Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  värmlandsfrullania

Organismgrupp Mossor Frullania oakesiana
Värmlandsfrullania Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Värmlandsfrullania är en liten rödbrun bladlevermossa. Skotten är platta med sidogrenar åt två håll. Bladen är kluvna i två flikar. Övre fliken är mer eller mindre cirkelrund och något större än den undre som är halvklotformig och hjälmlik. På stammen vid basen av bladet sitter vanligen en liten tumliknande bildning (stylus). Stipler finns och dessa är upptill tvådelade. Arten är samkönad och ofta fertil. Värmlandsfrullania kan likna hjälmfrullania F. dilatata men är spädare samt samkönad och har ett svepe som pekar rakt ut från underlaget, inte snett, och svepets yta är slätt, inte knöligt. Dessutom är bladets undre, blåsliknande flik nästan lika stor som den övre. Från den skildkönade pälsfrullanian F. bolanderi skiljer den sig genom att sakna groddgrenar och att stylus är endast en cell bred.
Utbredning
Länsvis förekomst för värmlandsfrullania Observationer i Sverige för värmlandsfrullania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara funnen i Värmland. Den är tidigare endast känd från en lokal (N. Råda, Storsand, 1897). Lokalen återbesöktes utan resultat 1976 och 1984. År 1981 och 1986 påträffades arten på två nya platser (inom samma lokal) i södra Värmland (båda i Lungälvsravinerna i Brattfors), där den växte mycket sparsamt på gråal i två raviner. Arten är sedan länge känd från Oslo-trakten i Norge (Hassel & Söderström 2008). Arten har under 1980-talet även hittats i Finland och i Portugal. Totalutbredningen omfattar förutom Europa även östra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Värmlandsfrullania växer på bark av gråal i raviner med hög luftfuktighet i Värmland. Arten är känd från två platser varav en är aktuell (två närliggande raviner). Förekomsterna är mycket små och individfattiga. Den extremt lilla populationen gör att slumpartade förändringar kan slå ut förekomsten helt. Utanför Sverige finns några lokaler i Norge och en i Finland. Antalet reproduktiva individer skattas till 120 (20-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 24 (4-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Mossan växer på trädstammar i skog intill kärr och vattendrag på lokaler med hög luftfuktighet. På Brattforslokalen finns den på lövträd i botten av två djupt nedskurna raviner. Den förekommer endast på basen av gråal, omedelbart invid bäcken och endast på den sida av trädstammen som vetter åt bäcken. I Sverige är den hitintills endast funnen på gråal. På de norska lokalerna är den noterad på hassel och alm. Arten växer både i Norge och i Sverige i sällskap med F. bolanderi och båda tycks kräva mycket hög och jämn luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gråal
· gråal
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Frullaniaceae, Släkte Frullania (frullanior), Art Frullania oakesiana Aust. - värmlandsfrullania Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Värmlandsfrullania växer på bark av gråal i raviner med hög luftfuktighet i Värmland. Arten är känd från två platser varav en är aktuell (två närliggande raviner). Förekomsterna är mycket små och individfattiga. Den extremt lilla populationen gör att slumpartade förändringar kan slå ut förekomsten helt. Utanför Sverige finns några lokaler i Norge och en i Finland. Antalet reproduktiva individer skattas till 120 (20-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 24 (4-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Värmlandsfrullania är en liten rödbrun bladlevermossa. Skotten är platta med sidogrenar åt två håll. Bladen är kluvna i två flikar. Övre fliken är mer eller mindre cirkelrund och något större än den undre som är halvklotformig och hjälmlik. På stammen vid basen av bladet sitter vanligen en liten tumliknande bildning (stylus). Stipler finns och dessa är upptill tvådelade. Arten är samkönad och ofta fertil. Värmlandsfrullania kan likna hjälmfrullania F. dilatata men är spädare samt samkönad och har ett svepe som pekar rakt ut från underlaget, inte snett, och svepets yta är slätt, inte knöligt. Dessutom är bladets undre, blåsliknande flik nästan lika stor som den övre. Från den skildkönade pälsfrullanian F. bolanderi skiljer den sig genom att sakna groddgrenar och att stylus är endast en cell bred.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för värmlandsfrullania

Länsvis förekomst och status för värmlandsfrullania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för värmlandsfrullania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara funnen i Värmland. Den är tidigare endast känd från en lokal (N. Råda, Storsand, 1897). Lokalen återbesöktes utan resultat 1976 och 1984. År 1981 och 1986 påträffades arten på två nya platser (inom samma lokal) i södra Värmland (båda i Lungälvsravinerna i Brattfors), där den växte mycket sparsamt på gråal i två raviner. Arten är sedan länge känd från Oslo-trakten i Norge (Hassel & Söderström 2008). Arten har under 1980-talet även hittats i Finland och i Portugal. Totalutbredningen omfattar förutom Europa även östra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Frullaniaceae  
 • Släkte
  Frullania - frullanior 
 • Art
  Frullania oakesianaAust. - värmlandsfrullania

Mossan växer på trädstammar i skog intill kärr och vattendrag på lokaler med hög luftfuktighet. På Brattforslokalen finns den på lövträd i botten av två djupt nedskurna raviner. Den förekommer endast på basen av gråal, omedelbart invid bäcken och endast på den sida av trädstammen som vetter åt bäcken. I Sverige är den hitintills endast funnen på gråal. På de norska lokalerna är den noterad på hassel och alm. Arten växer både i Norge och i Sverige i sällskap med F. bolanderi och båda tycks kräva mycket hög och jämn luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Eftersom endast en lokal är känd och p.g.a. artens specifika krav på luftfuktighet är arten extremt sårbar för alla ingrepp som innebär ändring i lokalklimatet, t.ex. slutavverkning, röjning, gallring eller förändring av vattenföring i bäcken.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Den enda kända lokalen är idag naturreservat. Skötselplanen för reservatet måste ses över så att hänsyn tas till artens ståndortskrav.
Utländska namn - NO: Oreblæremose.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Frye, T.C. & Clark, L. 1947. Hepaticae of North America Univ. Washington Publications in biology, Vol 6 No 5: 735-1022, Seattle.

Hassel, K & Söderström, L. 2008. Frullania bolanderi og Frullania oakesiana - substrat of forekomst i Värmland och Oslo. Myrinia 18(1): 16--22.

Jørgensen, E. 1934. Norges Levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Frullaniaceae  
 • Släkte
  Frullania - frullanior 
 • Art
  Frullania oakesiana, Aust. - värmlandsfrullania
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.