Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tuvmyreblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Microdon devius
Tuvmyreblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten, gråaktig och kompakt byggd art med övervägande ljus behåring. På ryggskölden mellan vingfästena finns emellertid två stora, ibland sammanhängande fläckar av svart behåring. Förekommer sällsynt i gläntor och på ängar i Skåne och på Öland.

Längd 10-12 mm, ibland mindre. Huvudet framifrån sett brett ovalt. Ansiktet upptar ungefär en tredjedel av huvudet, och är (både uppifrån och från sidan sett) svagt välvt samt helt svartglänsande. Dess behåring är ljus och ganska lång, halvt åtliggande och nedåtriktad. Pannans behåring är utstående, men liknar i övrigt ansiktets. Antennerna är långa med ett långt, framåtriktat första segment, ett kort andra segment och åter ett längre tredje segment. Segmentens inbördes längdförhållande är ungefär 4:1:2,5. Antennborstet är naket. Ögonen är nakna, och åtskilda hos båda könen. Ryggskölden och skutellen är glänsande svarta med utstående, övervägande ljus behåring. Mellan vingfästena finns emellertid alltid två mer eller mindre stora, ibland sammanhängande fläckar av svart behåring. Skutellen har starkt konkav bakkant mellan tornarna. Bakkroppens behåring är åtliggande; längs framkanten av tergiterna 3 och 4 svart, i övrigt ljus. Vingarna är svagt bruntonade och saknar vingmärke. Låren är övervägande svarta, skenbenen gulbruna med antydan till mörkare ring mitt på. Fötterna är övervägande gulbruna, och fram- och mellanfötternas andra segment är ungefär lika brett som långt.
Släktet övriga svenska arter har helt ljus behåring på ryggskölden.
Utbredning
Länsvis förekomst för tuvmyreblomfluga Observationer i Sverige för tuvmyreblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tuvmyreblomfluga förekommer sällsynt i Skåne och på Öland, och är förmodligen kalkgynnad. Förändringar i jordbruket (bl.a.minskat bete) har sannolikt bidragit till att arten har gradvis har gått tillbaka. I Danmark, där den senast sågs 1954, är den numera förmodligen försvunnen. Tidigare fanns den på Själland och öarna söder därom, och något fynd har även gjorts på östra Jylland. I övriga Europa förekommer arten från södra England söderut till Spanien och österut genom Mellan- och Östeuropa samt Turkiet till delar av Sibirien. Utbredningens avgränsning mot en mycket snarlik art (Microdon nigrodorsatum Mutin, 2001) som förekommer i Fjärran Östern är för närvarande oklar.
Tuvmyreblomflugan förekommer inte i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Tuvmyreblomfluga är känd från Skåne och Öland. Den förekommer på varma gräsmarker med måttligt betestryck och är troligen kalkgynnad. Larven lever som i bon av den vitt utbredda gul tuvmyra Lasius flavus. Upphört bete och påföljande igenväxning av småängar är troligen det största hotet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (800-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
Ekologi
Tuvmyreblomfluga förekommer i gläntor samt på öppna ängar och sandiga strandängar, främst på kalkhaltig mark. Flugan flyger lågt bland gräs. Den sätter sig emellanåt på grässtrån eller på marken, men tycks inte besöka blommor. Flygtiden i Sverige infaller att döma av hittills gjorda fynd under första halvan av juni, men förmodligen börjar den (som i Danmark) i slutet av maj och varar ungefär juni månad ut. Larven utvecklas på ängsmark i samhällen av gul tuvmyra Lasius flavus.
Arten besöker inte blommor och kan vara mycket svår att upptäcka då den flyger lågt över marken. De högvälvda, snigelliknande larverna lever inuti myrbon, där de äter myrornas ägg och larver. Tuvmyreblomflugan är förmodligen knuten till arten gul tuvmyra, Lasius flavus. Värdarten är till skillnad från tuvmyreblomflugan vanlig på gräsmarker i stora delar av Sverige.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· gul tuvmyra
· gul tuvmyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Microdon (myrblomflugor), Art Microdon devius (Linnaeus, 1761) - tuvmyreblomfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tuvmyreblomfluga är känd från Skåne och Öland. Den förekommer på varma gräsmarker med måttligt betestryck och är troligen kalkgynnad. Larven lever som i bon av den vitt utbredda gul tuvmyra Lasius flavus. Upphört bete och påföljande igenväxning av småängar är troligen det största hotet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (800-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
En relativt liten, gråaktig och kompakt byggd art med övervägande ljus behåring. På ryggskölden mellan vingfästena finns emellertid två stora, ibland sammanhängande fläckar av svart behåring. Förekommer sällsynt i gläntor och på ängar i Skåne och på Öland.

