Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vasstandad trädbasbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Lissodema denticolle
Vasstandad trädbasbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunsvart c:a 3 mm lång skalbagge med två ljusa fläckar på varje täckvinge. Huvud och halsköld är ljusare än täckvingarna. På vardera av halssköldens sidor finns 3–4 taggar.
Utbredning
Länsvis förekomst för vasstandad trädbasbagge Observationer i Sverige för vasstandad trädbasbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västmanland, dels i södra Sverige från Skåne till Halland, Småland, Öland och Gotland, dels i Mälarlandskapen. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från västra Europa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas i svampangripen bark på nyligen döda grenar av lövträd, bl.a. al, rönn, hagtorn, ask, pil, främst i skogar med ett rikt inslag av döda träd. Arten påträffas ofta i grenar på ganska färska vindfällen eller i rishögar med avverkningsavfall. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i svampangripen bark på nyligen döda grenar av flera olika lövträd, bl.a. al, rönn, hagtorn, ask, pil. Förmodligen är arten associerad med olika kulsvampar. Främst i skogar med ett rikt inslag av döda träd. Arten påträffas ofta i grenar på ganska färska vindfällen eller i rishögar med avverkningsavfall. Den har en ettårig utveckling och den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och kryper omkring på döda grenar i juni och juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Salpingidae (trädbasbaggar), Släkte Lissodema, Art Lissodema denticolle (Gyllenhal, 1813) - vasstandad trädbasbagge Synonymer Lissodema quadripustulatum (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1775)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas i svampangripen bark på nyligen döda grenar av lövträd, bl.a. al, rönn, hagtorn, ask, pil, främst i skogar med ett rikt inslag av döda träd. Arten påträffas ofta i grenar på ganska färska vindfällen eller i rishögar med avverkningsavfall. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En brunsvart c:a 3 mm lång skalbagge med två ljusa fläckar på varje täckvinge. Huvud och halsköld är ljusare än täckvingarna. På vardera av halssköldens sidor finns 3–4 taggar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vasstandad trädbasbagge

Länsvis förekomst och status för vasstandad trädbasbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vasstandad trädbasbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västmanland, dels i södra Sverige från Skåne till Halland, Småland, Öland och Gotland, dels i Mälarlandskapen. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från västra Europa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Salpinginae  
 • Tribus
  Lissodemini  
 • Släkte
  Lissodema  
 • Art
  Lissodema denticolle(Gyllenhal, 1813) - vasstandad trädbasbagge
  Synonymer
  Lissodema quadripustulatum (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1775)

Larvutvecklingen sker i svampangripen bark på nyligen döda grenar av flera olika lövträd, bl.a. al, rönn, hagtorn, ask, pil. Förmodligen är arten associerad med olika kulsvampar. Främst i skogar med ett rikt inslag av döda träd. Arten påträffas ofta i grenar på ganska färska vindfällen eller i rishögar med avverkningsavfall. Den har en ettårig utveckling och den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och kryper omkring på döda grenar i juni och juli.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten missgynnas av att man tar vara på grenar av lövträd och flisar dessa.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bär spara vindfällen av lövträd i skogen. Då man röjer eller slutavverkar bör man ej flisa olika typer av klenvirke och grenar av lövträd.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 305–306.

Lindroth, C.-H. 1933, Olikfotade skalbaggar. Svensk Insektfauna 27: 144.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 284.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Salpinginae  
 • Tribus
  Lissodemini  
 • Släkte
  Lissodema  
 • Art
  Lissodema denticolle, (Gyllenhal, 1813) - vasstandad trädbasbagge
  Synonymer
  Lissodema quadripustulatum (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.