Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vårtig kratertryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Pachyphlodes melanoxantha
Vårtig kratertryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vårtig kratertryffel är en sporsäcksvamp med släktskap till äkta tryfflar. Fruktkropparna är små, upp till 1,5 cm stora, rundade eller svagt tillplattade, mörka, kompakta och starkt vårtiga. Den liknar mycket kratertryffel (Pachyphloeus citrinus) och skiljer sig främst genom att ha mörkare celler i fruktkroppens yttre vägg och genom att sporerna har längre taggar och saknar geléhölje.
Utbredning
Länsvis förekomst för vårtig kratertryffel Observationer i Sverige för vårtig kratertryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är bara känd från en lokal i trakten av Jönköping i Småland. Den är funnen ett flertal gånger i Danmark och är utbredd genom stora delar av övriga Europa. Arten är rödlistad i Norge, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med hassel, på mulljord i ek- och hasselblandskog. Endast känd från en lokal i landet (Jönköpingstrakten). Bildar underjordiska fruktkroppar och uppenbart en förbisedd art, men knuten till exklusiv miljö. Status och hotbild oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Den svenska fyndplatsen är en ädellövskog med ek och hassel. Fruktkropparna utvecklas strax under eller i markytan. På fyndplatsen växer även kratertryffel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Pachyphlodes (kratertryfflar), Art Pachyphlodes melanoxantha (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld - vårtig kratertryffel Synonymer grovvårtig kratertryffel, Pachyphlodes melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld, Pachyphloeus melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Tul. & C.Tul., vårt. kratertryffel, Choiromyces melanoxanthus Tul. & C.Tul. ex Berk.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, på mulljord i ek- och hasselblandskog. Endast känd från en lokal i landet (Jönköpingstrakten). Bildar underjordiska fruktkroppar och uppenbart en förbisedd art, men knuten till exklusiv miljö. Status och hotbild oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Vårtig kratertryffel är en sporsäcksvamp med släktskap till äkta tryfflar. Fruktkropparna är små, upp till 1,5 cm stora, rundade eller svagt tillplattade, mörka, kompakta och starkt vårtiga. Den liknar mycket kratertryffel (Pachyphloeus citrinus) och skiljer sig främst genom att ha mörkare celler i fruktkroppens yttre vägg och genom att sporerna har längre taggar och saknar geléhölje.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vårtig kratertryffel

Länsvis förekomst och status för vårtig kratertryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vårtig kratertryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är bara känd från en lokal i trakten av Jönköping i Småland. Den är funnen ett flertal gånger i Danmark och är utbredd genom stora delar av övriga Europa. Arten är rödlistad i Norge, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Pachyphlodes - kratertryfflar 
 • Art
  Pachyphlodes melanoxantha(Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld - vårtig kratertryffel
  Synonymer
  grovvårtig kratertryffel
  Pachyphlodes melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld
  Pachyphloeus melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Tul. & C.Tul.
  vårt. kratertryffel
  Choiromyces melanoxanthus Tul. & C.Tul. ex Berk.

Den svenska fyndplatsen är en ädellövskog med ek och hassel. Fruktkropparna utvecklas strax under eller i markytan. På fyndplatsen växer även kratertryffel.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Svampen är en ädellövskogsart som hotas av att dess biotop avverkas, omvandlas till annan skog eller exploateras på annat sätt än genom skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatsen måste skyddas. Det är angeläget att vi får bättre förståelse för ädellövskogarnas dynamik för att lämlig skötsel skall kunna sättas in för svampar som vårtig kratertryffel. Detta gäller särskilt ekdominerade ädellövskogar. Arten bör även studeras taxonomiskt för att dess status gentemot kratertryffel skall klarläggas.
Utländska namn – NO: Kratertrøffel, FI: Nystytryffeli.

Kers, L.E. 1981. Några anmärkningsvärda fynd av hypogeiska svampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 75: 129–140.

Lange, M. 1956. Danish Hypogoeous Macromycetes. Dansk Botanisk Arkiv 6(1): 1–84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Pachyphlodes - kratertryfflar 
 • Art
  Pachyphlodes melanoxantha, (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld - vårtig kratertryffel
  Synonymer
  grovvårtig kratertryffel
  Pachyphlodes melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Doweld
  Pachyphloeus melanoxanthus (Tul. & C.Tul. ex Berk.) Tul. & C.Tul.
  vårt. kratertryffel
  Choiromyces melanoxanthus Tul. & C.Tul. ex Berk.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.