Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ulltickeporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Skeletocutis brevispora
Ulltickeporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ulltickeporingen är en resupinat ettårig ticka. Som färsk är fruktkroppen vitaktig, vid intorkning blir den gulaktig eller svavelgul. Porerna är små, 6–8 per mm, sporerna är böjda, 3,1–4,1 x 1,1–1,6 µm. Hyferna är kristallbelagda och har söljor.
Utbredning
Länsvis förekomst för ulltickeporing Observationer i Sverige för ulltickeporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på 25 lokaler i Sverige: i Östergötland, Södermanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Jämtland och Norrbotten. Svampen har sin största utbredning i Hälsingland med fem lokaler, i övrigt finns endast ett fynd för varje landskap. I Finland förekommer svampen nästan i hela landet, samt i Ryska Karelen. Svampen är rödlistad i Finland. Den rapporteras även från Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på döda fruktkroppar av ullticka Phellinus ferrugineofuscus i murken granved. Huvudsakligen i urskogsartad granskog. Arten beskrevs så sent som 1998, och är med största sannolikhet förbisedd men bedöms ha liten population och få mycel på varje lokal. Till synes helt knuten till naturskog. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (264-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen är en nedbrytare som växer i naturskogsartade granskogar. Den orsakar vitröta på murken ved och på eller intill döda fruktkroppar av ullticka Phellinus ferrugineofuscus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· ullticka
· ullticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Incrustoporiaceae, Släkte Skeletocutis, Art Skeletocutis brevispora Niemelä - ulltickeporing Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på döda fruktkroppar av ullticka Phellinus ferrugineofuscus i murken granved. Huvudsakligen i urskogsartad granskog. Arten beskrevs så sent som 1998, och är med största sannolikhet förbisedd men bedöms ha liten population och få mycel på varje lokal. Till synes helt knuten till naturskog. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (264-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ulltickeporingen är en resupinat ettårig ticka. Som färsk är fruktkroppen vitaktig, vid intorkning blir den gulaktig eller svavelgul. Porerna är små, 6–8 per mm, sporerna är böjda, 3,1–4,1 x 1,1–1,6 µm. Hyferna är kristallbelagda och har söljor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ulltickeporing

Länsvis förekomst och status för ulltickeporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ulltickeporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på 25 lokaler i Sverige: i Östergötland, Södermanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Jämtland och Norrbotten. Svampen har sin största utbredning i Hälsingland med fem lokaler, i övrigt finns endast ett fynd för varje landskap. I Finland förekommer svampen nästan i hela landet, samt i Ryska Karelen. Svampen är rödlistad i Finland. Den rapporteras även från Kina.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis brevisporaNiemelä - ulltickeporing

Svampen är en nedbrytare som växer i naturskogsartade granskogar. Den orsakar vitröta på murken ved och på eller intill döda fruktkroppar av ullticka Phellinus ferrugineofuscus.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· ullticka - Phellinus ferrugineofuscus (Viktig)
Avverkning av naturskogslika miljöer och av grova granar där ulltickeporing förekommer är ett direkt hot mot artens fortlevnad. Alla skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. På sikt är minskad tillgång till lämpligt substrat och krympande areal naturskog ett hot, framförallt råder brist på grov ved som lågor i sena nedbrytningsstadier. Ytterligare fragmentering av skogslandskapet minskar artens möjligheter till spridning.
Gamla granskogar som hyser arten undantas helt från skogsbruk. Arten gynnas av om fler barrskogar avsätts till fri utveckling. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området. Eventuellt kan man bidra till att grova lågor nyskapas genom att fälla eller skada träd och låta dem ligga. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad.
Utländska namn – FI: Lumokääpä.

Dai, Y.C. 2000. A checklist of polypores from northeast China. Karstenia 40:23–29.

Lindgren, M., 2001. Polypore (Basidiomycetes) species richness and community structure in natural boreal forests of NW Russian Karelia and adjacent areas in Finland. Acta Bot. Fennica 170: 1-41.

Niemelä, T. 1998. The Skeletocutis subincarnata complex (Basidiomycetes), a revision. Acta Botanica Fennica, No. 161.Vammala 1998.

Niemelä, T., Kinnunen, J., Lindgren, M., Manninen, O., Miettinen, O., Penttilä, R. & Turunen, O. 2001.

Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia. Karstenia 41: 1–21.

Siitonen, J., Penttilä, R. & Kotiranta, H. 2001. Coarse woody debris, polyporous fungi and saproxylic insects in old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia. Ecol. Bulletins 49: 231–242.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis brevispora, Niemelä - ulltickeporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.