Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  urskogsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Clepsis illustrana
Urskogsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för urskogsvecklare Observationer i Sverige för urskogsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Urskogsvecklare är en föga känd nordlig art som beskrevs från norra Finland 1936. På typlokalen har den även påträffats senare, någon gång i antal. Från Sverige föreligger endast ett fynd, en hona som kom till lampa vid Styggforsen i Boda, Dalarna 23/6 1989. Sannolikt är urskogsvecklaren dock bofast även i Sverige och kan förväntas anträffas i fjällnära skog i Norrland. Arten är inte känd från några andra länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Urskogsvecklare är endast känd i ett exemplar från Sverige, taget vid Styggforsen i Dalarna 1989. Arten är i Finland knuten till granurskog, vilket stämmer väl överens med den svenska fyndplatsen. Eftersom arten ofta flyger uppe i grantopparna kan man förmoda att arten, trots sina specifika habitatkrav kan vara förbisedd i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens larv och dess näringsväxt är okända. Fjärilen flyger enligt finska erfarenheter på natten i början av juli i gles barrskog, gärna högt ovan marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Clepsis, Art Clepsis illustrana (Krogerus, 1936) - urskogsvecklare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Urskogsvecklare är endast känd i ett exemplar från Sverige, taget vid Styggforsen i Dalarna 1989. Arten är i Finland knuten till granurskog, vilket stämmer väl överens med den svenska fyndplatsen. Eftersom arten ofta flyger uppe i grantopparna kan man förmoda att arten, trots sina specifika habitatkrav kan vara förbisedd i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för urskogsvecklare

Länsvis förekomst och status för urskogsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för urskogsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Urskogsvecklare är en föga känd nordlig art som beskrevs från norra Finland 1936. På typlokalen har den även påträffats senare, någon gång i antal. Från Sverige föreligger endast ett fynd, en hona som kom till lampa vid Styggforsen i Boda, Dalarna 23/6 1989. Sannolikt är urskogsvecklaren dock bofast även i Sverige och kan förväntas anträffas i fjällnära skog i Norrland. Arten är inte känd från några andra länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis illustrana(Krogerus, 1936) - urskogsvecklare

Artens larv och dess näringsväxt är okända. Fjärilen flyger enligt finska erfarenheter på natten i början av juli i gles barrskog, gärna högt ovan marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Troligen är kalhuggning av fjällnära skog skadlig för arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Forskning kring artens biologi behövs. I avvaktan på mer detaljerad kunskap bör fjällnära skog sparas.

Svensson, I. 1990. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1989. Ent. Tidskr. 111: 69–73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis illustrana, (Krogerus, 1936) - urskogsvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.