Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  väpplingsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena gelriae
Väpplingsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Väpplingsandbi är ett medelstort sandbi (9-11 mm), som ingår i det svårbestämda undersläktet Taeniandrena med flera snarlika arter. Honans mellankropp är på ovansidan täckt med relativt gles kort rödbrun behåring som bleknar något på äldre individer. Hanen har ett större inslag av grå och gråvit behåring på mellankroppen. Bakkroppen hos bägge könen är svart med vita tergitfransar som på de bakersta tergiterna kan bilda band. Arten är mycket lik andra medlemmar av undersläktet som t.ex. vitklöversandbi Andrena albofasciata och ärtsandbi A. wilkella. Honan av väpplingsandbi skiljes från övriga arter genom t.ex. bakkroppens ytstruktur och överläppens (labrum) utseende. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas genom små detaljer i genitaliernas utforming. Arten kan bestämmas med hjälp av Niemelä (1949) men eventuella belägg bör dock granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för väpplingsandbi Observationer i Sverige för väpplingsandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den historiska utbredningen av väpplingsandbi omfattar sydöstra Sverige från Skåne till Uppland. Endast fyra aktuella, individsvaga populationer är kända – en på Revingefältet, Lunds kommun, två i Småland, Vimmerby och Kalmar kommuner samt en i Östergötland, Norrköpings kommun. De två sistnämnda är nyupptäckta och har medfört att arten skulle kunna ha ett något högre mörkertal än vad man tidigare befarat. Eftersök i Östergötland och på Revingehed har dock under senare år inte kunnat påvisa arten och det föreligger en risk av de individsvaga populationerna slagits ut. Populationerna på Öland och i övriga landet är sannolikt utdöda. Världsutbredningen något oklar men omfattar troligen hela Europa och delar av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Den historiska utbredningen av väpplingsandbi omfattar sydöstra Sverige från Skåne till Uppland. Endast fyra aktuella, individsvaga populationer är kända, en på Revingefältet, Lunds k:n, två i Småland, Vimmerby och Kalmar k:n, samt en i Östergötland. De två senaste är nyupptäckta. Populationerna på Öland och i övriga landet sannolikt utdöda. Väpplingsandbi är specialiserad på ärtväxter som pollenkälla. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Väpplingsandbi är specialiserad på ärtväxter som pollenkälla och tycks på samtliga kända lokaler i Sverige vara knuten till större bestånd av getväppling Anthyllis vulneraria. Samtliga aktuella populationer är mycket individsvaga och den totala kända svenska populationen består troligen årligen av färre än ett tjugotal reproducerande honor. Flygtiden varar från mitten av juni till mitten av juli med en tyngdpunkt på veckorna efter midsommar. Artens ekologiska krav är i övrigt inte närmare kända, men hanar av arten har observerats patrullera över öppna sandytor. Ett sådant parningsbeteende skulle kunna indikera att väpplingsandbiet är beroende av större öppna ytor med blottad sand eller grus. Detta skulle i sin tur kunna förklara artens kraftiga tillbakagång trots att dess värdväxt fortfarande är utbredd och lokalt talrik.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· käringtänder
· käringtänder
· rödklöver
· rödklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena gelriae van der Vecht, 1927 - väpplingsandbi Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den historiska utbredningen av väpplingsandbi omfattar sydöstra Sverige från Skåne till Uppland. Endast fyra aktuella, individsvaga populationer är kända, en på Revingefältet, Lunds k:n, två i Småland, Vimmerby och Kalmar k:n, samt en i Östergötland. De två senaste är nyupptäckta. Populationerna på Öland och i övriga landet sannolikt utdöda. Väpplingsandbi är specialiserad på ärtväxter som pollenkälla. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Väpplingsandbi är ett medelstort sandbi (9-11 mm), som ingår i det svårbestämda undersläktet Taeniandrena med flera snarlika arter. Honans mellankropp är på ovansidan täckt med relativt gles kort rödbrun behåring som bleknar något på äldre individer. Hanen har ett större inslag av grå och gråvit behåring på mellankroppen. Bakkroppen hos bägge könen är svart med vita tergitfransar som på de bakersta tergiterna kan bilda band. Arten är mycket lik andra medlemmar av undersläktet som t.ex. vitklöversandbi Andrena albofasciata och ärtsandbi A. wilkella. Honan av väpplingsandbi skiljes från övriga arter genom t.ex. bakkroppens ytstruktur och överläppens (labrum) utseende. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas genom små detaljer i genitaliernas utforming. Arten kan bestämmas med hjälp av Niemelä (1949) men eventuella belägg bör dock granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för väpplingsandbi

