft en ansenlig utbredning i hela södra Sverige fram till 1950-talet. Upphörande betesdrift på torrängar och påföljande beskogning har bidragit till att mängden lämpliga biotoper minskat kraftigt. Arten har påvisats i följande landskap: Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland. Av dessa är det dock bara i Blekinge, Dalsland, Gotland, Småland, Södermanland, Uppland, Västergötland, Östergötland och Öland som den med säkerhet finns kvar. Antalet kända lokaler har minskat med 70 % under 1900-talet. Flest lokaler finns kvar i Östergötland. I övriga landskap förekommer trumgräshoppan bara på enstaka platser. Arten förväntas försvinna från flera av de återstående lokalerna till följd av biotopförändringar och ogynnsamma väderleksförhållanden. De flesta av lokalerna är så pass isolerade att möjligheterna till återkolonisation efter ett eventuellt utdöende är så gott som obefintliga. Trumgräshoppan förekommer förutom i Sverige även i Norge och Finland. Dess totala utbredningsområde sträcker sig från Pyrenéerna i väster över stäpperna i Europa och Asien bort till Mongoliet och Korea i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten förekommer framförallt i torra, tämligen vegetationsfattiga naturbetesmarker och torrängar med speciellt gynnsamt lokalklimat. Detta habitat har minskat mycket kraftigt under 1900-talet vilket också har påverkat trumgräshoppans utbredning. Åtgärdsprogram har upprättats för bevarande av arten i landet 2011. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1800-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 58 (50-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 230 (200-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten påträffas på väl solexponerade platser, gärna med en topografi som erbjuder intensifierad solinstrålning. Hävdade torrbackar i sydläge verkar vara den vanligaste livsmiljön i dag. Tidigare har förmodligen kolbottnar varit en betydande biotop för arten (Åke Sandhall, personligt meddelande). Trumgräshoppan bedöms vara extra känslig för kylig väderlek, och mulna somrar kan medföra att djuren inte hinner utvecklas, med utebliven reproduktion som följd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· brunörter
· brunörter
· cikorior
· cikorior
· gräs
· gräs
· gräsordningen
· gräsordningen
· halvgräs
· halvgräs
· jämnfibblor
· jämnfibblor
· kamomiller
· kamomiller
· klintar
· klintar
· korsörter
· korsörter
· kumminsläktet
· kumminsläktet
· luserner
· luserner
· malörter
· malörter
· maskrosor
· maskrosor
· morötter
· morötter
· röllikor
· röllikor
· smultronsläktet
· smultronsläktet
· småkörvlar
· småkörvlar
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Orthoptera (hopprätvingar), Familj Acrididae (gräshoppor), Släkte Psophus, Art Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - trumgräshoppa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten förekommer framförallt i torra, tämligen vegetationsfattiga naturbetesmarker och torrängar med speciellt gynnsamt lokalklimat. Detta habitat har minskat mycket kraftigt under 1900-talet vilket också har påverkat trumgräshoppans utbredning. Åtgärdsprogram har upprättats för bevarande av arten i landet 2011. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1800-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 58 (50-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 230 (200-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En kraftig gräshoppa med bjärt vallmoröda flygvingar. Vingfärgen syns på långt håll då hanarna spelflyger. Då hörs även ett genomträngande smatter. Honan (26–40 mm) är tydligt större än hanen (23–25 mm) och tycks sakna flygförmåga. Hanen är mörkfärgad, nästa helt svart eller mörkbrun. Honan är ljusare, grå eller rödaktigt ljusbrun.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trumgräshoppa