Längd 10-12 mm, ibland mindre. Huvudet framifrån sett brett ovalt. Ansiktet upptar ungefär en tredjedel av huvudet, och är (både uppifrån och från sidan sett) svagt välvt samt helt svartglänsande. Dess behåring är ljus och ganska lång, halvt åtliggande och nedåtriktad. Pannans behåring är utstående, men liknar i övrigt ansiktets. Antennerna är långa med ett långt, framåtriktat första segment, ett kort andra segment och åter ett längre tredje segment. Segmentens inbördes längdförhållande är ungefär 4:1:2,5. Antennborstet är naket. Ögonen är nakna, och åtskilda hos båda könen. Ryggskölden och skutellen är glänsande svarta med utstående, övervägande ljus behåring. Mellan vingfästena finns emellertid alltid två mer eller mindre stora, ibland sammanhängande fläckar av svart behåring. Skutellen har starkt konkav bakkant mellan tornarna. Bakkroppens behåring är åtliggande; längs framkanten av tergiterna 3 och 4 svart, i övrigt ljus. Vingarna är svagt bruntonade och saknar vingmärke. Låren är övervägande svarta, skenbenen gulbruna med antydan till mörkare ring mitt på. Fötterna är övervägande gulbruna, och fram- och mellanfötternas andra segment är ungefär lika brett som långt.
Släktet övriga svenska arter har helt ljus behåring på ryggskölden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tuvmyreblomfluga

Länsvis förekomst och status för tuvmyreblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tuvmyreblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tuvmyreblomfluga förekommer sällsynt i Skåne och på Öland, och är förmodligen kalkgynnad. Förändringar i jordbruket (bl.a.minskat bete) har sannolikt bidragit till att arten har gradvis har gått tillbaka. I Danmark, där den senast sågs 1954, är den numera förmodligen försvunnen. Tidigare fanns den på Själland och öarna söder därom, och något fynd har även gjorts på östra Jylland. I övriga Europa förekommer arten från södra England söderut till Spanien och österut genom Mellan- och Östeuropa samt Turkiet till delar av Sibirien. Utbredningens avgränsning mot en mycket snarlik art (Microdon nigrodorsatum Mutin, 2001) som förekommer i Fjärran Östern är för närvarande oklar.
Tuvmyreblomflugan förekommer inte i Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Microdontinae  
 • Tribus
  Microdontini  
 • Släkte
  Microdon - myrblomflugor 
 • Art
  Microdon devius(Linnaeus, 1761) - tuvmyreblomfluga

Tuvmyreblomfluga förekommer i gläntor samt på öppna ängar och sandiga strandängar, främst på kalkhaltig mark. Flugan flyger lågt bland gräs. Den sätter sig emellanåt på grässtrån eller på marken, men tycks inte besöka blommor. Flygtiden i Sverige infaller att döma av hittills gjorda fynd under första halvan av juni, men förmodligen börjar den (som i Danmark) i slutet av maj och varar ungefär juni månad ut. Larven utvecklas på ängsmark i samhällen av gul tuvmyra Lasius flavus.
Arten besöker inte blommor och kan vara mycket svår att upptäcka då den flyger lågt över marken. De högvälvda, snigelliknande larverna lever inuti myrbon, där de äter myrornas ägg och larver. Tuvmyreblomflugan är förmodligen knuten till arten gul tuvmyra, Lasius flavus. Värdarten är till skillnad från tuvmyreblomflugan vanlig på gräsmarker i stora delar av Sverige.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· gul tuvmyra - Lasius flavus (Viktig)
Det främsta hotet för artens överlevnad i landet kommer av arealminskningen av lämpliga miljöer. Torra gräsmarker förloras genom igenväxning av tidigare betesmarker som en följd av upphört eller minskat betestryck och förändrad markanvändning, möjligen även trädplantering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas genom håvning på lokaler med lämpliga miljöer i Skåne och på Öland för att identifiera de populationer som ännu finns kvar. För dessa lokaler bör resurser sättas in för att garantera en långsiktig skötsel i form av bete av nötboskap. Insatser för artens bevarande innebär sannolikt även att skydd för flera andra hotade arter.
Namngivning: Microdon devius (Linnaeus, 1761). Originalbeskrivning: Musca devia. Fauna Svecica 2: 446. Synonym: Microdon apiformis i Wahlgren (1909). Kommentar: Arten har tidigare inte varit klart skild från liknande arter, och namnet ”Microdon devius” har därför felaktigt använts för flera arter med mörk skutell – äldre litteraturuppgifter kan därför avse flera arter.

Etymologi: devius (lat.) = oberäknelig, avsides boende etc., syftar möjligen på att hanen kan sitta länge på ett strå och göra oberäkneliga utfall efter en passerande hona.

Uttal: [Míkrodon dévius]

Bartsch, H. m.fl. 2009. Tvåvingar: Blomflugor. Diptera: Syrphidae: Eristalinae, Microdontinae. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Viktor Nilsson 2012 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Microdontinae  
 • Tribus
  Microdontini  
 • Släkte
  Microdon - myrblomflugor 
 • Art
  Microdon devius, (Linnaeus, 1761) - tuvmyreblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Viktor Nilsson 2012 (naturvårdsinformation).