Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  varierad brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Osphya bipunctata
Varierad brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, mycket varierat färgat art som är strax över 1 cm lång. Antennerna är långa och enkelt byggda. Benen är långa och kraftiga med långa fötter. Hos vissa hanar blir låren starkt förtjockade och skenbenen blir starkt böjda. Färgen är gul eller svart. Vissa individ har ljus halssköld med två svarta fläckar. Vissa har gula täckvingar med mörk spets, andra har helsvarta täckvingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för varierad brunbagge Observationer i Sverige för varierad brunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Uppland och Västmanland. Arten är även känd från Danmark och Norge, men inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kazakhstan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, utomlands bl.a. i grenar av hagtorn men hos oss möjligen främst asp. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, utomlands bl.a. i grenar av hagtorn men hos oss möjligen främst asp. I Sverige är de fullbildade skalbaggarna främst påträffade på blommande hagtorn. I Tyskland uppträder arten främst i gles lövskogsmark och skogskanter, och talrika nykläckta exemplar har påträffats i hagtornsved i mitten av maj. Troligen sker utvecklingen generellt i vitrötad ved och tar minst två år.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Osphya, Art Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) - varierad brunbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, utomlands bl.a. i grenar av hagtorn men hos oss möjligen främst asp. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal, mycket varierat färgat art som är strax över 1 cm lång. Antennerna är långa och enkelt byggda. Benen är långa och kraftiga med långa fötter. Hos vissa hanar blir låren starkt förtjockade och skenbenen blir starkt böjda. Färgen är gul eller svart. Vissa individ har ljus halssköld med två svarta fläckar. Vissa har gula täckvingar med mörk spets, andra har helsvarta täckvingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för varierad brunbagge

Länsvis förekomst och status för varierad brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för varierad brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Uppland och Västmanland. Arten är även känd från Danmark och Norge, men inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till Kazakhstan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Osphyinae  
 • Släkte
  Osphya  
 • Art
  Osphya bipunctata(Fabricius, 1775) - varierad brunbagge

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, utomlands bl.a. i grenar av hagtorn men hos oss möjligen främst asp. I Sverige är de fullbildade skalbaggarna främst påträffade på blommande hagtorn. I Tyskland uppträder arten främst i gles lövskogsmark och skogskanter, och talrika nykläckta exemplar har påträffats i hagtornsved i mitten av maj. Troligen sker utvecklingen generellt i vitrötad ved och tar minst två år.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Barrskogsplantering på eller spontan igenväxning av gamla naturbetesmarker. Röjning av blommande buskar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De lokaler där arten påträffats bör bevaras i nuvarande skick. Blommande buskar, i synnerhet hagtorn, bör generellt sparas.

Andersson, B. 1994. Inventering av skalbaggsfaunan i områdena Bjärssjön, Grytsjön, Hinshult, Hultebräan, Millemåla, Mjöshyltan, Stensjön, Vackerslätt. Nybro kommun, 1994.

Hedqvst, K.-J. 1959. Cylindronotus dermestoides Ill., en för Skandinavien ny art, och om ett återfynd av Osphya bipunctata F. (Col. Tenebrionidae och Serropalpidae). Ent. Tidskr. 80: 14–16 Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. Ent. Tidskr. 87: 50–55.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83–96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Osphyinae  
 • Släkte
  Osphya  
 • Art
  Osphya bipunctata, (Fabricius, 1775) - varierad brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.