Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  uddbäckmossa

Organismgrupp Mossor Hygrohypnum styriacum
Uddbäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar gula, gröna eller brunaktiga mattor eller kuddar. Skotten är 1-5 cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen är triangulärt äggrunda till brett äggrunda och kupade. De är tydligt avsmalnande mot bladfästet, i övre delen med tydligt avsatt smal del som kan utgöra 20-25 % av bladlängden, eller gradvis avsmalnande till en kort och bred eller vanligen trubbig spets. De långt nedlöpande bladen är mer eller mindre utstående, raka eller svagt krökta nedåt. Bladnerven är grenad eller kluven, sällan enkel, och når 30-65 % upp i bladet. Bladkanten är otandad, plan eller smalt tillbakaböjd i nedre delen. Cellerna i bladmitten är 23-50 µm långa. Bashörnscellerna är antingen lika övriga celler i bladbasen eller svagt avgränsade, och bildar då längs bladkanten en kvadratisk eller kort rektangulär grupp, som består av kvadratiska eller rektangulära, svagt vidgade och mer eller mindre tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Endast unga sporkapslar utan mogna sporer är kända från Sverige.
Uddbäckmossa liknar mest kvarnbäckmossa Hygrohypnum luridum, som den skiljer sig från genom mer triangulära blad med en tydligt avsatt smalare del nära spetsen. Dessutom har den kortare bladceller och mindre tydliga bashörnsgrupper.
Utbredning
Länsvis förekomst för uddbäckmossa Observationer i Sverige för uddbäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från några få växtplatser i fjällkedjan. I övriga Norden är uddbäckmossan känd från någon enstaka lokal i Norge (Frisvoll & Blom 1993) och Island. Utanför Norden finns arten sällsynt i Skottland (Hill m. fl. 1994), Centraleuropa och i västra Nordamerika (Jamieson 1976).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Sällsynt fjällart som växer på översilade klippor i de norra delarna av fjällkedjan. Endast några få moderna lokaler är kända och delpopulationerna är ytmässigt små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Uddbäckmossa växer i små fjällbäckar, ibland i smältvattenbäckar vid snölegor. Den kan även hittas på översilade granit- och skifferklippor i den alpina regionen.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Sjöar
Sjöar
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Hygrohypnum (bäckmossor), Art Hygrohypnum styriacum (Limpr.) Broth. - uddbäckmossa Synonymer Hypnum styriacum Limpr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Sällsynt fjällart som växer på översilade klippor i de norra delarna av fjällkedjan. Endast några få moderna lokaler är kända och delpopulationerna är ytmässigt små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bildar gula, gröna eller brunaktiga mattor eller kuddar. Skotten är 1-5 cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen är triangulärt äggrunda till brett äggrunda och kupade. De är tydligt avsmalnande mot bladfästet, i övre delen med tydligt avsatt smal del som kan utgöra 20-25 % av bladlängden, eller gradvis avsmalnande till en kort och bred eller vanligen trubbig spets. De långt nedlöpande bladen är mer eller mindre utstående, raka eller svagt krökta nedåt. Bladnerven är grenad eller kluven, sällan enkel, och når 30-65 % upp i bladet. Bladkanten är otandad, plan eller smalt tillbakaböjd i nedre delen. Cellerna i bladmitten är 23-50 µm långa. Bashörnscellerna är antingen lika övriga celler i bladbasen eller svagt avgränsade, och bildar då längs bladkanten en kvadratisk eller kort rektangulär grupp, som består av kvadratiska eller rektangulära, svagt vidgade och mer eller mindre tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Endast unga sporkapslar utan mogna sporer är kända från Sverige.
Uddbäckmossa liknar mest kvarnbäckmossa Hygrohypnum luridum, som den skiljer sig från genom mer triangulära blad med en tydligt avsatt smalare del nära spetsen. Dessutom har den kortare bladceller och mindre tydliga bashörnsgrupper.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för uddbäckmossa

Länsvis förekomst och status för uddbäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för uddbäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från några få växtplatser i fjällkedjan. I övriga Norden är uddbäckmossan känd från någon enstaka lokal i Norge (Frisvoll & Blom 1993) och Island. Utanför Norden finns arten sällsynt i Skottland (Hill m. fl. 1994), Centraleuropa och i västra Nordamerika (Jamieson 1976).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum styriacum(Limpr.) Broth. - uddbäckmossa
  Synonymer
  Hypnum styriacum Limpr.

Uddbäckmossa växer i små fjällbäckar, ibland i smältvattenbäckar vid snölegor. Den kan även hittas på översilade granit- och skifferklippor i den alpina regionen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Sjöar, Öppna gräsmarker, Vattendrag, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten är uppenbarligen sällsynt både i Norden och i andra områden där den förekommer i Europa, trots att den tycks växa i en miljö som inte är särskilt ovanlig i fjällkedjan. Liksom för flera andra fjällarter gör detta att det är svårt att peka ut specifika hot mot arten. Exploatering i artens aktuella områden, samt nedfall av luftburna försurande ämnen är möjliga hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
I de fjällområden där de kända lokalerna för uddbäckmossa är belägna bör artens möjligheter att fortleva beaktas i samband med exploatering för ökad turism, vägar och liknande. I övrigt bör en inventering av artens status på kända lokaler genomföras, och dess växtmiljö i Sverige undersökas för att möjliggöra en mer exakt bedömning av eventuella hot mot arten. Eftersom arten inte verkar vara vanlig någonstans i sitt förekomstområde bör Sveriges ansvar för arten i ett globalt perspektiv undersökas.
Utländska namn - NO: Broddbekkemose, IS: Heiðalúði, GB: Snow Brook-moss.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42: 1-55.

Hedenäs, L. 2014. Hygrohypnum styriacum uddbäckmossa s. 91. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hill, M. O., Preston, C. D. & Smith, A. J. E. 1994. Atlas of the Bryophytes of Britain and Ireland. Volume 3, mosses (Diplolepidae). British Bryological Society & Harley Books, Essex.

Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus Hygrohypnum (Musci). Doktorsavhandling, University of British Columbia.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1997. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum styriacum, (Limpr.) Broth. - uddbäckmossa
  Synonymer
  Hypnum styriacum Limpr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1997. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.