Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  västkustfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium norvegicum
Västkustfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Jämfört med övriga arter i H. norvegicum agg. utmärker sig denna art genom relativt oregelbundet tandade och ofta asymmetriska blad samt mycket breda holkfjäll med beklädnad som domineras av relativt långa och ljusa hår.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, vid basen oftast mörkvioletta med relativt gles 2,5–3,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten kal eller endast glest stjärnhårig. Blad blågröna, ovan kala och endast glest kanthåriga. Bladskiva smalt elliptisk till linjär, mer eller mindre djupt men glest och ofta olikformigt syllikt, såglikt eller triangulärt tandad. Egentlig bladrosett saknas eller är tidigt vissnande. Stjälkblad 8–13 (undantagsvis upp till 20), på undersidan ofta tätt stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt med raka grenar och kort till medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest till glest sittande hår och inga eller mycket glest sittande glandler. Holkfjäll 10–12 mm, mycket breda, trubbiga eller med kort triangulär spets, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast mycket glest sittande, mycket korta, oftast svarta. Holkhår ganska tätt till tätt sittande, långa och relativt styva, åtminstone från mitten ljusa. Holkstjärnludd saknas eller förekommer sparsamt men då begränsat till holkbasen. Spetstofs saknas eller är obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt eller med enstaka cilier.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är ostkustfibbla H. rufescens.
Utbredning
Länsvis förekomst för västkustfibbla Observationer i Sverige för västkustfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Västkustfibblans utbredning är begränsad till nordvästra Götaland, men troligen är arten relativt vanlig i detta område även om det finns få moderna rapporter. Förmodligen är arten underrapporterad på grund av förväxling med styvfibblor. Den är dessutom känd från Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Känd från Halland, Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1650 (1100-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 22 (1-33). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (5000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 88 (4-132) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Växtmiljön för västkustfibbla är otillräckligt känd, men åtminstone ibland växer den på gråstenshällmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium norvegicum Fr. - västkustfibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från Halland, Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1650 (1100-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 22 (1-33). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (5000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 88 (4-132) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Jämfört med övriga arter i H. norvegicum agg. utmärker sig denna art genom relativt oregelbundet tandade och ofta asymmetriska blad samt mycket breda holkfjäll med beklädnad som domineras av relativt långa och ljusa hår.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, vid basen oftast mörkvioletta med relativt gles 2,5–3,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten kal eller endast glest stjärnhårig. Blad blågröna, ovan kala och endast glest kanthåriga. Bladskiva smalt elliptisk till linjär, mer eller mindre djupt men glest och ofta olikformigt syllikt, såglikt eller triangulärt tandad. Egentlig bladrosett saknas eller är tidigt vissnande. Stjälkblad 8–13 (undantagsvis upp till 20), på undersidan ofta tätt stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt med raka grenar och kort till medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest till glest sittande hår och inga eller mycket glest sittande glandler. Holkfjäll 10–12 mm, mycket breda, trubbiga eller med kort triangulär spets, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast mycket glest sittande, mycket korta, oftast svarta. Holkhår ganska tätt till tätt sittande, långa och relativt styva, åtminstone från mitten ljusa. Holkstjärnludd saknas eller förekommer sparsamt men då begränsat till holkbasen. Spetstofs saknas eller är obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt eller med enstaka cilier.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är ostkustfibbla H. rufescens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för västkustfibbla

Länsvis förekomst och status för västkustfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för västkustfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Västkustfibblans utbredning är begränsad till nordvästra Götaland, men troligen är arten relativt vanlig i detta område även om det finns få moderna rapporter. Förmodligen är arten underrapporterad på grund av förväxling med styvfibblor. Den är dessutom känd från Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium norvegicum agg.  
 • Art
  Hieracium norvegicumFr. - västkustfibbla

Växtmiljön för västkustfibbla är otillräckligt känd, men åtminstone ibland växer den på gråstenshällmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium norvegicum Fr.; Fries, E., Nova Acta Regiae Societatis Scientiarium Upsaliensis 13-14: 169 (1848).

Inklusive: H. norvegicum ssp. rufescens var. bahusiense Dahlst. (1894a p. 215).

Typmaterial: “Norveg. Christiania. Jul. Leg. Prof. Blytt.” (Fries Herb. Norm. XIII: 25) i LD (lektotyp, Tyler 2011).H. norvegicum ssp. rufescens var. bahusiense: ”Boh. län. Kärra i Tanums socken. Aug. 1881. H. Thedenius” i S (lektotyp, Tyler 2011).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium norvegicum agg.  
 • Art
  Hieracium norvegicum, Fr. - västkustfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.