Länsvis förekomst och status för väpplingsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för väpplingsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den historiska utbredningen av väpplingsandbi omfattar sydöstra Sverige från Skåne till Uppland. Endast fyra aktuella, individsvaga populationer är kända – en på Revingefältet, Lunds kommun, två i Småland, Vimmerby och Kalmar kommuner samt en i Östergötland, Norrköpings kommun. De två sistnämnda är nyupptäckta och har medfört att arten skulle kunna ha ett något högre mörkertal än vad man tidigare befarat. Eftersök i Östergötland och på Revingehed har dock under senare år inte kunnat påvisa arten och det föreligger en risk av de individsvaga populationerna slagits ut. Populationerna på Öland och i övriga landet är sannolikt utdöda. Världsutbredningen något oklar men omfattar troligen hela Europa och delar av Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gelriaevan der Vecht, 1927 - väpplingsandbi

Väpplingsandbi är specialiserad på ärtväxter som pollenkälla och tycks på samtliga kända lokaler i Sverige vara knuten till större bestånd av getväppling Anthyllis vulneraria. Samtliga aktuella populationer är mycket individsvaga och den totala kända svenska populationen består troligen årligen av färre än ett tjugotal reproducerande honor. Flygtiden varar från mitten av juni till mitten av juli med en tyngdpunkt på veckorna efter midsommar. Artens ekologiska krav är i övrigt inte närmare kända, men hanar av arten har observerats patrullera över öppna sandytor. Ett sådant parningsbeteende skulle kunna indikera att väpplingsandbiet är beroende av större öppna ytor med blottad sand eller grus. Detta skulle i sin tur kunna förklara artens kraftiga tillbakagång trots att dess värdväxt fortfarande är utbredd och lokalt talrik.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· käringtänder - Lotus (Har betydelse)
· rödklöver - Trifolium pratense (Har betydelse)
Kombinationen av rika förekomster av getväppling och blottade sandytor i varma miljöer har troligen minskat starkt genom den gradvisa igenväxningen av landskapet. En stor del av artens historiska lokaler har dessutom varit belägna i skogsbygder, där en stor del av de öppna markerna ställts om från jordbruk till skogsbruk under det senaste halvseklet. På Revingehed hotas arten av igenväxning orsakad av upphörd markstörning. På den ena av de två närbelägna lokalerna i Vimmerbytrakten slås en stor del av den tillgängliga nektarresursen av mitt under artens flygperiod genom vägkantsslåtter administrerad av den lokala idrottsföreningen. Den andra Vimmerbylokalen utgör ett igenväxande grustag där uppslag av tall hotar att skugga ut bestånden av getväppling. Då banvallar och stationsområden ofta utgör gynnsamma habitat med sin rika förekomst av blottad sand och rika förekomster av getväppling torde även växtbekämpning med kemikalier och beläggning med krossten i dessa miljöer ha drabbat arten negativt. Eftersom artens populationer är mycket individsvaga skulle också upprepad insamling på kända lokalerna i dagsläget kunna tillfoga populationerna betydande skada.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Åtgärder för att kunna rädda kvar arten omfattar framför allt aktiva och akuta åtgärder på artens kända lokaler. På Revingehed bör större markområden avbanas i anslutning till förekomster av getväppling i omedelbar anslutning till de dellokaler som arten senast observerats på. Getväppling är en växt som klarar att ligga mycket länge i fröbank och en insats med kraftig markstörning bör aktivera en stor del av de lagrade fröna. På så sätt kan man tillgodose artens krav på blottad sand samtidigt som värdväxten gynnas. I täktmiljöerna i Östergötland och Småland bör störning av markskiktet genom t.ex. pinnharvning för att aktivera fröbanken av ärtväxter kombineras med borttagande av yngre tallplantor. I de fall artens värdväxt förekommer i vägkantsmiljöer bör slåtter senareläggas till efter artens flygperiod. I Vimmerby bör ansvariga på kommunen informeras om artens förekomst och åtgärdsbehov. Samtliga kända lokaler utgör hotspots som hyser ett stort antal hotade och sällsynta gaddsteklar och de åtgärder som föreslås ovan kommer även att bidra till att ett flertal hotade och starkt hotade arter gynnas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Dylewska M. 1987. Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta Zoologica Cracoviensia 30: 359-708.

Johansson, N. 2010. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i Övre Emådalen. Entomologisk tidskrift 131(2): 113-130. Uppsala

Karlsson, T. 2008. Gaddsteklar i Östergötland. Inventeringar i sand- och grusmiljöer 2002-2007 samt övriga fynd i Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Rapport 2008:9.

Karlsson, T., Larsson, K. & Björklund, J-O. 2011. Åtgärdsprogram för vildbin och småfjäriar på torräng 2011-2016. Rapport 6441, maj 2011. Naturvårdsverket.

Niemelä, P. 1949. Mitteilung über die Apiden Finnlands. 3. Die Untergattung Taeniandrena Hedicke. Ann. Ent. Fenn. 15: 101-120.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Velden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gelriae, van der Vecht, 1927 - väpplingsandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.