Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tundratrollslända

Organismgrupp Sländor, Trollsländor Somatochlora sahlbergi
Tundratrollslända Sländor, Trollsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
De vuxna sländorna är mycket snarlika de närbesläktade arterna mindre glanstrollslända (Somatochlora arctica) och fjälltrollslända (Somatochlora alpestris), skiljs från dessa genom hannarnas analbihang vilka hos tundratrollsländorna har en karakteristisk vinkel.
Utbredning
Länsvis förekomst för tundratrollslända Observationer i Sverige för tundratrollslända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är världens nordligaste trollslända och förekommer uteslutande norr om polcirkeln, endast känd från några få lokaler (i Torne lappmark). Somatochlora sahlbergi är påträffad i samtliga polarländer, inklusive USA och Kanada. Arten är troligen konkurrenssvag och skulle sannolikt drabbas negativt av en temperaturhöjning.

För information om inventeringsmetodik och inventeringsbehov, se fliken Sammanställning ovan (rubriken Övrigt).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT°)
Arten är världens nordligaste trollslända och förekommer uteslutande norr om polcirkeln, endast känd från en svensk lokal i fjällen (i Torne lappmark). Är troligen konkurrenssvag och skulle sannolikt drabbas negativt av en temperaturhöjning. Funnen inom ett mycket begränsat område 2010 och 2012. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a). Global rödlistningskategori: DD (2001).
Ekologi
Liksom alla trollsländor är såväl larv som vuxen insekt rovlevande. Arten lever i mindre vattensamlingar och avsnörda vikar av större sjöar De vuxna trollsländorna flyger endast vid varm väderlek. Hannarna patrullerar över vattnet, vanligtvis aldrig närmare strandlinjen än en meter.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· kräftdjur
· kräftdjur
· leddjur
· leddjur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Odonata (trollsländor), Familj Corduliidae (skimmertrollsländor), Släkte Somatochlora (glanstrollsländor), Art Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 - tundratrollslända Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT°)

Dokumentation Arten är världens nordligaste trollslända och förekommer uteslutande norr om polcirkeln, endast känd från en svensk lokal i fjällen (i Torne lappmark). Är troligen konkurrenssvag och skulle sannolikt drabbas negativt av en temperaturhöjning. Funnen inom ett mycket begränsat område 2010 och 2012. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a). Global rödlistningskategori: DD (2001).
Global rödlistning DD (2006)
De vuxna sländorna är mycket snarlika de närbesläktade arterna mindre glanstrollslända (Somatochlora arctica) och fjälltrollslända (Somatochlora alpestris), skiljs från dessa genom hannarnas analbihang vilka hos tundratrollsländorna har en karakteristisk vinkel.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tundratrollslända

Länsvis förekomst och status för tundratrollslända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tundratrollslända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är världens nordligaste trollslända och förekommer uteslutande norr om polcirkeln, endast känd från några få lokaler (i Torne lappmark). Somatochlora sahlbergi är påträffad i samtliga polarländer, inklusive USA och Kanada. Arten är troligen konkurrenssvag och skulle sannolikt drabbas negativt av en temperaturhöjning.

För information om inventeringsmetodik och inventeringsbehov, se fliken Sammanställning ovan (rubriken Övrigt).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Odonata - trollsländor 
 • Underordning
  Anisoptera - egentliga trollsländor 
 • Familj
  Corduliidae - skimmertrollsländor 
 • Släkte
  Somatochlora - glanstrollsländor 
 • Art
  Somatochlora sahlbergiTrybom, 1889 - tundratrollslända

Liksom alla trollsländor är såväl larv som vuxen insekt rovlevande. Arten lever i mindre vattensamlingar och avsnörda vikar av större sjöar De vuxna trollsländorna flyger endast vid varm väderlek. Hannarna patrullerar över vattnet, vanligtvis aldrig närmare strandlinjen än en meter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Sötvattensstrand, Fjällbiotoper, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· kräftdjur - Crustacea (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ett varmare klimat kan leda till ändrade konkurrensförhållanden när sydligare arter av trollsländor ökar sitt utbredningsområde norrut, något som skett under de senaste decennierna. Då tundratrollsländan endast lever i den absolut nordligaste delen av landet är detta ett möjligt hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Typiska livsmiljöer i nordligaste Sverige bör inventeras för att generera kunskap om artens verkliga utbredning och populationsstorlek i landet. De idag kända lokalerna bör återbesökas regelbundet.
Detta är en så kallad Faunaväktarart som ArtDatabanken valt ut för att det behövs mer information om dess utbredning och förekomst i Sverige. Läs mer här: http://www.artdatabanken.se/naturvaard/faunavaekteri/

Inventeringsmetod
Störst chans att påträffa tundratrollslända har man vid två tillfällen under dess korta flygperiod. Först när de läm­nar vattnen vilket normalt inträffar under de två första veckorna i juli. Nästa tillfälle är något senare när de köns­mogna trollsländorna återvänder till vatten för patrulle­ring, parning och äggläggning. Mycket tyder på att hanar aktivt letar honor över större områden och därför bara tillfälligt patrullerar ett enskilt vatten. Under år med få individer kan arten därför vara svår att lokalisera.

Inventeringsbehov
Tundratrollsländan finns rimligen på flera platser i Sve­rige. Bra chans att hitta nya lokaler finns i områden med hög täthet av palsmyrar. Dessa finns framförallt inom ”norra triangeln” i den nordligaste delen av Sverige men också ner mot Padjelanta nationalpark samt lokalt även längre söderut. I Finland är arten inte begränsad till palsmyrar vilket indikerar att så kan vara fallet även i Sverige. Då finns ett stort antal potentiella miljöer för arten från området väster om Kiruna där det sydligaste fyndet är gjort via Torneträsk till den norra triangeln.

Dannelid, E, Sahlén, G. & Liljeberg, G. 2008. Trollsländor i Sverige - en fälthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet & Naturvårdsverket.

Dijkstra, K-D. & Lewington, R. 2006. Field Guide to Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife

Publishing, Dorset.

Olsvik, H & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna Norvegica, Series B. Vol. 39, no. 1, pp. 1-21.

Sahlén, G. 1996. Sveriges Trollsländor (Odonata). 2:a uppl. Fältbiologernas förlag, Sollentuna.

Sandhall, Å. 1987. Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Odonata - trollsländor 
 • Underordning
  Anisoptera - egentliga trollsländor 
 • Familj
  Corduliidae - skimmertrollsländor 
 • Släkte
  Somatochlora - glanstrollsländor 
 • Art
  Somatochlora sahlbergi, Trybom, 1889 - tundratrollslända
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2010.