Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vanligt dödsbud

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Blaps mortisaga
Vanligt dödsbud Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 20-25 mm lång, ganska klumpigt byggd kolsvart skalbagge med långa kraftiga ben, i kroppsformen påminnande om en jordlöpare. Täckvingarna är baktill utdragna i en spets. Arten är slankare byggd än släktingen klumpigt dödsbud B. lethifera.
Utbredning
Länsvis förekomst för vanligt dödsbud Observationer i Sverige för vanligt dödsbud
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland. Efter 2000 finns bara fynd från några få lokaler (Artportalen). Arten har dock inte gjorts till föremål för något riktat eftersökt, och mörkertalet kan därför vara högt. Arten är känd från alla våra grannländer och i övrigt utbredd över hela Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En synantrop art som lever i gamla stall och fähus, under gamla sädesmagasin, i anslutning till bagerier och brygghus. Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland. Sentida fynd finns från Östergötland, Närke och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i Norden synantropt och påträffas främst i lokaler med dålig hygien såsom gamla sädesmagasin, källare, bagerier, bryggstugor och stall. Larven lever av mjölrester, spillsäd och andra typer av utspillt foder, t.ex. i trossbottnar. Arten är nattaktiv och gömmer sig under dagtid i t.ex. golvspringor. Nattetid kan den påträffas på marken utanför byggnader.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Blaps, Art Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758) - vanligt dödsbud Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En synantrop art som lever i gamla stall och fähus, under gamla sädesmagasin, i anslutning till bagerier och brygghus. Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland. Sentida fynd finns från Östergötland, Närke och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 20-25 mm lång, ganska klumpigt byggd kolsvart skalbagge med långa kraftiga ben, i kroppsformen påminnande om en jordlöpare. Täckvingarna är baktill utdragna i en spets. Arten är slankare byggd än släktingen klumpigt dödsbud B. lethifera.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vanligt dödsbud

Länsvis förekomst och status för vanligt dödsbud baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vanligt dödsbud

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland. Efter 2000 finns bara fynd från några få lokaler (Artportalen). Arten har dock inte gjorts till föremål för något riktat eftersökt, och mörkertalet kan därför vara högt. Arten är känd från alla våra grannländer och i övrigt utbredd över hela Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Blaptini  
 • Släkte
  Blaps  
 • Art
  Blaps mortisaga(Linnaeus, 1758) - vanligt dödsbud

Lever i Norden synantropt och påträffas främst i lokaler med dålig hygien såsom gamla sädesmagasin, källare, bagerier, bryggstugor och stall. Larven lever av mjölrester, spillsäd och andra typer av utspillt foder, t.ex. i trossbottnar. Arten är nattaktiv och gömmer sig under dagtid i t.ex. golvspringor. Nattetid kan den påträffas på marken utanför byggnader.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Genom ändrade byggnadssätt och ökad hygien i bagerier, källare samt i olika ekonomibyggnader har arten förlorat en stor del av sitt livsrum i landet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal lokaler där arten ännu påträffas.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Ent. Medd. XXXIII: 320.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Blaptini  
 • Släkte
  Blaps  
 • Art
  Blaps mortisaga, (Linnaeus, 1758) - vanligt dödsbud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.