Länsvis förekomst och status för trumgräshoppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trumgräshoppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trumgräshoppan har förmodligen haft en ansenlig utbredning i hela södra Sverige fram till 1950-talet. Upphörande betesdrift på torrängar och påföljande beskogning har bidragit till att mängden lämpliga biotoper minskat kraftigt. Arten har påvisats i följande landskap: Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland. Av dessa är det dock bara i Blekinge, Dalsland, Gotland, Småland, Södermanland, Uppland, Västergötland, Östergötland och Öland som den med säkerhet finns kvar. Antalet kända lokaler har minskat med 70 % under 1900-talet. Flest lokaler finns kvar i Östergötland. I övriga landskap förekommer trumgräshoppan bara på enstaka platser. Arten förväntas försvinna från flera av de återstående lokalerna till följd av biotopförändringar och ogynnsamma väderleksförhållanden. De flesta av lokalerna är så pass isolerade att möjligheterna till återkolonisation efter ett eventuellt utdöende är så gott som obefintliga. Trumgräshoppan förekommer förutom i Sverige även i Norge och Finland. Dess totala utbredningsområde sträcker sig från Pyrenéerna i väster över stäpperna i Europa och Asien bort till Mongoliet och Korea i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Locustinae  
 • Släkte
  Psophus  
 • Art
  Psophus stridulus(Linnaeus, 1758) - trumgräshoppa

Arten påträffas på väl solexponerade platser, gärna med en topografi som erbjuder intensifierad solinstrålning. Hävdade torrbackar i sydläge verkar vara den vanligaste livsmiljön i dag. Tidigare har förmodligen kolbottnar varit en betydande biotop för arten (Åke Sandhall, personligt meddelande). Trumgräshoppan bedöms vara extra känslig för kylig väderlek, och mulna somrar kan medföra att djuren inte hinner utvecklas, med utebliven reproduktion som följd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· brunörter - Prunella (Har betydelse)
· cikorior - Cichorium (Har betydelse)
· gräs - Poaceae (Viktig)
· gräsordningen - Poales (Viktig)
· halvgräs - Cyperaceae (Har betydelse)
· jämnfibblor - Crepis (Har betydelse)
· kamomiller - Matricaria (Har betydelse)
· klintar - Centaurea (Har betydelse)
· korsörter - Senecio (Har betydelse)
· kumminsläktet - Carum (Har betydelse)
· luserner - Medicago (Har betydelse)
· malörter - Artemisia (Har betydelse)
· maskrosor - Taraxacum (Har betydelse)
· morötter - Daucus (Har betydelse)
· röllikor - Achillea (Har betydelse)
· smultronsläktet - Fragaria (Har betydelse)
· småkörvlar - Anthriscus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Igenväxning till följd av upphörande hävd eller skogsplantering utgör det största hotet mot trumgräshoppan. Arten är även hotad genom att befintliga lokaler är för isolerade för att möjliggöra återkolonisation efter lokala utdöenden och själva isolering kan i sig utgöra en ökad utdöenderisk.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor positiv effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Kunskaperna om trumgräshoppans specifica biotopkrav bör förbättras. Det är viktigt att utreda vilken form av biotopvårdande insatser som bäst gagnar arten. De resterande lokala populationerna bör bevakas. Det finns vidare ett behov av fortsatta inventeringar för att lokalisera fler förekomster. Ett förslag till åtgärdsprogram finns.

Åtgärdsprogram Fastställt

Albrecht, A. 1979. Utbredning av rätvingar, kackerlackor och tvestjärtar i Östra Fennoskandien (Orthoptera, Blattodea, Dermaptera). Not. Ent. 59: 53–64.

Berglund, B. 1995. Sällsynta hopprätvingar i Blekinge. Blekinges Natur, s. 91–109.

Harz, K. 1975. Die Orthopteren Europas, vol. 2. Verlag Dr. W. Junk, The Hague.

Holst, K., 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 16: 108–110.

Kindvall, O., Jansson, N. & de Jong, K. 1993. Trumgräshoppan – en art på fallrepet. Ent. Tidskr. 114: 121–131.

Størkersen, R. 1992. Truete arter i Norge, DN-rapport 1992–6. Directorate for Nature Management, Trondheim.

Väisenen, R., Somerma, P., Kuussaari, M. & Nieminen M. 1991. Bryodema turberculata and Psophus stridulus in southwestern Finland (Saltatoria, Acrididae). Ent. Fenn. 2: 27–32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Locustinae  
 • Släkte
  Psophus  
 • Art
  Psophus stridulus, (Linnaeus, 1758) - trumgräshoppa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.