Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ugglarpsbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus cordatiformis
Ugglarpsbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ugglarpsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Ugglarpsbjörnbär är en mycket karaktäristisk art som skiljer sig från alla andra svenska krypbjörnbär genom de klart rosa ståndarsträngarna. Den har dessutom stora rosa blommor, små, täta, distinkt röda taggar, håriga unga fruktämnen och vackert hjärtlika, mörkgröna blad. Bladundersidan är nästan kal och stiplerna är trådsmala (< 1 mm breda), vilket påvisar släktskapen med slätbjörnbär R. eluxatus, och genetiska studier visar att den har uppstått från en hybrid mellan denna art och hallon R. idaeus. Till skillnad från andra primärhybrider med hallon (hybriden R. eluxatus × idaeus finns t.ex. på två lokaler längre norrut i Halland) sprider den sig, har en egen utbredning och en enhetlig morfologi.
Utbredning
Länsvis förekomst för ugglarpsbjörnbär Observationer i Sverige för ugglarpsbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ugglarpsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast inom ett begränsat område i Steninge och Eftra socknar i mellersta Halland (inom 8 km). Inom detta område är den emellertid vanlig, med drygt 70 kända lokaler, flera av dem ganska omfattande (upp till ca 40 kvadratmeter).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Ugglarpsbjörnbär är en endemisk lokalart, inom sektionen krypbjörnbär, som förekommer på drygt 70 lokaler inom ett mindre område i västra Halland. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (7-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 (40-50) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (28-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Liksom de flesta krypbjörnbär växer ugglarpsbjörnbär främst i vägkanter, åkerkanter och skogsbryn.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus cordatiformis (Neuman) Ryde - ugglarpsbjörnbär Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Ugglarpsbjörnbär är en endemisk lokalart, inom sektionen krypbjörnbär, som förekommer på drygt 70 lokaler inom ett mindre område i västra Halland. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (7-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 (40-50) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (28-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ugglarpsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Ugglarpsbjörnbär är en mycket karaktäristisk art som skiljer sig från alla andra svenska krypbjörnbär genom de klart rosa ståndarsträngarna. Den har dessutom stora rosa blommor, små, täta, distinkt röda taggar, håriga unga fruktämnen och vackert hjärtlika, mörkgröna blad. Bladundersidan är nästan kal och stiplerna är trådsmala (< 1 mm breda), vilket påvisar släktskapen med slätbjörnbär R. eluxatus, och genetiska studier visar att den har uppstått från en hybrid mellan denna art och hallon R. idaeus. Till skillnad från andra primärhybrider med hallon (hybriden R. eluxatus × idaeus finns t.ex. på två lokaler längre norrut i Halland) sprider den sig, har en egen utbredning och en enhetlig morfologi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ugglarpsbjörnbär

Länsvis förekomst och status för ugglarpsbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ugglarpsbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ugglarpsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast inom ett begränsat område i Steninge och Eftra socknar i mellersta Halland (inom 8 km). Inom detta område är den emellertid vanlig, med drygt 70 kända lokaler, flera av dem ganska omfattande (upp till ca 40 kvadratmeter).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus cordatiformis(Neuman) Ryde - ugglarpsbjörnbär

Liksom de flesta krypbjörnbär växer ugglarpsbjörnbär främst i vägkanter, åkerkanter och skogsbryn.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge eller omdragning av vägar. Många lokaler ligger i anslutning till bebyggelse och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.
Ugglarpsbjörnbär beskrevs av Neuman (1901) som R. rosanthus v. cordatiformis, men Weber (1981) ansåg att det var en ointressant lokalart med bara två lokaler. En detaljerad inventering visade dock att den har många fler lokaler (Ryde 2009) och den blev därför upphöjd till art 2011 (Ryde 2011).

Neuman, L.M. 1901. Sveriges flora. Berlingska Boktryckeriet, Lund, sid. 392.

Ryde, U. 2009. Krypbjörnbär i Halland. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 279-300.

Ryde, U. 2011. Arguments for a narrow species concept in Rubus sect. Corylifolii. Nordic Journal of Botany 29: 708-721.

Weber, H.O. 1981. Revision der Sektion Corylifolii in Skandinavien und im nördlichen Mitteleuropa. Sonderbände des naturwissenschaftlichen Vereines in Hamburg 4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus cordatiformis, (Neuman) Ryde - ugglarpsbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.