Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvåtandad fibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium diodontum
Tvåtandad fibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som till växtsättet är snarlik kronfibbla H. lecanodes men som skiljer sig från denna genom spetsiga spetstofsade holkfjäll vars beklädnad domineras av ljusa och mjuka hår, samt genom mer rundat elliptiska blad med vanligtvis smalare och vassare tandning. Avseende bladformen liknar tvåtandad fibbla arterna i H. norvegicum agg., men den skiljer sig från dessa genom spetsiga holkfjäll med mycket tätare och mjukare hårbeklädnad.

Stjälk och bladskaft grova, vid basen intensivt mörkvioletta och där med måttligt tät 3,0–3,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten med relativt glesa stjärnhår och ofta även ytterst små glandelhår, men utan borsthår. Blad blågröna, ovan kala och nästan utan kanthår. Bladskivans form tämligen variabel men oftast omvänt lansettlik med killik bas och grund till medeldjup, glest såglik eller grov tandning. Egentlig bladrosett saknas ofta men de nedersta internoderna är i regel korta varigenom de nedre stjälkbladen bildar en falsk bladrosett. Stjälkblad 5–10, på undersidan glest stjärnhåriga. Korgställning långsträckt och mer eller mindre långgrenig med grenar utgående från eller nedom stjälkens mitt samt medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest sittande glandler och hår. Holkfjäll 11–12 mm, breda, de flesta kort och brett tillspetsade men de innersta snarare sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler ganska tätt till tätt sittande, korta, mer eller mindre ljusknappiga. Holkhår tätt sittande, minst medellånga, från nära basen ljusa och påfallande mjuka. Holkstjärnludd sparsamt och begränsat till de basala fjällkanterna. Spetstofs liten men tydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt eller nästan kalt.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsart är kronfibbla H. lecanodes.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvåtandad fibbla Observationer i Sverige för tvåtandad fibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tvåtandad fibbla är mycket glest spridd i västligaste Götaland och Vänerlandskapen. Den är dessutom känd från Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Känd från ett fåtal förekomster i Bohuslän, Västergötland och Värmland. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (200-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-32) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Växtmiljön för tvåtandad fibbla är otillräckligt känd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium diodontum (Stenstr.) Omang - tvåtandad fibbla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från ett fåtal förekomster i Bohuslän, Västergötland och Värmland. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (200-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-32) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En art som till växtsättet är snarlik kronfibbla H. lecanodes men som skiljer sig från denna genom spetsiga spetstofsade holkfjäll vars beklädnad domineras av ljusa och mjuka hår, samt genom mer rundat elliptiska blad med vanligtvis smalare och vassare tandning. Avseende bladformen liknar tvåtandad fibbla arterna i H. norvegicum agg., men den skiljer sig från dessa genom spetsiga holkfjäll med mycket tätare och mjukare hårbeklädnad.

Stjälk och bladskaft grova, vid basen intensivt mörkvioletta och där med måttligt tät 3,0–3,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten med relativt glesa stjärnhår och ofta även ytterst små glandelhår, men utan borsthår. Blad blågröna, ovan kala och nästan utan kanthår. Bladskivans form tämligen variabel men oftast omvänt lansettlik med killik bas och grund till medeldjup, glest såglik eller grov tandning. Egentlig bladrosett saknas ofta men de nedersta internoderna är i regel korta varigenom de nedre stjälkbladen bildar en falsk bladrosett. Stjälkblad 5–10, på undersidan glest stjärnhåriga. Korgställning långsträckt och mer eller mindre långgrenig med grenar utgående från eller nedom stjälkens mitt samt medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest sittande glandler och hår. Holkfjäll 11–12 mm, breda, de flesta kort och brett tillspetsade men de innersta snarare sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler ganska tätt till tätt sittande, korta, mer eller mindre ljusknappiga. Holkhår tätt sittande, minst medellånga, från nära basen ljusa och påfallande mjuka. Holkstjärnludd sparsamt och begränsat till de basala fjällkanterna. Spetstofs liten men tydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt eller nästan kalt.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsart är kronfibbla H. lecanodes.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvåtandad fibbla

Länsvis förekomst och status för tvåtandad fibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvåtandad fibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tvåtandad fibbla är mycket glest spridd i västligaste Götaland och Vänerlandskapen. Den är dessutom känd från Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium lecanodes agg.  
 • Art
  Hieracium diodontum(Stenstr.) Omang - tvåtandad fibbla

Växtmiljön för tvåtandad fibbla är otillräckligt känd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium diodontum (Stenstr.) Omang; Omang, S.O.F., Nyt Magazin for Naturvetenskaberne 84: 117 (1944). Origianlbeskrivning: H. norvegicum var. diodontum Stenstr.; Stenström, K.O.E., Värmländska Archieracier s. 64 (1889).

Typmaterial: ”Värmland, Arvika-trakten. 11/7 1888. leg. E. Holmgren” i UPS (lektotyp, Tyler 2011).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium lecanodes agg.  
 • Art
  Hieracium diodontum, (Stenstr.) Omang - tvåtandad fibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.