Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vallrovfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Choerades igneus
Vallrovfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vallrovflugan är en stor och praktfull rovfluga, upp till 20 mm lång. Mellankroppen har matt blåsvart grundfärg med ljus lång behåring. Bakkroppen är svart, men ryggsidan är täckt av lång, mässingsgul, liggande behåring. Mustaschen är övervägande ljushårig. Vingarna är i den basala delen glasklara, men i yttre hälften brunaktiga. De kraftiga benen är svarta. Arten påminner en hel del om den lika stora och mycket vanligare släktingen Choerades gibbus, som dock har röd tilltryckt behåring på bakkroppen och svart behåring på mellankroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för vallrovfluga Observationer i Sverige för vallrovfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Under första hälften av 1800-talet noterades vallrovflugan från tre lokaler i Östergötland och tre lokaler på Öland. Därefter har endast ett fåtal fynd gjorts; östra Skåne, Gotland samt Stockholmstrakten. 2006 återfanns arten i Tyresta nationalpark söder om Stockholm (leg. Viklund). Det är troligt att den kraftiga ökningen av branddödade träd som Tyrestabranden medförde, har ökat populationen av vallrovfluga så att den blivit möjlig att påträffa. Arten är även känd från Finland och förekommer i övrigt i Centraleuropa och västliga europeiska Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Vallrovflugan är känd från Skåne till Uppland, men sentida fynd finns bara från Skåne, Småland, norra Öland, Gotland samt Sörmland. Den finns troligen också kvar på Fårö och Gotska Sandön, samt möjligen någonstans längs ostkusten. Habitatet är äldre gles tallskog där larven lever som rovdjur under barken på döda tallstammar. Förtätning av äldre tallbestånd bl.a. genom upphört skogsbete, kvävenedfall i sand och hällmarkstallskog samt effektiv skogsbrandbekämpning under lång tid har minskat mångden lämpligt habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (32-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii)).
Ekologi
Larven lever under tallbark och i murken ved, sannolikt som rovdjur på skalbaggslarver. Den fullbildade flugan uppehåller sig på trädstammar i juli–september. Tallskogar med större mängd döda träd som var vanligt i början av 1800-talet finns nu knappast kvar. Tyresta nationalpark är dock ett sådant område med stort inslag av hällmarkstallskog med döda stående tallar. Det är troligt att den kraftiga ökningen av branddödade träd som Tyrestabranden medförde, har ökat populationen av vallrovfluga så att den blivit möjlig att påträffa. Flygtiden inträffar under sen eftersommar och tidig höst vilket gör att arten kan lätt förbises på grund av allmänt lågt eftersök under denna tid.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· vanlig tall
· vanlig tall
Levande djur
Levande djur
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Asilidae (rovflugor), Släkte Choerades, Art Choerades igneus (Meigen, 1820) - vallrovfluga Synonymer Choerades ignea (Meigen, 1820)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Vallrovflugan är känd från Skåne till Uppland, men sentida fynd finns bara från Skåne, Småland, norra Öland, Gotland samt Sörmland. Den finns troligen också kvar på Fårö och Gotska Sandön, samt möjligen någonstans längs ostkusten. Habitatet är äldre gles tallskog där larven lever som rovdjur under barken på döda tallstammar. Förtätning av äldre tallbestånd bl.a. genom upphört skogsbete, kvävenedfall i sand och hällmarkstallskog samt effektiv skogsbrandbekämpning under lång tid har minskat mångden lämpligt habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (32-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii)).
Vallrovflugan är en stor och praktfull rovfluga, upp till 20 mm lång. Mellankroppen har matt blåsvart grundfärg med ljus lång behåring. Bakkroppen är svart, men ryggsidan är täckt av lång, mässingsgul, liggande behåring. Mustaschen är övervägande ljushårig. Vingarna är i den basala delen glasklara, men i yttre hälften brunaktiga. De kraftiga benen är svarta. Arten påminner en hel del om den lika stora och mycket vanligare släktingen Choerades gibbus, som dock har röd tilltryckt behåring på bakkroppen och svart behåring på mellankroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vallrovfluga

Länsvis förekomst och status för vallrovfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vallrovfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Under första hälften av 1800-talet noterades vallrovflugan från tre lokaler i Östergötland och tre lokaler på Öland. Därefter har endast ett fåtal fynd gjorts; östra Skåne, Gotland samt Stockholmstrakten. 2006 återfanns arten i Tyresta nationalpark söder om Stockholm (leg. Viklund). Det är troligt att den kraftiga ökningen av branddödade träd som Tyrestabranden medförde, har ökat populationen av vallrovfluga så att den blivit möjlig att påträffa. Arten är även känd från Finland och förekommer i övrigt i Centraleuropa och västliga europeiska Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Choerades  
 • Art
  Choerades igneus(Meigen, 1820) - vallrovfluga
  Synonymer
  Choerades ignea (Meigen, 1820)

Larven lever under tallbark och i murken ved, sannolikt som rovdjur på skalbaggslarver. Den fullbildade flugan uppehåller sig på trädstammar i juli–september. Tallskogar med större mängd döda träd som var vanligt i början av 1800-talet finns nu knappast kvar. Tyresta nationalpark är dock ett sådant område med stort inslag av hällmarkstallskog med döda stående tallar. Det är troligt att den kraftiga ökningen av branddödade träd som Tyrestabranden medförde, har ökat populationen av vallrovfluga så att den blivit möjlig att påträffa. Flygtiden inträffar under sen eftersommar och tidig höst vilket gör att arten kan lätt förbises på grund av allmänt lågt eftersök under denna tid.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· vanlig tall - Pinus sylvestris var. sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Bristen på lämpligt utvecklingssubstrat på grund av att gamla träd, stockar och högstubbar rensas ut och tas tillvara är sannolikt det största hotet mot arten. Rationellt bedrivet skogsbruk lämnar inget utrymme för arter som lever i döda träd, i synnerhet tall. Detta har gjort att livsmiljön för vallrovfluga har kraftigt reducerats. Reservat med tallskog som skulle kunna erbjuda lämpliga habitat och substrat för arten tillåts oftast bli alltför täta eftersom den naturliga störningsregimen i form av skogsbrand bekämpas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arealen glesa tallskogar, främst på sand- och hällmark med naturlig branddynamik och med stort inslag av död ved måste öka. Större naturvårdshänsyn när det gäller lämnande av död ved och stående döda träd och högstubbar måste öka i brukade skogar.
Det svenska namnet vallrovfluga är svårförståeligt och missvisande. Det bör rimligen ändras till tallrovfluga.

Hedström, L. 1986. Svenska insektfynd – rapport 2. Ent. Tidskr. 107: 140–147.

Jansson, A. 1925. Die Insekten-, Myriapoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro. p.118

Melin, D. 1923. Contributions to the knowledge of the biology, metamorphosis and distribution of the Swedish Asilids. Zool. bidr. fr. Uppsala 8: 35–36.

Zetterstedt, J.W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 162–163.

Zetterstedt, J.W. 1849. Diptera Scandinaviae. VIII: 2966–2970.

Zetterstedt, J.W. 1855. Diptera Scandinaviae. XII: 4560.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006, Björn Cederberg 2011. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Choerades  
 • Art
  Choerades igneus, (Meigen, 1820) - vallrovfluga
  Synonymer
  Choerades ignea (Meigen, 1820)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006, Björn Cederberg 2011. © ArtDatabanken, SLU 2006.