Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  våradonis

Organismgrupp Kärlväxter Adonis vernalis
Våradonis Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Våradonis är en flerårig, 20–40 cm hög ört som blommar i maj och juni med ensamma, stora, gula blommor. Den kan bilda stora tuvor genom skottbildning från stambasen. Förökningen sker med frö. Arten pollineras av insekter, ofta bin och humlor.
Utbredning
Länsvis förekomst för våradonis Observationer i Sverige för våradonis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Våradonis förekommer i Norden endast på södra och mellersta Öland, på Stora Karlsö och längst i söder på Gotlands huvudö. Där finns flera förekomster i Sundre och Vamlingbo socknar, och på några av dem är våradonis ännu talrik. Förekomsten på Stora Karlsö är också fortfarande rik; växten förekommer mest på öns högre delar. Våradonis har varit känd från flera socknar på Öland, och på några lokaler, särskilt i Ventlinge och Södra Möckleby, finns individrika bestånd. På Öland har den dock minskat kraftigt på flera lokaler och försvunnit från några. Våradonis når sin europeiska nordgräns på Öland och Gotland. Dess utbredning är östligt kontinental; den omfattar i övrigt de södra, östra, centrala och sydöstra delarna av Europa och sträcker sig österut till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på Öland och Gotland. Arten är starkt kalkgynnad, den växer i öppen, torr gräsmark, gärna i varma lägen. Igenväxning och ohävd är ett hot. Populationen verkar dock relativt stabil idag tack vare riktade skötselinsatser på många lokaler. Arten har ett högt attraktionsvärde vilket kan innebära både positiv (man vårdar dess lokaler idag) samt negativ (uppgrävning och plockning) effekt på dess framtid. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (14-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8368 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Våradonis är starkt kalkgynnad. Den växer i öppen, torr gräsmark, gärna i varma lägen. Den kan också förekomma i karstsprickor samt på åker- och vägrenar. Arten är kulturgynnad och måttligt bete är positivt. Den är ljuskrävande men växer ofta skyddad av taggiga buskar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Adonis (adonisar), Art Adonis vernalis L. - våradonis Synonymer Arontorpsros

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på Öland och Gotland. Arten är starkt kalkgynnad, den växer i öppen, torr gräsmark, gärna i varma lägen. Igenväxning och ohävd är ett hot. Populationen verkar dock relativt stabil idag tack vare riktade skötselinsatser på många lokaler. Arten har ett högt attraktionsvärde vilket kan innebära både positiv (man vårdar dess lokaler idag) samt negativ (uppgrävning och plockning) effekt på dess framtid. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (14-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8368 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Våradonis är en flerårig, 20–40 cm hög ört som blommar i maj och juni med ensamma, stora, gula blommor. Den kan bilda stora tuvor genom skottbildning från stambasen. Förökningen sker med frö. Arten pollineras av insekter, ofta bin och humlor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för våradonis

Länsvis förekomst och status för våradonis baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för våradonis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Våradonis förekommer i Norden endast på södra och mellersta Öland, på Stora Karlsö och längst i söder på Gotlands huvudö. Där finns flera förekomster i Sundre och Vamlingbo socknar, och på några av dem är våradonis ännu talrik. Förekomsten på Stora Karlsö är också fortfarande rik; växten förekommer mest på öns högre delar. Våradonis har varit känd från flera socknar på Öland, och på några lokaler, särskilt i Ventlinge och Södra Möckleby, finns individrika bestånd. På Öland har den dock minskat kraftigt på flera lokaler och försvunnit från några. Våradonis når sin europeiska nordgräns på Öland och Gotland. Dess utbredning är östligt kontinental; den omfattar i övrigt de södra, östra, centrala och sydöstra delarna av Europa och sträcker sig österut till Centralasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Adonis - adonisar 
 • Art
  Adonis vernalisL. - våradonis
  Synonymer
  Arontorpsros

Våradonis är starkt kalkgynnad. Den växer i öppen, torr gräsmark, gärna i varma lägen. Den kan också förekomma i karstsprickor samt på åker- och vägrenar. Arten är kulturgynnad och måttligt bete är positivt. Den är ljuskrävande men växer ofta skyddad av taggiga buskar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Tidigare har uppodling utrotat våradonis eller trängt undan den till åker- och vägrenar. Uppgrävning har förekommit, ibland i stor skala, kanske främst för inplantering i trädgårdar. Användning av gödsel och ogräsmedel skadar arten. Igenväxning kan bli ett allvarligt hot. Våradonis angrips av en sotsvamp, Urocystis leibachii, vars angrepp tycks öka då hävden upphör.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Eftersom våradonis har stort attraktionsvärde är information om fridlysningen viktig. Stora Karlsö och ett par av växtplatserna på Öland är naturreservat. Det finns skäl att följa vegetationsutvecklingen på flera lokaler för att kunna observera igenväxning och föranstalta om röjning och bete. Fortsatt bete är viktigt på de öländska lokalerna. Gödsling och ogräsmedel måste undvikas.
Våradonis är fridlyst. Arten är ganska lättodlad och lätt att föröka genom sådd. Den förekommer i odling i botaniska trädgårdar. Plantornas ursprung är vanligen öländskt. Utländska namn – NO: Våradonis, DK: Vår-Adonis, FI: Kevätruusuleinikki, GB: Yellow Pheasant´s-eye.

Bringer, K.-G. 1993. Arontorpsrosen Adonis vernalis på Öland våren 1993. Krutbrännaren 2 (2): 23–27.

Bringer K.-G. 1999. Väradonis (Adonis vernalis) inför milleniumskiftet. Krutbrännaren 8 (2): 50-53.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 49–63. Svensk Bot. Tidskr. 71: 205–224.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Ptersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59-118.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 4: 221–444.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Adonis - adonisar 
 • Art
  Adonis vernalis, L. - våradonis
  Synonymer
  Arontorpsros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. © ArtDatabanken, SLU 2006.