Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvåfärgad smalpraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Agrilus subauratus
Tvåfärgad smalpraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal och cylindrisk skalbagge med gyllenröda täckvingar samt blått huvud och halssköld. Dess färgteckning är unik bland svenska skalbaggar. Sällsynt kan vissa individer ha lysande gröna täckvingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvåfärgad smalpraktbagge Observationer i Sverige för tvåfärgad smalpraktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i solexponerade grenar av olika Salix-arter, främst sälg, och asp. Gärna i fristående träd och buskar som står på fuktängar, i kraftledningsgator och på hällmarker. Påträffad i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i solexponerade grenar av olika Salix-arter, främst sälg, och asp. Gärna i fristående träd och buskar som står på fuktängar, i kraftledningsgator och på hällmarker. Äggen läggs invid toppknopparna på grenarna. Larven gnager sedan en gång nere i veden nedåt mot stammen. Gången kan bli mellan 80 – 100 cm lång. Grenen dör ej i samband med angreppet. Larvutvecklingen tar två år. Före förpuppningen gnager larven en längsrad med korta gångar upp mot splintvedsytan, förmodligen i avsikt att döda ett litet parti ved före förpuppningen. Om man avlägsnar barken syns dessa gångar som en tät rad med sårskador i kambiet, ungefär som man hade slagit med en fintandad fogsvans på splintveden. I det döda lilla vedparti som bildas sker förpuppningen. Den fullbildade skalbaggen kan från mitten av juni och till slutet av juli påträffas sittande på bladen på solexponerade Salix- och aspbuskar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Agrilus, Art Agrilus subauratus (Gebler, 1833) - tvåfärgad smalpraktbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i solexponerade grenar av olika Salix-arter, främst sälg, och asp. Gärna i fristående träd och buskar som står på fuktängar, i kraftledningsgator och på hällmarker. Påträffad i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsmal och cylindrisk skalbagge med gyllenröda täckvingar samt blått huvud och halssköld. Dess färgteckning är unik bland svenska skalbaggar. Sällsynt kan vissa individer ha lysande gröna täckvingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvåfärgad smalpraktbagge

Länsvis förekomst och status för tvåfärgad smalpraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvåfärgad smalpraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus subauratus(Gebler, 1833) - tvåfärgad smalpraktbagge

Larvutvecklingen sker i solexponerade grenar av olika Salix-arter, främst sälg, och asp. Gärna i fristående träd och buskar som står på fuktängar, i kraftledningsgator och på hällmarker. Äggen läggs invid toppknopparna på grenarna. Larven gnager sedan en gång nere i veden nedåt mot stammen. Gången kan bli mellan 80 – 100 cm lång. Grenen dör ej i samband med angreppet. Larvutvecklingen tar två år. Före förpuppningen gnager larven en längsrad med korta gångar upp mot splintvedsytan, förmodligen i avsikt att döda ett litet parti ved före förpuppningen. Om man avlägsnar barken syns dessa gångar som en tät rad med sårskador i kambiet, ungefär som man hade slagit med en fintandad fogsvans på splintveden. I det döda lilla vedparti som bildas sker förpuppningen. Den fullbildade skalbaggen kan från mitten av juni och till slutet av juli påträffas sittande på bladen på solexponerade Salix- och aspbuskar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Buskmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Arten missgynnas av att yngelträd röjs bort och flisas eller förvandlas till vanlig brännved. Lämpliga platser hotas även att växa igen och förmodligen är denna art liksom många andra praktbaggar beroende av att yngelträden står soligt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör friställa sälgar och aspar så att arten kan hitta lämpliga yngelplatser. Man bör i samband med gallringar spara olika Salix- och aspbuskar och träd.

Bilý, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 10: 80–81.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6: 234.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie bd. 2: 103.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus subauratus, (Gebler, 1833) - tvåfärgad smalpraktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.