Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvåfläckig barkskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aradus bimaculatus
Tvåfläckig barkskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. Färgen på den tvåfläckiga barkskinnbaggen är mörkt brunsvart, men den hinnartade delen av vingarna är betydligt ljusare bildade diffusa fläckar. Andra antennleden är betydligt längre än de övriga, ungefär lika lång som tredje och fjärde tillsammans. Kroppslängd ca 5-7 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvåfläckig barkskinnbagge Observationer i Sverige för tvåfläckig barkskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland, och Norrbotten Arten har idag stabila populationer i Södermanland och Uppland. Det finns ett fåtal fynd ifrån Finland, de flesta är äldre och från Ålands skärgård, dessutom ett fynd i norra Finland. Arten är bedömd som missgynnad (NT) i den finska rödlistan. Arten har en Palaearktisk utbredning med central- östeuropeiska fynd i bla Tyskland, Polen, Ungern och Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har en Palaearktisk utbredning med fynd från Central- Östeuropa. I Sverige funnen i Småland-Uppland och dessutom Norrbotten. Sentida fynd från östra Svealand. Arten lever på medelstora, döende aspar angripna av svampen Hypoxylon mammatum. Skogsbestånd med god kontinuitet av döende aspar är en bristvara. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den tvåfläckiga barkskinnbaggen lever på yngre, levande aspar med sårskador, men även på klena döende eller döda aspar, i samtliga fall med svampen aspdyna, Hypoxylon mammatum, och närstående sporsäckssvampar, som ger en svartfärgad vedyta. Arten suger på mycel av trädsvampar, sannolikt av aspdynan och nårstående sprosäckssvampar. Den hittas oftast i övergångszoner mellan skog och öppen mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· aspdyna
· aspdyna
Levande träd
Levande träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Aradidae (barkskinnbaggar), Släkte Aradus, Art Aradus bimaculatus Reuter, 1872 - tvåfläckig barkskinnbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en Palaearktisk utbredning med fynd från Central- Östeuropa. I Sverige funnen i Småland-Uppland och dessutom Norrbotten. Sentida fynd från östra Svealand. Arten lever på medelstora, döende aspar angripna av svampen Hypoxylon mammatum. Skogsbestånd med god kontinuitet av döende aspar är en bristvara. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. Färgen på den tvåfläckiga barkskinnbaggen är mörkt brunsvart, men den hinnartade delen av vingarna är betydligt ljusare bildade diffusa fläckar. Andra antennleden är betydligt längre än de övriga, ungefär lika lång som tredje och fjärde tillsammans. Kroppslängd ca 5-7 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvåfläckig barkskinnbagge

Länsvis förekomst och status för tvåfläckig barkskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvåfläckig barkskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland, och Norrbotten Arten har idag stabila populationer i Södermanland och Uppland. Det finns ett fåtal fynd ifrån Finland, de flesta är äldre och från Ålands skärgård, dessutom ett fynd i norra Finland. Arten är bedömd som missgynnad (NT) i den finska rödlistan. Arten har en Palaearktisk utbredning med central- östeuropeiska fynd i bla Tyskland, Polen, Ungern och Tjeckien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus bimaculatusReuter, 1872 - tvåfläckig barkskinnbagge

Den tvåfläckiga barkskinnbaggen lever på yngre, levande aspar med sårskador, men även på klena döende eller döda aspar, i samtliga fall med svampen aspdyna, Hypoxylon mammatum, och närstående sporsäckssvampar, som ger en svartfärgad vedyta. Arten suger på mycel av trädsvampar, sannolikt av aspdynan och nårstående sprosäckssvampar. Den hittas oftast i övergångszoner mellan skog och öppen mark.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· aspdyna - Entoleuca mammata (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
Skogsbestånd med god kontinuitet av aspar är en bristvara. Aspen är ett successionsträd och försvinner ofta ut ur bestånden på längre sikt även inne i reservat om inte störningar startar om successionsförloppet.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Bevara och sörj för kontinuitet av klena aspar angripna av värdsvampen aspdyna, Hypoxylon mammatum.
Utländska namn: FI – Kuorilatikka.

Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het.,Aradidae) jämte Aradus truncatus, ny för Sverige. Entomol. Tidskr. 110: 53-57.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae). Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus bimaculatus, Reuter, 1872 - tvåfläckig barkskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.