Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vårttrasselpyssling

Organismgrupp Alger, Rödalger Acrochaetium stilophorae
Vårttrasselpyssling Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Acrochaetium stilophorae är en mycket liten marin art som växer i brunalgen vårttrassel (Stilophora tenella). Oregelbundet förgrenade trådar bildar ett basallager som kryper mellan assimilationstrådarna och det ytliga cellerna på vårttrasslet. Från detta basallager reser sig upprätta trådar mellan assimilationstrådarna men dessa trådar blir endast en dryg tiondels millimeter höga. De upprätta trådarnas celler blir upp till 8 µm breda och 2-3 gånger så långa medan basallagrets celler blir upp till 11 µm breda och 1-3 gånger så långa. Encelliga hår förekommer och cellernas kromatoforer är stjärnformiga med en central pyrenoid. Arten bildar monosporangier som kan sitta både på trådarnas sidor och i dess ändar. Den kan förväxlas med flera andra arter inom släktet. Det speciella växtsättet är dock artspecifikt.
Utbredning
Länsvis förekomst för vårttrasselpyssling Observationer i Sverige för vårttrasselpyssling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det finns endast ett svenskt fynd från Kullaberg på 1930-talet i november och i övrigt har arten påträffats på franska atlantkusten, där den var vanligt förekommande i brunalgen brunbåge (Spermatochnus paradoxus) med monosporangier i juli och augusti. På grund av sin litenhet kan arten vara förbisedd. Eftersom arten bara hittats en gång i Sverige är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Den lilla rödalgen Acrochaetium stilophorae är endast påträffad i Öresund (Kullaberg - Levring 1935). Inga nutida fynd är rapporterade. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever semi-endofytiskt i brunalgen vårttrassel (Stilophora tenella) och därmed på tämligen grunt vatten (<2 m).
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vårttrassel
· vårttrassel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium (pysslingalger), Art Acrochaetium stilophorae (Levring) Kylin - vårttrasselpyssling Synonymer Chantransia stilophorae Levring, Chromastrum stilophorae (Levring) Papenfuss, Kylinia stilophorae (Levring) Papenfuss, Audouinella stilophorae (Levring) G.R.South & Tittley

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den lilla rödalgen Acrochaetium stilophorae är endast påträffad i Öresund (Kullaberg - Levring 1935). Inga nutida fynd är rapporterade. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Acrochaetium stilophorae är en mycket liten marin art som växer i brunalgen vårttrassel (Stilophora tenella). Oregelbundet förgrenade trådar bildar ett basallager som kryper mellan assimilationstrådarna och det ytliga cellerna på vårttrasslet. Från detta basallager reser sig upprätta trådar mellan assimilationstrådarna men dessa trådar blir endast en dryg tiondels millimeter höga. De upprätta trådarnas celler blir upp till 8 µm breda och 2-3 gånger så långa medan basallagrets celler blir upp till 11 µm breda och 1-3 gånger så långa. Encelliga hår förekommer och cellernas kromatoforer är stjärnformiga med en central pyrenoid. Arten bildar monosporangier som kan sitta både på trådarnas sidor och i dess ändar. Den kan förväxlas med flera andra arter inom släktet. Det speciella växtsättet är dock artspecifikt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vårttrasselpyssling

Länsvis förekomst och status för vårttrasselpyssling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vårttrasselpyssling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det finns endast ett svenskt fynd från Kullaberg på 1930-talet i november och i övrigt har arten påträffats på franska atlantkusten, där den var vanligt förekommande i brunalgen brunbåge (Spermatochnus paradoxus) med monosporangier i juli och augusti. På grund av sin litenhet kan arten vara förbisedd. Eftersom arten bara hittats en gång i Sverige är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium stilophorae(Levring) Kylin - vårttrasselpyssling
  Synonymer
  Chantransia stilophorae Levring
  Chromastrum stilophorae (Levring) Papenfuss
  Kylinia stilophorae (Levring) Papenfuss
  Audouinella stilophorae (Levring) G.R.South & Tittley

Lever semi-endofytiskt i brunalgen vårttrassel (Stilophora tenella) och därmed på tämligen grunt vatten (<2 m).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vårttrassel - Stilophora tenella (Viktig)
Fluktuationer i förekomsten av vårttrassel skulle kunna hota arten liksom även ökad påväxt av fintrådiga alger på värdarten orsakad av övergödning.
Acrochaetium stilophorae har i Sverige endast påträffats i vårttrassel och en riktad satsning på att genomsöka denna art skulle eventuellt kunna förbättra kunskapsläget. Även brunbåge borde undersökas för eventuell förekomst av A. stilophorae i svenska vatten.

Feldmann, J. 1954. Inventaire de la flore marine de Roscoff. Algues, champignons, lichens et spermatophytes. Travaux Station Biologique de Roscoff, Nouvelle Série Suppl. 6: 1-152.

Kylin, H. 1944. Die Rhodophyceen der schwedischen Westküste. Acta Universitatis lundensis 40(2): 1-104.

Levring, T. 1935. Undersökningar över Öresund XIX. Zur Kenntnis der Algenflora von Kullen an der schwedischen Westküste. Lunds Univ. Årsskr. 31(4): 1-64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium stilophorae, (Levring) Kylin - vårttrasselpyssling
  Synonymer
  Chantransia stilophorae Levring
  Chromastrum stilophorae (Levring) Papenfuss
  Kylinia stilophorae (Levring) Papenfuss
  Audouinella stilophorae (Levring) G.R.South & Tittley
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson