Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  urskogsporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodia infirma
Urskogsporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vidväxt, ettårig ticka, med upp till 10 cm stora fruktkroppar som i färskt tillstånd är vitaktiga men i torrt tillstånd mer ockra- till gulfärgade. Porerna är lite kantiga, 3–4 per mm och porlagret är ca 3 mm tjockt.
Utbredning
Länsvis förekomst för urskogsporing Observationer i Sverige för urskogsporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Urskogsporingen är en sällsynt art med en boreal utbredning och svenska fynd från Värmland till Norrbotten. Arten kan vara förbisedd eftersom den beskrevs så sent som 1992 i Finland. Det verkliga antalet lokaler i Sverige bedöms inte överstiga 400. Arten upptäcktes och beskrevs i Finland och är där känd från ett drygt tiotal lokaler. Den är inte funnen i Norge eller Danmark. Arten är uppenbarligen sällsynt men också nyligen upptäckt varför nya fynd bör kunna göras i den boreala zonen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare på liggande stammar av tall, sällan på gran. Troligen brandgynnad. Arten är knuten till naturskogsartad barrskog med grov tallved. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. att arealen naturskogsartad barrskog med lågor, skog som aldrig kalavverkats fortsätter att minska, låg frekvens av skogsbrand och att lågor körs sönder av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (460-1000) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
Ekologi
Urskogsporingen är en vednedbrytare som växer på lågor av barrträd, företrädesvis tall, mer sällan gran. Den är hittills bara påträffad i äldre skogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär. Arten är förmodligen gynnad av brand. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Fomitopsidaceae, Släkte Antrodia (timmertickor), Art Antrodia infirma Renvall & Niemelä - urskogsporing Synonymer Neoantrodia infirma (Renvall & Niemelä) Audet

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare på liggande stammar av tall, sällan på gran. Troligen brandgynnad. Arten är knuten till naturskogsartad barrskog med grov tallved. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. att arealen naturskogsartad barrskog med lågor, skog som aldrig kalavverkats fortsätter att minska, låg frekvens av skogsbrand och att lågor körs sönder av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (460-1000) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
En vidväxt, ettårig ticka, med upp till 10 cm stora fruktkroppar som i färskt tillstånd är vitaktiga men i torrt tillstånd mer ockra- till gulfärgade. Porerna är lite kantiga, 3–4 per mm och porlagret är ca 3 mm tjockt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för urskogsporing

Länsvis förekomst och status för urskogsporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för urskogsporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Urskogsporingen är en sällsynt art med en boreal utbredning och svenska fynd från Värmland till Norrbotten. Arten kan vara förbisedd eftersom den beskrevs så sent som 1992 i Finland. Det verkliga antalet lokaler i Sverige bedöms inte överstiga 400. Arten upptäcktes och beskrevs i Finland och är där känd från ett drygt tiotal lokaler. Den är inte funnen i Norge eller Danmark. Arten är uppenbarligen sällsynt men också nyligen upptäckt varför nya fynd bör kunna göras i den boreala zonen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia infirmaRenvall & Niemelä - urskogsporing
  Synonymer
  Neoantrodia infirma (Renvall & Niemelä) Audet

Urskogsporingen är en vednedbrytare som växer på lågor av barrträd, företrädesvis tall, mer sällan gran. Den är hittills bara påträffad i äldre skogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär. Arten är förmodligen gynnad av brand. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Hoten mot arten utgörs främst av avverkning av äldre tallbestånd och förmodligen av låg frekvens av brand. Att lågor körs sönder av terränggående fordon i samband med markberedning, gallring och slutavverkning utgör också ett hot

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler måste skyddas och undantas från skogsbruk. Naturvårdsbränning kan vid behov tillämpas. Arten bör eftersökas i andra lämpliga områden. Fler områden med äldre skog, främst tallskog och barrblandskog, bör skyddas.
Utländska namn – FI: Erakkokääpä.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Renvall, P & Niemelä, T. 1992. Basidiomycetes at the timberline in Lapland 3. Two new boreal polypores with intricate hyphal systems. Karstenia 32: 29–42.

Renvall, P. 1993. Antrodia infirma, an addition to the Swedish polypore flora. Windahlia 20: 35–37.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia infirma, Renvall & Niemelä - urskogsporing
  Synonymer
  Neoantrodia infirma (Renvall & Niemelä) Audet
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.