Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  urskogsticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodia primaeva
Urskogsticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ticka med mjuka, vidväxta, ettåriga fruktkroppar som ibland kan ha små hattar. Porlagret är vitaktigt till krämfärgat, med åldern och vid torkning blir det missfärgat i brunt. Exemplar med utstickande hatt har översida som i början är finhårig, senare glatt och krämfärgad till ojämt brunaktig. Porerna är något kantiga, 2–4 per mm. Fruktkropparnas uppträdande förefaller variera kraftigt mellan olika år.
Utbredning
Länsvis förekomst för urskogsticka Observationer i Sverige för urskogsticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art med utbredning i huvudsak i nordliga delar av den boreala zonen. Den är påträffad på sammanlagt 11 lokaler (2005) i Södermanland, Värmland, Hälsingland, Ångermanland samt i Lule och Torne lappmark. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Urskogsticka är nyligen beskriven från Finland där den också är sällynt och bara finns i den norra delen. Från Norge finns ett fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare på högstubbar och grova liggande stammar av tall, ofta på bränd ved. Påträffas i naturskogsartad tallskog och på brandfält. Uppmärksammad, mycket eftersökt på senare år och uppenbarligen en sällsynt art art. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. minskande tillgång på grova och gärna brända stammar av tall och gran som följd av att arealen naturskogsartad skog och tidigare icke kalavverkad dimensionsavverkade skogar minskar tillsammans med få skogsbränder. Avverkning och markberedning förstör merparten av kvarlämnade grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (25-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (132-500) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
Ekologi
Urskogstickan är en vednedbrytande brunrötare som växer på lågor och högstubbar av tall, ofta på bränd ved och på träd av grova dimensioner. Den förekommer enbart i gamla naturskogsartade barrskogsbestånd på torrare mark och med dominans för tall. Arten gynnas troligen av skogsbrand. Urskogstickan uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Fomitopsidaceae, Släkte Antrodia (timmertickor), Art Antrodia primaeva Renvall & Niemelä - urskogsticka Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare på högstubbar och grova liggande stammar av tall, ofta på bränd ved. Påträffas i naturskogsartad tallskog och på brandfält. Uppmärksammad, mycket eftersökt på senare år och uppenbarligen en sällsynt art art. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. minskande tillgång på grova och gärna brända stammar av tall och gran som följd av att arealen naturskogsartad skog och tidigare icke kalavverkad dimensionsavverkade skogar minskar tillsammans med få skogsbränder. Avverkning och markberedning förstör merparten av kvarlämnade grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (25-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (132-500) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
En ticka med mjuka, vidväxta, ettåriga fruktkroppar som ibland kan ha små hattar. Porlagret är vitaktigt till krämfärgat, med åldern och vid torkning blir det missfärgat i brunt. Exemplar med utstickande hatt har översida som i början är finhårig, senare glatt och krämfärgad till ojämt brunaktig. Porerna är något kantiga, 2–4 per mm. Fruktkropparnas uppträdande förefaller variera kraftigt mellan olika år.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för urskogsticka

Länsvis förekomst och status för urskogsticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för urskogsticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art med utbredning i huvudsak i nordliga delar av den boreala zonen. Den är påträffad på sammanlagt 11 lokaler (2005) i Södermanland, Värmland, Hälsingland, Ångermanland samt i Lule och Torne lappmark. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Urskogsticka är nyligen beskriven från Finland där den också är sällynt och bara finns i den norra delen. Från Norge finns ett fynd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia primaevaRenvall & Niemelä - urskogsticka

Urskogstickan är en vednedbrytande brunrötare som växer på lågor och högstubbar av tall, ofta på bränd ved och på träd av grova dimensioner. Den förekommer enbart i gamla naturskogsartade barrskogsbestånd på torrare mark och med dominans för tall. Arten gynnas troligen av skogsbrand. Urskogstickan uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten hotas av avverkning och andra skogsbruksåtgärder i äldre barrskogsbestånd samt av uttag av lågor eller högstubbar. Frånvaro av skogsbränder kan också på sikt bli ett hot genom att bestånden blir tätare och skuggigare.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Sannolikt krävs att man helt avstår från skogsbruk på aktuella lokaler. Arten tycks särskilt beroende av att de grova dimensionerna finns kvar i bestånden liksom att det sker en kontinuerlig nybildning av grov ved. Problemet med att brand inte längre tillåts vara en ekologisk faktor i våra barrskogar bör uppmärksammas.
Utländska namn – FI: Kairakääpä. Litteratur Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm. (BILD) Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki. (BILD) Renvall, P & Niemelä, T. 1992: Basidiomycetes at the timberline in Lapland 3. Two new boreal polypores with intricate hyphal systems. Karstenia 32: 29–42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia primaeva, Renvall & Niemelä - urskogsticka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.