Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  västkustros

Organismgrupp Kärlväxter Rosa × inodora
Västkustros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Västkustros är en medelstor, rikt kroktaggig buske med äppeldoftande, parbladiga blad och som unga blekrosa blommor vilka senare blir nästan rent vita. Nyponen sitter liksom blommorna på kala skaft vilket skiljer den från den närbesläktade äppelrosen R. rubiginosa. De enskilda småbladen är tillspetsade i båda ändar, inte trubbiga som hos äppelrosen. Från tyskros R. elliptica ssp. elliptica skiljer sig arten bl a genom att helt sakna glandelhår på nyponskaften och från åkerros R. agrestis bl a genom håriga stift.
Utbredning
Länsvis förekomst för västkustros Observationer i Sverige för västkustros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Västkustros har i Sverige endast påträffats inom några små områden på västkusten, först och främst i Halland från Varbergstrakten och norrut till Kungsbackatrakten, i Västergötland i nedersta delen av Viskans dalgång och vid Lygnern (7 lokaler) i anslutning till det halländska området, samt i Bohuslän (12–15 lokaler) dels kring och väster om Stenungsund, dels kring Henån på Orust. Den är också funnen på 3 spridda lokaler i Skåne under senare tid. Sedan arten först beskrevs av Elias Fries 1814 har den påträffats på drygt femtio lokaler, av vilka ungefär 30 hyser västkustros i nutiden, de flesta med mycket få buskar, men några är mera individrika. Arten förekommer även sparsamt i Danmark, mest på öarna, samt möjligen på en nyligen upptäckt lokal på Hvaler i Østfold (Norge), men saknas i övriga Norden. För övrigt förekommer västkustrosen åtminstone i Nordtyskland, men utbredningen är dåligt känd genom sammanblandning med andra rosor, framför allt tyskros R. elliptica ssp. elliptica och åkerros R. agrestis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer från Skåne upp till Bohuslän, med en lokal i Kronobergs län. Västkustros förekommer främst i beteshagar, igenväxande gräsmarker och i busksnår. Arten hotas främst av röjning av busksnår samt bortrensning utmed vägar och dylikt. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24680 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (200-350) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Västkustros förekommer i beteshagar, igenväxande gräsmarker, i busksnår, samt i undantagsfall bergsbranter, ofta i gynnade lägen. Den synes inte vara extremt klimatkänslig, utan verkar endast kräva ett någorlunda milt klimat, varför dess stora sällsynthet är förvånande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rosa (rosor), Art Rosa × inodora Fr. - västkustros Synonymer Rosa elliptica ssp. inodora (Fr.) Schwertschl., Rosa x inodora Fr., Rosa agrestis var. inodora, Rosa graveolens var. inodora, Rosa elliptica subsp. inodora (Fr.) Schwertschl., Rosa inodora Fr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer från Skåne upp till Bohuslän, med en lokal i Kronobergs län. Västkustros förekommer främst i beteshagar, igenväxande gräsmarker och i busksnår. Arten hotas främst av röjning av busksnår samt bortrensning utmed vägar och dylikt. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24680 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (200-350) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Västkustros är en medelstor, rikt kroktaggig buske med äppeldoftande, parbladiga blad och som unga blekrosa blommor vilka senare blir nästan rent vita. Nyponen sitter liksom blommorna på kala skaft vilket skiljer den från den närbesläktade äppelrosen R. rubiginosa. De enskilda småbladen är tillspetsade i båda ändar, inte trubbiga som hos äppelrosen. Från tyskros R. elliptica ssp. elliptica skiljer sig arten bl a genom att helt sakna glandelhår på nyponskaften och från åkerros R. agrestis bl a genom håriga stift.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för västkustros

Länsvis förekomst och status för västkustros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för västkustros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Västkustros har i Sverige endast påträffats inom några små områden på västkusten, först och främst i Halland från Varbergstrakten och norrut till Kungsbackatrakten, i Västergötland i nedersta delen av Viskans dalgång och vid Lygnern (7 lokaler) i anslutning till det halländska området, samt i Bohuslän (12–15 lokaler) dels kring och väster om Stenungsund, dels kring Henån på Orust. Den är också funnen på 3 spridda lokaler i Skåne under senare tid. Sedan arten först beskrevs av Elias Fries 1814 har den påträffats på drygt femtio lokaler, av vilka ungefär 30 hyser västkustros i nutiden, de flesta med mycket få buskar, men några är mera individrika. Arten förekommer även sparsamt i Danmark, mest på öarna, samt möjligen på en nyligen upptäckt lokal på Hvaler i Østfold (Norge), men saknas i övriga Norden. För övrigt förekommer västkustrosen åtminstone i Nordtyskland, men utbredningen är dåligt känd genom sammanblandning med andra rosor, framför allt tyskros R. elliptica ssp. elliptica och åkerros R. agrestis.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa × inodoraFr. - västkustros
  Synonymer
  Rosa elliptica ssp. inodora (Fr.) Schwertschl.
  Rosa x inodora Fr.
  Rosa agrestis var. inodora
  Rosa graveolens var. inodora
  Rosa elliptica subsp. inodora (Fr.) Schwertschl.
  Rosa inodora Fr.

Västkustros förekommer i beteshagar, igenväxande gräsmarker, i busksnår, samt i undantagsfall bergsbranter, ofta i gynnade lägen. Den synes inte vara extremt klimatkänslig, utan verkar endast kräva ett någorlunda milt klimat, varför dess stora sällsynthet är förvånande.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess växtplatser på sikt växer igen till skog, samt lokalt även av bortrensning utmed vägar och exploatering av mark.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Några rika förekomster av västkustros bör skyddas genom naturreservat med skötselföreskrifter avpassade för arten. Även i övrigt bör hänsyn tas till arten vid röjning av vägkanter och betesmarker. Arten bör övervakas av floraväktare.
Västkustros är fridlyst. Utländska namn – NO: Kystrose, DK: Lugtløs Æble-Rose.

Ahlfvengren, F. 1924. Hallands växter. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Elfström, T. 2005. Rosor i Skåne. Bot. Not. 138 (4): 9–25.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Hasselrot, K. 1967. Västergötlands flora. Lund.

Henker, H. 1995. Rosa inodora - übersehen, verwechselt, ignoriert? Ber. d. Bot. Ver. z. Hamburg 15: 97–100.

Kuylenstierna, J. 1997. Västkustros vid Lygnern. Calluna 14 (1): 14–16.

Lilja, N.1870. Skånes flora. 2 uppl. Stockholm.

Nilsson, Ö. 1967. Drawings of Scandinavian Plants 5–6 Rosa L. Bot. Not. 120: 249–254.

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoideae, Dryadoideae og Rosoideae eksklusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll. og Rubus corylifolius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årasrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Sandberg, C. & Söderberg, I. 1922. Boråstraktens flora. Svensk Bot. Tidskr. 16: 221–259.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa × inodora, Fr. - västkustros
  Synonymer
  Rosa elliptica ssp. inodora (Fr.) Schwertschl.
  Rosa x inodora Fr.
  Rosa agrestis var. inodora
  Rosa graveolens var. inodora
  Rosa elliptica subsp. inodora (Fr.) Schwertschl.
  Rosa inodora Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.