Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tundrastarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex concolor
Tundrastarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tundrastarr är en underart till norrlandsstarr och skiljer sig från huvudunderarten vanlig norrlandsstarr Carex aquatilis subsp. aquatilis genom smalare blad (2–4 mm), oftast ett hanax och 1–3 honax, spetsiga axfjäll samt brungröna fruktgömmen. Vanlig norrlandsstarr har normalt 3–5 mm breda blad, fler han- och honax, trubbiga axfjäll samt gröna fruktgömmen som med åldern blir bruna. (Lid & Lid 2005, Alsos m.fl. 2017)
Utbredning
Länsvis förekomst för tundrastarr Observationer i Sverige för tundrastarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tundrastarr är känd från några platser i Norrbottens län, men endast ett fåtal är kontrollbestämda i modern tid. Tundrastarren har under de senaste åren omvärderats i Norge, och från att endast ha varit känd från Svalbard (en förekomst) är den nu känd från Nordnorge söderut till Dovre, svagt bicentriskt med tyngdpunkten på utbredningen norr om Narvik samt kring Dovre. Fler fynd av tundrastarr kan nog förväntas i Sverige, genom omvärderingen av underarten. Den är ej känd från Finland, men fynd därifrån är att vänta eftersom flera fynd i norska Finnmark är gjorda nära gränsen mot Finland. I övrigt förekommer den cirkumpolärt nordligt. (Stenberg 2010, Artskart 2017)

Eftersom tundrastarren är dåligt känd och lite eftersökt är det svårt att uttala sig om dess status.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Tundrastarr, som är en nordlig underart till norrlandsstarr, är funnen på sex spridda lokaler i Norrbottens län (Pite och Torne Lappmarker samt landskapet Norrbotten) 2001-2012. Växtmiljöerna beskrivs som myr, bäckkant, sjöstrand, fjällhed och vägdike. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifik rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Tundrastarren förekommer främst i våtmarker, ofta med ett tunt torvlager. Merparten av de norska fynden är gjorda ovanför trädgränsen, på kalfjället (Lid & Lid 2005).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex concolor R.Br. - tundrastarr Synonymer Carex stans Drejer, Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén, Carex aquatilis subsp. stans (Drejer) Hultén

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Tundrastarr, som är en nordlig underart till norrlandsstarr, är funnen på sex spridda lokaler i Norrbottens län (Pite och Torne Lappmarker samt landskapet Norrbotten) 2001-2012. Växtmiljöerna beskrivs som myr, bäckkant, sjöstrand, fjällhed och vägdike. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifik rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Tundrastarr är en underart till norrlandsstarr och skiljer sig från huvudunderarten vanlig norrlandsstarr Carex aquatilis subsp. aquatilis genom smalare blad (2–4 mm), oftast ett hanax och 1–3 honax, spetsiga axfjäll samt brungröna fruktgömmen. Vanlig norrlandsstarr har normalt 3–5 mm breda blad, fler han- och honax, trubbiga axfjäll samt gröna fruktgömmen som med åldern blir bruna. (Lid & Lid 2005, Alsos m.fl. 2017)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tundrastarr

Länsvis förekomst och status för tundrastarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tundrastarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tundrastarr är känd från några platser i Norrbottens län, men endast ett fåtal är kontrollbestämda i modern tid. Tundrastarren har under de senaste åren omvärderats i Norge, och från att endast ha varit känd från Svalbard (en förekomst) är den nu känd från Nordnorge söderut till Dovre, svagt bicentriskt med tyngdpunkten på utbredningen norr om Narvik samt kring Dovre. Fler fynd av tundrastarr kan nog förväntas i Sverige, genom omvärderingen av underarten. Den är ej känd från Finland, men fynd därifrån är att vänta eftersom flera fynd i norska Finnmark är gjorda nära gränsen mot Finland. I övrigt förekommer den cirkumpolärt nordligt. (Stenberg 2010, Artskart 2017)

Eftersom tundrastarren är dåligt känd och lite eftersökt är det svårt att uttala sig om dess status.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex concolorR.Br. - tundrastarr
  Synonymer
  Carex stans Drejer
  Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén
  Carex aquatilis subsp. stans (Drejer) Hultén

Tundrastarren förekommer främst i våtmarker, ofta med ett tunt torvlager. Merparten av de norska fynden är gjorda ovanför trädgränsen, på kalfjället (Lid & Lid 2005).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom underarten är dåligt känd är det svårt att uttala sig om en eventuell hotbild. De kända fynden har samtidigt en stor geografisk spridning (Virtuella herbariet 2017).


Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Tundrastarren bör undersökas med moderna genetiska metoder och dess relation till norrlandsstarr bör klarläggas bättre. Den bör även jämföras med norskt material. Tundrastarren bör eftersökas, främst i fjällkedjan och herbariematerialet för norrlandsstarr bör gås igenom och revideras.
Tundrastarren anses av flera författare vara artskild från norrlandstarr, och har då namnet Carex concolor R.Br. (Alsos m.fl. 2017).

Vid genomgång av materialet för norrlandsstarr i herbariet i Umeå under januari 2018, från Västerbotten, Åsele och Lycksele lappmarker, hittades ingen tundrastarr, men samtidigt var endast ett fåtal belägg tydlig vanlig norrlandsstarr. Merparten av beläggen var mellanformer mot tundrastarr eller andra närstående arter.

Alsos, I.G., Arnesen, G. & Elven, R. 2017. The flora of Svalbard. http://svalbardflora.no/ [uttag 2017-12-28]

Artskart 2017. https://artskart.artsdatabanken.no [uttag 2017-12-28]

Lid, J. & Lid, D.T. (R. Elven, red.) 2005. Norsk flora. Det Norske Samlaget, Oslo.

Stenberg, L. 2010. Norrbottens flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Virtuella herbariet 2017. http://herbarium.emg.umu.se/standard_search.html [uttag 2017-12-28]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex concolor, R.Br. - tundrastarr
  Synonymer
  Carex stans Drejer
  Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén
  Carex aquatilis subsp. stans (Drejer) Hultén
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU