Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  urnlav

Organismgrupp Lavar Tholurna dissimilis
Urnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Urnlav är en mörkt grå busklav vilken bildar 2–3 cm breda, taggiga kuddar. I kuddarna sitter några millimeter långa, fingerlika utskott som spretar åt alla håll. I spetsen av varje utskott bildas ett oskaftat, urnliknande, svart apothecium som i moget tillstånd ”sotar” av de mörka sporerna. Utseendet liksom även ekologin hos urnlav är helt unik.
Utbredning
Länsvis förekomst för urnlav Observationer i Sverige för urnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt från Dalarna till Pite Lappmark. Gamla lokaler har besökts ganska sporadiskt men i de fall återbesök gjorts har den ofta återfunnits. På några lokaler i Dalarna har den inte återfunnits, sannolikt beroende på att trädgränsen vandrat uppåt. Arten förekommer även i Norge och Ryssland (i den del som före andra världskriget tillhörde Finland varför den i viss litteratur angivits från Finland) samt i Centraleuropa. Den förekommer också i västra Kanada (British Columbia). Trots att utseendet är helt unikt är den ändå lätt förbisedd, dels genom att bålfärgen är densamma som kvistarna den växer på och dels på att bålarna är ganska små.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3bc+4bc; B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på delvis döda fågelgödda toppgrenar av dvärgvuxna granar strax ovanför skogsgränsen. Det finns också ett fåtal fynd på myrar nedanför skogsgränsen. Omkring 23 aktuella lokaler. Eventuella klimatförändringar är ett hot i och med att detta leder till att trädgränsen förskjuts uppåt. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (23-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29476 km² och förekomstarean (AOO) till 320 (92-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3bc+4bc; B2b(iii,iv,v)).
Ekologi
Arten växer på döende, fågelgödda toppgrenar av dvärgvuxna granar, huvudsakligen ovanför skogsgränsen (500–1100 m). Sådana granar växer strödda och oftast i små utspridda buskage med flera toppar. Den växer inte på grenar som täcks av snö på vintern utan ofta på grenar 2–4 m ovan marken varför man måste klättra för att studera arten. Vissa granar med rika förekomster på är dock inte högre än någon meter. Arten förekommer ibland även på myrar nedanför skogsgränsen, även om antalet rapporterade sådana förekomster är mycket få. Den sitter då på fågelgödda toppgrenar av fristående, 4–8 m höga granar, stående i myrkanter.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Tholurna, Art Tholurna dissimilis (Norman) Norman - urnlav Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3bc+4bc; B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på delvis döda fågelgödda toppgrenar av dvärgvuxna granar strax ovanför skogsgränsen. Det finns också ett fåtal fynd på myrar nedanför skogsgränsen. Omkring 23 aktuella lokaler. Eventuella klimatförändringar är ett hot i och med att detta leder till att trädgränsen förskjuts uppåt. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (23-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29476 km² och förekomstarean (AOO) till 320 (92-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3bc+4bc; B2b(iii,iv,v)).
Urnlav är en mörkt grå busklav vilken bildar 2–3 cm breda, taggiga kuddar. I kuddarna sitter några millimeter långa, fingerlika utskott som spretar åt alla håll. I spetsen av varje utskott bildas ett oskaftat, urnliknande, svart apothecium som i moget tillstånd ”sotar” av de mörka sporerna. Utseendet liksom även ekologin hos urnlav är helt unik.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för urnlav

Länsvis förekomst och status för urnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för urnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt från Dalarna till Pite Lappmark. Gamla lokaler har besökts ganska sporadiskt men i de fall återbesök gjorts har den ofta återfunnits. På några lokaler i Dalarna har den inte återfunnits, sannolikt beroende på att trädgränsen vandrat uppåt. Arten förekommer även i Norge och Ryssland (i den del som före andra världskriget tillhörde Finland varför den i viss litteratur angivits från Finland) samt i Centraleuropa. Den förekommer också i västra Kanada (British Columbia). Trots att utseendet är helt unikt är den ändå lätt förbisedd, dels genom att bålfärgen är densamma som kvistarna den växer på och dels på att bålarna är ganska små.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Tholurna  
 • Art
  Tholurna dissimilis(Norman) Norman - urnlav

Arten växer på döende, fågelgödda toppgrenar av dvärgvuxna granar, huvudsakligen ovanför skogsgränsen (500–1100 m). Sådana granar växer strödda och oftast i små utspridda buskage med flera toppar. Den växer inte på grenar som täcks av snö på vintern utan ofta på grenar 2–4 m ovan marken varför man måste klättra för att studera arten. Vissa granar med rika förekomster på är dock inte högre än någon meter. Arten förekommer ibland även på myrar nedanför skogsgränsen, även om antalet rapporterade sådana förekomster är mycket få. Den sitter då på fågelgödda toppgrenar av fristående, 4–8 m höga granar, stående i myrkanter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Lokalt hotas arten av förslitning på grund av intensiv turism som skidåkning, dragning av vandringsleder etc. Förekomsterna nedanför skogsgränsen hotas av skogsavverkningar på eller i närheten av lokalerna. Eventuella klimatförändringar är ett hot i och med att detta leder till att trädgränsen förskjuts uppåt.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Dragning av vandringsleder och röjning av skidbackar bör undvikas intill förekomster med urnlav. Utvalda populationer bör följas för att utröna eventuella populationsförändringar.
Utländska namn – NO: Trollav.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Tibell, L. 1980. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. Svensk Bot. Tidskr. 74: 55–69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lef Tibell 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Tholurna  
 • Art
  Tholurna dissimilis, (Norman) Norman - urnlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lef Tibell 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.