Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tusengömming

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Cryptosphaeria eunomia
Tusengömming Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktbäddarna är utbredda i barken och täcker ofta hela grenar. De upptäcks genom de regelbundet utspridda perithecierna vars toppar perforerar barken och syns som svarta prickar. Perithecierna är klotformiga, 450–650 µm i diameter och har korta halsar. Sporsäckarnas sporbärande del mäter 45–75 × 7–9 µm. Den lilla apikalringen färgas blå i Melzers jodlösning. Sporerna är korvformiga, ljust gulaktiga och mäter 11,5–16 × 2–2,3 µm. Två varieteter har urskiljts, var. eunomia som ovan (för vilken rödlistningen gäller) och var. fraxini som skiljer sig genom att sporerna är bruna, har förtjockade väggar, 1(–5) tvärvägg och mäter 16,5–31 × 4–6 µm. Sporsäckarnas sporbärande del är också längre hos var. fraxini, 70–100 × 12–20 µm, och skaftet mäter 75–130 µm. Var. fraxini är ej med säkerhet känd från Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för tusengömming Observationer i Sverige för tusengömming
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tusengömming är känd från Skåne till Uppland, inklusive Gotland. Det är en vanlig art som troligen är utbredd över hela södra Sverige där ask förekommer. C. eunomia var. eunomia förekommer i övrigt i stora delar av Europa och även i USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på döda men ännu barkklädda, tunna grenar och kvistar av ask. Färska fruktbäddar hittas främst under våren. Känd från Skåne till Uppland, inklusive Gotland. En vanlig art som troligen är utbredd över hela södra Sverige där ask förekommer. Arten kommer till en början gynnas av askskottsjukan p.g.a. ökad tillgång till döda askgrenar. Total population i landet bedöms dock komma att minska kraftigt inom en 20-årsperiod p.g.a. askskottssjukan. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Ekologi
C. eunomia är nedbrytare och växer på döda men ännu barkklädda, tunna grenar och kvistar av ask Fraxinus excelsior. Fräscha fruktbäddar hittas främst under våren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Diatrypaceae, Släkte Cryptosphaeria (månggömmingar), Art Cryptosphaeria eunomia (Fr.:Fr.) Fuckel - tusengömming Synonymer Sphaeria eunomia Fr.:Fr., Valsa eunomia (Fr.:Fr.) Nitschke, Cryptosphaeria millepunctata Grev.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på döda men ännu barkklädda, tunna grenar och kvistar av ask. Färska fruktbäddar hittas främst under våren. Känd från Skåne till Uppland, inklusive Gotland. En vanlig art som troligen är utbredd över hela södra Sverige där ask förekommer. Arten kommer till en början gynnas av askskottsjukan p.g.a. ökad tillgång till döda askgrenar. Total population i landet bedöms dock komma att minska kraftigt inom en 20-årsperiod p.g.a. askskottssjukan. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Fruktbäddarna är utbredda i barken och täcker ofta hela grenar. De upptäcks genom de regelbundet utspridda perithecierna vars toppar perforerar barken och syns som svarta prickar. Perithecierna är klotformiga, 450–650 µm i diameter och har korta halsar. Sporsäckarnas sporbärande del mäter 45–75 × 7–9 µm. Den lilla apikalringen färgas blå i Melzers jodlösning. Sporerna är korvformiga, ljust gulaktiga och mäter 11,5–16 × 2–2,3 µm. Två varieteter har urskiljts, var. eunomia som ovan (för vilken rödlistningen gäller) och var. fraxini som skiljer sig genom att sporerna är bruna, har förtjockade väggar, 1(–5) tvärvägg och mäter 16,5–31 × 4–6 µm. Sporsäckarnas sporbärande del är också längre hos var. fraxini, 70–100 × 12–20 µm, och skaftet mäter 75–130 µm. Var. fraxini är ej med säkerhet känd från Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tusengömming

Länsvis förekomst och status för tusengömming baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tusengömming

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tusengömming är känd från Skåne till Uppland, inklusive Gotland. Det är en vanlig art som troligen är utbredd över hela södra Sverige där ask förekommer. C. eunomia var. eunomia förekommer i övrigt i stora delar av Europa och även i USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Cryptosphaeria - månggömmingar 
 • Art
  Cryptosphaeria eunomia(Fr.:Fr.) Fuckel - tusengömming
  Synonymer
  Sphaeria eunomia Fr.:Fr.
  Valsa eunomia (Fr.:Fr.) Nitschke
  Cryptosphaeria millepunctata Grev.

C. eunomia är nedbrytare och växer på döda men ännu barkklädda, tunna grenar och kvistar av ask Fraxinus excelsior. Fräscha fruktbäddar hittas främst under våren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
En vanlig art som troligen är utbredd över hela södra Sverige där ask förekommer. Arten bedöms dock komma att minska inom en 20-årsperiod p.g.a. minskande tillgång på substrat som en føljd av askskottsjukan.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
Asskottsjukans effekter på vedsvampfloran bör undersökas. Det är inte känt om tusengömming kan utnyttja grenar som dödats av sjukdomen.

Mathiassen, G. 1993. Corticolous and lignicolous Pyrenomycetes s. lat. (Ascomycetes) on Salix along a mid-Scandinavian transect. Sommerfeltia 20: 1–180.

Rappaz, F. (1987): Taxonomie et nomenclature des Diatrypacees à asques octospores. Mycologia Helvetica 2: 285–648.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Cryptosphaeria - månggömmingar 
 • Art
  Cryptosphaeria eunomia, (Fr.:Fr.) Fuckel - tusengömming
  Synonymer
  Sphaeria eunomia Fr.:Fr.
  Valsa eunomia (Fr.:Fr.) Nitschke
  Cryptosphaeria millepunctata Grev.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012