Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vårgurkspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Araniella inconspicua
Vårgurkspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör släktet Araniella inom familjen hjulspindlar som brukar kallas gurkspindlar. De har alla mer eller mindre grön-gul bakkropp. För säker bestämning av arten måste kopulationsorganen undersökas. Bra avbildningar finns hos Almquist, Blanke, Roberts och Heimer & Nentwig.
Utbredning
Länsvis förekomst för vårgurkspindel Observationer i Sverige för vårgurkspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En population av arten upptäcktes på kanten till ravinen i Skäralid på 1990-talet. Den är även påträffad på den närliggande Traneröds mosse i Skåne. Blanke rapporterade den från Sverige, dock utan att ange lokal eller var exemplaren finns bevarade. Den är utbredd från Storbritannien och Spanien i väster och österut till norra Asien. Arten är vanligare i södra Europa, men mer sällsynt i Mellaneuropa. I Tyskland finns ett tiotal kända lokaler och den finns även i Danmark. Även i Storbritannien är den sällsynt, endast funnen i södra England. Eftersom den kan vara svår att skilja från andra arter av släktet, särskilt den närstående Araniella alpica är äldre fynd ofta osäkra.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig utbredning i Europa jmf med Sverige. I Sverge är arten funnen på ett fåtal lokaler i Skåne och Blekinge, tex Skäralid och Traneröds mosse. Arten kräver en extra varm miljö. Oftast påträffas arten på barrträd, både granar och tallar, men är också funnen på lövträd, tex ek. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (8-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Arten blir adult lite tidigare än andra arter av gurkspindlar redan i april–juni. Oftast påträffas arten på barrträd, både granar och tallar, men kan också leva på lövträd, mer ofta funnen på ek än andra lövträd. Arten kräver en extra varm miljö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Araneidae (hjulspindlar), Släkte Araniella, Art Araniella inconspicua (Simon, 1874) - vårgurkspindel Synonymer Araneus inconspicuus (Simon, 1874)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa jmf med Sverige. I Sverge är arten funnen på ett fåtal lokaler i Skåne och Blekinge, tex Skäralid och Traneröds mosse. Arten kräver en extra varm miljö. Oftast påträffas arten på barrträd, både granar och tallar, men är också funnen på lövträd, tex ek. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (8-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Arten tillhör släktet Araniella inom familjen hjulspindlar som brukar kallas gurkspindlar. De har alla mer eller mindre grön-gul bakkropp. För säker bestämning av arten måste kopulationsorganen undersökas. Bra avbildningar finns hos Almquist, Blanke, Roberts och Heimer & Nentwig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vårgurkspindel

Länsvis förekomst och status för vårgurkspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vårgurkspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



En population av arten upptäcktes på kanten till ravinen i Skäralid på 1990-talet. Den är även påträffad på den närliggande Traneröds mosse i Skåne. Blanke rapporterade den från Sverige, dock utan att ange lokal eller var exemplaren finns bevarade. Den är utbredd från Storbritannien och Spanien i väster och österut till norra Asien. Arten är vanligare i södra Europa, men mer sällsynt i Mellaneuropa. I Tyskland finns ett tiotal kända lokaler och den finns även i Danmark. Även i Storbritannien är den sällsynt, endast funnen i södra England. Eftersom den kan vara svår att skilja från andra arter av släktet, särskilt den närstående Araniella alpica är äldre fynd ofta osäkra.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araniella  
 • Art
  Araniella inconspicua(Simon, 1874) - vårgurkspindel
  Synonymer
  Araneus inconspicuus (Simon, 1874)

Arten blir adult lite tidigare än andra arter av gurkspindlar redan i april–juni. Oftast påträffas arten på barrträd, både granar och tallar, men kan också leva på lövträd, mer ofta funnen på ek än andra lövträd. Arten kräver en extra varm miljö.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Igenväxning och avverkning av lämpliga lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten aktuella status bör fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Blanke, R. 1982. Untersuchungen zur Taxonomie der Gattung Araniella (Araneae, Araneidae). Zoologica Scripta 11: 287–305.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Jonsson, L. J. 1998. Spiders of the Skäralid gorge, southernmost Sweden. I Selden, P. (ed.): Proc. 17th European Colloquium Arachnology, Edinburgh 1997.

Maurer, R. & Hänggi, A. 1990. Katalog der Schweizerischen Spinnen. Catalogue des araignées de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae 12.

Merrett, P. 1991. A Review of the Nationally Notable Spiders of Great Britain. Contract surveys 127. Nature Conservancy Council. Peterborough.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araniella  
 • Art
  Araniella inconspicua, (Simon, 1874) - vårgurkspindel
  Synonymer
  Araneus inconspicuus (Simon, 1874)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002.