Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trydvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Stigmella lonicerarum
Trydvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 4–5 mm. Huvudhåren är mörkt gråbruna på hjässan. Framvingarna är svagt glänsande, grönaktigt bronsbruna, enfärgade. Delningslinje i fransarna saknas. Trydvärgmalen är en liten dvärgmal som kan förväxlas med flera andra enfärgade dvärgmalar. Arten är avbildad av Johansson et al. (1990).
Utbredning
Länsvis förekomst för trydvärgmal Observationer i Sverige för trydvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trydvärgmalen finns noterad från östra Europa ner till norra Italien och östra Frankrike. Den saknas i Danmark och Norge men är rapporterad från fyra distrikt i sydvästra Finland, däribland Åland. Arten rapporterades som ny för Sverige då Malte Carlsson från minor kläckte fram fjärilen 1973, minor hade hittats åren dessförinnan i Södermanland, Enskede. Därefter hittades trydvärgmalen på Vista Kulle norr om Huskvarna. Vidare har den påträffats på Gotland, Fårö i form av en mina. Den är också funnen i Östergötland och Uppland. Lokalen vid Vista Kulle har inte kunnat uppbringa fler djur och arten kan vara försvunnen från platsen. Sannolikt är ändå, att arten håller till i den klippiga västbranten ned mot Vättern. I Uppland, Sollentuna, Södersätra förekommer den stabilt i hagmark med skogstry under ek. Den kan betraktas som extremt lokal och sällsynt. Många till synes passande lokaler har genomsökts men inte givit något fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Trydvärgmal är endast känd från ett litet antal lokaler vitt spridda över östra Göta- och Svealand norrut till Dalälvens utlopp. Trots att värdväxten skogstry (Lonicera xylosteum) är utbredd tycks arten endast kunna förekomma på ett fåtal mycket rika lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Denna dvärgmal hittar man i klippig och bergig terräng. Mikroklimatet bör vara gynnsamt, vilket betyder god solinstrålning för att värma klipporna. Larven minerar blad på skogstry Lonicera xylosteum och kan vara svår att finna p.g.a. att buskarna ofta är översållade av flugminor. Minor kan hittas i september och fjärilen flyger i slutet av maj och början av juni. Mycket talar för att arten har en generation i Sverige.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogstry
· skogstry
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Stigmella, Art Stigmella lonicerarum (Frey, 1856) - trydvärgmal Synonymer Stigmella lonicerarum (Frey, 1856), Nepticula lonicerarum Frey, 1856

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Trydvärgmal är endast känd från ett litet antal lokaler vitt spridda över östra Göta- och Svealand norrut till Dalälvens utlopp. Trots att värdväxten skogstry (Lonicera xylosteum) är utbredd tycks arten endast kunna förekomma på ett fåtal mycket rika lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Vingbredd 4–5 mm. Huvudhåren är mörkt gråbruna på hjässan. Framvingarna är svagt glänsande, grönaktigt bronsbruna, enfärgade. Delningslinje i fransarna saknas. Trydvärgmalen är en liten dvärgmal som kan förväxlas med flera andra enfärgade dvärgmalar. Arten är avbildad av Johansson et al. (1990).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trydvärgmal

Länsvis förekomst och status för trydvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trydvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trydvärgmalen finns noterad från östra Europa ner till norra Italien och östra Frankrike. Den saknas i Danmark och Norge men är rapporterad från fyra distrikt i sydvästra Finland, däribland Åland. Arten rapporterades som ny för Sverige då Malte Carlsson från minor kläckte fram fjärilen 1973, minor hade hittats åren dessförinnan i Södermanland, Enskede. Därefter hittades trydvärgmalen på Vista Kulle norr om Huskvarna. Vidare har den påträffats på Gotland, Fårö i form av en mina. Den är också funnen i Östergötland och Uppland. Lokalen vid Vista Kulle har inte kunnat uppbringa fler djur och arten kan vara försvunnen från platsen. Sannolikt är ändå, att arten håller till i den klippiga västbranten ned mot Vättern. I Uppland, Sollentuna, Södersätra förekommer den stabilt i hagmark med skogstry under ek. Den kan betraktas som extremt lokal och sällsynt. Många till synes passande lokaler har genomsökts men inte givit något fynd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella lonicerarum(Frey, 1856) - trydvärgmal
  Synonymer
  Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
  Nepticula lonicerarum Frey, 1856

Denna dvärgmal hittar man i klippig och bergig terräng. Mikroklimatet bör vara gynnsamt, vilket betyder god solinstrålning för att värma klipporna. Larven minerar blad på skogstry Lonicera xylosteum och kan vara svår att finna p.g.a. att buskarna ofta är översållade av flugminor. Minor kan hittas i september och fjärilen flyger i slutet av maj och början av juni. Mycket talar för att arten har en generation i Sverige.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogstry - Lonicera xylosteum (Viktig)
Borttagning av skogstry på platser där malen finns. Igenväxning som hindrar uppvärmning av klipporna eller buskarnas omgivning.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
De ytterst få lokaler med trydvärgmal som finns i landet bör inte utsättas för åtgärder, som riskerar att utrota arten på platsen.

Johansson, R., et al. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Ent.

Scand. Vol. 23. E.J.Brill/Scandinavian Science Press Ltd. Leiden, New York, København, Köln.

Svensson, I. 1974. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1973. Ent. Tidskr. 95(3–4): 198–200.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella lonicerarum, (Frey, 1856) - trydvärgmal
  Synonymer
  Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
  Nepticula lonicerarum Frey, 1856
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.