Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tuvklotspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Rugathodes instabilis
Tuvklotspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten art (kroppslängd 2–3 mm) som identifieras på kopulationsorganens byggnad (illustrerade i bl. a. Roberts 1985, 1995 och Almquist 2005). Den brunaktiga äggsäcken bärs av honorna fäst vid spinnvårtorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för tuvklotspindel Observationer i Sverige för tuvklotspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige påträffad på norra Djurgården i Stockholm (1971, samt ytterligare fynd 1992). Förekommer i övrigt i Väst- och Centraleuropa (Danmark, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Polen, Tjeckien). Arten är i Danmark funnen på fyra lokaler och är rödlistad (DD, 2006).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en utbredning i Mellaneuropa. I Sverige är arten enbart känd från tre lokaler dels inom Ekoparken i Stockholm, dels i Skåne. Lever i kärr. Mörkertalet kan vara stort. Arten är spridd över Europa men överallt fåtalig. Negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (2000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Påträffad i olika slags våtmarker, där arten bygger sitt nät i örtvegetationen. Det ena stockholmsfyndet gjordes på en eutrof strandlokal (Lappkärret), det andra på en sumpig Phragmites-beväxt lokal inom samma område (Uggleviken).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Rugathodes, Art Rugathodes instabilis (O.Pickard-Cambridge, 1871) - tuvklotspindel Synonymer Theridion instabile O.Pickard-Cambridge, 1871

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en utbredning i Mellaneuropa. I Sverige är arten enbart känd från tre lokaler dels inom Ekoparken i Stockholm, dels i Skåne. Lever i kärr. Mörkertalet kan vara stort. Arten är spridd över Europa men överallt fåtalig. Negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (2000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Liten art (kroppslängd 2–3 mm) som identifieras på kopulationsorganens byggnad (illustrerade i bl. a. Roberts 1985, 1995 och Almquist 2005). Den brunaktiga äggsäcken bärs av honorna fäst vid spinnvårtorna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tuvklotspindel

Länsvis förekomst och status för tuvklotspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tuvklotspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige påträffad på norra Djurgården i Stockholm (1971, samt ytterligare fynd 1992). Förekommer i övrigt i Väst- och Centraleuropa (Danmark, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Polen, Tjeckien). Arten är i Danmark funnen på fyra lokaler och är rödlistad (DD, 2006).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Rugathodes  
 • Art
  Rugathodes instabilis(O.Pickard-Cambridge, 1871) - tuvklotspindel
  Synonymer
  Theridion instabile O.Pickard-Cambridge, 1871

Påträffad i olika slags våtmarker, där arten bygger sitt nät i örtvegetationen. Det ena stockholmsfyndet gjordes på en eutrof strandlokal (Lappkärret), det andra på en sumpig Phragmites-beväxt lokal inom samma område (Uggleviken).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Förändring av våtmarker (t. ex. utdikning) där arten förekommer.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
De båda stockholmslokalerna ligger inom ett naturskyddat område (Nationalstadsparken) i Stockholm, varför några specifika insatser avseende denna art inte är aktuella. Arten bör övervakas och hotbild och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Kronestedt, T. 1993. On Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge), new to Sweden, and R. bellicosus (Simon)(Araneae, Theridiidae). Entomologisk Tidskrift 114: 111–113.

Roberts, M. J. 1985. The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 1. Harley Books, Colchester.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins, London.

Ružicka, V. 1989. On the lithobionts Lepthyphantes notabilis, Rugathodes bellicosus, and on Rugathodes instabilis (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). Acta entomologica bohemoslovaca 86: 432–441.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Rugathodes  
 • Art
  Rugathodes instabilis, (O.Pickard-Cambridge, 1871) - tuvklotspindel
  Synonymer
  Theridion instabile O.Pickard-Cambridge, 1871
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.